mi band mi band

Методичнi вказівки до виконання курсовоі роботи по тпрг — №1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Технологія продукції підприємств ресторанного господарства

Методичнi вказівки

До виконання курсової роботи

Суми 2011

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра технології харчування

Технологія продукції підприємств ресторанного господарства

Методичнi вказівки

До виконання курсової роботи

Для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.051701

«Харчові технології та інженерія»

Піднапряму «Технологія харчування»

Денної форми навчання

Суми 2011

УДК 640.4

Укладачі: Димитрієвич Л. Р., к. т.н., доцент. кафедри ТХ

Степанова Т. М., ст. викл. кафедри ТХ

Методичні вказівки щодо до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія продукції підприємств ресторанного господарства» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.091711 «Харчові технології та інженерія» піднапряму «Технологія харчування» денної форми навчання // Суми: СНАУ, 2011 рік, 40 с.

В методичних вказівках наведено рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія продукції підприємств ресторанного господарства».

Рецензенти: Коваленко О. В., д. т.н., професор Харківського державного університету харчування та торгівлі,

Скуріхіна Л. А., к. т.н., професор Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Відповідальний за випуск:

Москаленко О. В. к. т.н.. доцент, зав. кафедри технології харчування.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту Сумського національного аграрного університету. Протокол № _____ від «___» ____________ 201__ року.Р.

© Сумський національний аграрний університет, 2011 р.

Зміст

Загальні положення

5

1. Огляд літератури з вказаної тематики.

1.1.Загальна характеристика групи страв/кулінарних (кондитерських) виробів, визначення їх харчової цінності, класифікація за сукупними ознаками.

8

1.2. Розробка принципової схеми технологічного процесу виробництва зазначених страв/кулінарних (кондитерських) виробів, вказуючи основні параметри технологічних операцій.

9

1.3. Аналіз рецептурного складу аналогу та технологічного процесу виробництва зазначених страв/кулінарних (кондитерських) виробів.

9

1.4. Вплив основних технологічних чинників на функціонально-технологічні властивості основної сировини продукту-аналогу (рецептурної суміші, напівфабрикату, готового виробу) під час етапу технологічного процесу/технологічної операції.

10

1.5. Визначення основних шляхів удосконалення рецептурного складу та/або технологічного процесу виробництва продукції, що аналізується.

10

2. Організація експериментальних досліджень.

2.1. Об’єкт, предмет і матеріали досліджень.

11

2.2. Методи досліджень.

11

3. Розробка нових технологій (за вказаною темою).

3.1. Розробка проекту нової технології заданої продукції у сучасних умовах. Аналіз рецептурного складу, технологія виробництва.

12

3.2. Проведення технологічних досліджень (втрати при механічній та тепловій обробці, контроль якості розробленої продукціїх, умови, термін зберігання та реалізації готової продукції).

14

3.3. Розробка технологічної карти на нову продукцію (1-2)

14

4. Висновки та рекомендації.

15

5. Оформлення курсової роботи

16

6. Подання курсової роботи на рецензію та її презентація

18

Додатки

Додаток А. Календарний план здачі курсової роботи

21

Додаток Б. Рекомендована тематика курсових робіт з курсу «Технологія продукції підприємств ресторанного господарства»

23

Додаток В. Завдання на курсову роботу з технології продукції підприємств ресторанного господарства

28

Додаток Г. Технологічна карта на нову страву

29

Додаток Д. Акт відпрацювання рецептури і технології нової або фірмової страви (виробу)

31

Додаток Е. Відпрацювання технологій

33

Додаток Ж. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

37

Список літератури

38

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до чинних навчальних планів студенти спеціальності «Технологія харчування» повинні написати курсову роботу з дисципліни «Технологія продукції підприємств ресторанного господарства», яка є самостійним дослідженням і передбачає закріплення одержаних теоретичних знань з курсу, використання практичних навичок шляхом участі у науковій роботі, глибокого вивчення літературних джерел, аналізу існуючих та інноваційних технологій, вивчення характеристик нової сировини та нових кулінарних прийомів, набуття навичок із питань планування обробки даних, одержаних під час досліджень та розроблення проектів технологічної документації. Таким чином, курсова робота складається з теоретичного, аналітичного та експериментального розділів. Особливістю виконання курсової роботи є застосування творчого та наукового потенціалу студентів.

Мета курсової роботи — поглибити, систематизувати, закріпити і розширити фундаментальні теоретичні та практичні знання з дисцип­ліни; виробити вміння використовувати теоретичні знання на практиці і опрацьовувати спеціальну літературу та довідкові видання тощо; здобути навички щодо проведення експериментальних досліджень, аналізу отриманих результатів і їх узагальнення; надання допомоги при розробленні технологічної документації.

Курсова робота може бути використана для виступу на студентській науковій конференції. Роботи, які мають ґрунтовні експериментальні дослідження, можуть бути опубліковані в збірнику наукових праць; розширені до обсягу магістерського дипломного проекту.

Методичні рекомендації містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення курсової роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Зміст курсової роботи визначається її тематикою.

Під час виконання курсової роботи студент повинен отримувати консультації у керівника, призначеного кафедрою.

На період виконання курсових робіт складається графік консультацій керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і керівника над курсовою роботою. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника є запорукою успішного її захисту.

Курсова робота має виконуватися студентом у повній відповідності із завданням, наданим керівником-консультантом, та подаватися на кафедру згідно з терміном, який зазначається у завданні на курсову роботу. Зміст курсової роботи відображено в календарному плані (додаток А). Студенти, які порушили строки подання курсової роботи на кафедру мають академічну заборгованість..

За правильність усіх отриманих результатів і даних у курсовій роботі відповідає студент — автор курсової роботи.

На початку семестру студенти знайомляться з рекомендованою тематикою курсових робіт (додаток Б), розробленою на кафедрі відповідно до вимог дисципліни » Технологія продукції підприємств ресторанного господарства». Студентам надається право самостійно обирати тему курсової роботи, враховуючи її актуальність, практичне значення, наукове спрямування майбутнього дипломного проекту.

Студенти можуть пропонувати теми курсової роботи як розділи науково-дослідної роботи, (в якій беруть участь на кафедрі) обґрунтувавши їхню актуальність.

Після обрання теми курсової роботи студент визначає питання, які слід розглянути в курсовій роботі, погоджує їх із керівником та одержує завдання на виконання курсової роботи, підписане керівником і студентом (додаток В), про що робиться запис у журналі реєстрації видачі завдань. Це завдання є коротким змістом курсової роботи. Вибравши тему курсової роботи, студент за допомогою викладача-консультанта складає розгорнутий план.

Судент повинен написати «Вступ» до курсової роботи, в якому обґрунтовується актуальність обраної теми, мета і зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет досліджень, сутність та глибина вивчення досліджуваної проблеми, важливість отриманих результатів.

1. Огляд літератури з вказаної тематики

mi band