Методічні вказівкі до дипломного проектування – №2

Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

На захист дипломного проекту студент готує доповідь, вона може мати довільну форму і за часом не повинна перевищувати 15 хвилин. Після доповіді студенту задають питання члени ДЕК і присутні на захисті.

Хід захисту фіксується у протоколі ДЕК.

Результати захисту визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно” та “незадовільно”. Рішення ДЕК про оцінку знань студента, виявлених при захисті дипломного проекту та видання йому

диплома державного зразка про освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів голос голови є вирішальним.

Студент, який при захисті дипломного проекту отримав незадовільну оцінку, відраховується з навчального закладу і йому видається академічна довідка. У випадках, коли захист дипломного проекту визначається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену кафедрою.

Студент, який не захистив дипломний проект, допускається до повторного захисту дипломного проекту протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу. Студентам, які не захищали дипломний проект з поважної (документально підтвердженої) причини, ректором вищого навчального закладу може бути продовжено термін навчання до наступного терміну роботи державної комісії із захисту дипломних проектів, але не більше, як на один рік.

Тематика дипломних проектів

Тематика дипломних проектів повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та виробництва, закономірностям науково-технічного прогресу та росту ефективності виробництва з урахуванням екологічних та економічних проблем.

Темами дипломних проектів можуть бути:

1. Проект підприємств (цехів) м’ясопереробного підприємства, ковбасного заводу (цеху), консервного заводу (цеху), птахопереробного підприємства, цеху по виготовленню м’ясних напівфабрикатів (заданої потужності).

1.1 Проект м’ясожирового корпусу потужністю 25 тон м’яса за зміну.

1.2 Проект м’ясопереробного корпусу потужністю 10 тон виробів за зміну.

1.3 Проект консервного цеху (заводу) потужністю 8 туб за зміну.

1.4 Проект птахопереробного підприємства потужністю 14 тон м’яса за зміну.

1.5 Проект цеху напівфабрикатів потужністю 5 тон виробів за зміну.

1.6 Проект приватного підприємства по виробництву ковбасних виробів потужністю 600 кг за зміну.

2. Проект реконструкцій діючих м’ясопереробних підприємств.

Теми дипломних проектів по реконструкції повинні носити реальний характер і базуватись на реальних цифрових даних конкретного виробництва та архітектурно-будівельних матеріалах підприємства, реконструкція якого передбачається. При видачі завдання повинна вказуватись мета реконструкції. Наприклад метою може бути збільшення виробничих потужностей, зміна асортименту, зниження собівартості продукції і т. д. Конкретні приклади тем дипломних робіт наводяться нижче.

2.1 Проект реконструкції цеху по виробництву ковбасних виробів на ВАТ

“Сумський м’ясокомбінат” потужністю 25 тон за зміну.

2.2 Проект реконструкції цеху по виробництву борошняних заморожених

виробів на ТОВ “Слов’яни-94” потужністю 4 тон за зміну.

3. Розробка нових видів субпродуктових ковбасних виробів і проект ковбасного цеху потужністю 7 т за зміну.

4. Використання молочнокислих заквасок для виробництва ковбас і проект ковбасного цеху потужністю 6 т за зміну.

5. Розробка нових видів фаршевих напівфабрикатів з використанням БАД і і проект цеху по виробництву напівфабрикатів потужністю 700 кг за зміну.

6. Оптимізація рецептур і технологічних процесів при виробництві ковбасних виробів і проект цеху по виробництву ковбас потужністю 11 тон виробів за зміну.

7. Розробка та удосконалення методів контролю якості сировини та готової продукції та проект м’ясопереробного цеху потужністю 8 тон виробів за зміну.

8. Аналіз і наукове обґрунтування ролі окремих технологічних факторів у виробництві м’ясопродуктів та проект м’ясопереробного підприємства потужністю 5 т/зм.

9. Вдосконалення програмного забезпечення технологічного процесу або окремих стадій м’ясопереробного виробництва та проект підприємства потужністю 4 т м’ясних виробів за зміну.

Структура дипломного проекту

Дипломний проект (розрахунково-пояснювальна записка) композиційно складається з таких основних елементів:

Титульний лист (пояснювальна записка, додаток А).

Завдання на виконання дипломного проекту (додаток Б).

Реферат.

Зміст.

Вступ.

1. Техніко-економічне обґрунтування будування (або реконструкції) підприємства.

2. Інноваційні пропозиції в технології м’ясної галузі (для тих, хто виконує дослідницьку роботу).

2.1 Огляд літератури

2.2 Матеріали або об’єкти і методи дослідження. Планування і постановка дослідів

2.3 Результати досліджень.

Висновки та рекомендації.

3. Технологічна частина.

3.1 Вибір та обґрунтування асортименту.

3.2 Вибір і опис технологічних схем (моделювання технологічного процесу).

3.3 Розрахунок витрат сировини і допоміжних матеріалів для виробництва.

3.4 Розрахунок і вибір технологічного обладнання.

3.5 Розрахунок виробничих площ.

3.6 Розрахунок чисельності працюючих.

3.7 Розрахунок енерговитрат на виробництво.

3.8 Технохімічний контроль і управління якістю та безпекою на підприємстві (ISО, НАССР).

3.9 Гігієна та санітарія підприємств. Ветеринарно-санітарні вимоги.

4. Архітектурно – будівельна характеристика підприємств.

4.1 Генеральний план забудови території.

4.2 Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення.

*5 . Інженерно-технічне забезпечення функціонування підприємства

5.1 Санітарно-технічна частина

5.2 Енергопостачання

*5.Може бути виключеним за рішенням керівника при виконанні дослідницької роботи

6. Автоматизація технологічних процесів.

7. Заходи з безпеки функціонування підприємства

7.1 Заходи з охорони праці, техніки безпеки та

Протипожежної профілактики

8. Заходи з охорони навколишнього середовища

9. Ефективність прийнятих у проекті рішень(економічні розрахунки).

Висновки

Перелік літератури

Додатки

Графічна частина проекту

1. Генеральний план підприємства

2. Компонування цехів виробництва (будівельне проектування)

3. Розстановка обладнання на плані цехів

4. План підприємства (цеху, дільниці) до реконструкції

5. План підприємства (цеху, дільниці) після реконструкції

6. Схема автоматизації виробничих процесів

7. Схема апаратурно-технологічна виробництва продуктів

8. Схема технологічного та хімічного контролю виробництва

9. Техніко-економічні показники виробництва продукту

10. Результати науково-дослідної роботи

11. Розріз

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДІЛІВ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ПРОЕКТУ

Вступ

Текст записки починається зі вступу, в якому надають стислу характеристику проекту, вказують основну мету дипломного проекту, принципи проектування, отримані результати. При формулюванні мети дипломного проекту слід вважати на те, що вона повинна бути у відповідності до теми даного проекту і чітко вказувати, що саме вирішується в даній роботі.

Розрахунково-пояснювальну записку пишуть в об’ємі 130-180 сторінок від руки або набирають на комп’ютері (90-130 сторінок). Текст друкують (пишуть), залишаючи відступи від краю паперу: зліва – 20 мм, з права – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Дипломний проект повинен бути написаний чітко (надрукований чорним кольором середньої жирності).

Друкарські помилки описки, графічні неточності, виявлені в тексті можна виправляти підчищенням, або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправлень. Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою в дипломному проекті є “Реферат”, який пишеться на аркуші без рамки. Наступний аркуш “Зміст”, “Вступ’’, “Список літератури”, а також перший листок розділу пишеться на аркуші у великій рамці. Графи основних надписів листків пояснювальної записки заповнюють у відповідності до вимог ДСТУ 3008-95 “Загальні вимоги до текстових документів”.

В графі основного надпису (штампу) вписують: 1-шифр проекту, в якому через крапки вказують тип проекту (ДП – дипломне проектування); найменування кафедри (ТМЯ і МП); тип завдання (Б-будівництво, Р – реконструкції); вид проектного документу (ПЗ – пояснювальна записка; СБ – збіркове креслення; Е – економіка; СЗ – технологічна схема; ПЦ – план цеху, відділення; А – схема автоматизації; ВР – вертикальний розріз; ТБ – таблиці; РГ – графіки.

Наприклад, для завдання по реконструкції м’ясопідприємства студенту/ групи 0103-1/ в основному напису пояснювальної записки шифр проекту необхідно записати наступним чином: ДП. ТМЯ і МП. Р. 00.00.00. ПЗ (див. Додаток В).

Пояснювальну записку оформлюють згідно вимог ДСТУ 3008-95. Кожний розділ необхідно починати з нової сторінки. Порядкові номери розділів та підрозділів позначають арабськими цифрами розділеними крапками.

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ (ТЕО) БУДУВАННЯ (АБО РЕКОНСТРУКЦІЇ) ПІДПРИЄМСТВА

У першому розділі обґрунтовують доцільність виконання проектних робіт. Основною метою розділу є:

– визначення необхідності будівництва (реконструкції) підприємства в даній сировинній зоні;

– обґрунтування проектної потужності підприємства по основним виробництвам;

– визначення балансу між виробництвом м’яса та його споживанням в даній сировинній зоні;

– доцільність кооперування проектного підприємства з іншими підприємствами, розташованими в зоні його діяльності.

Для складання ТЕО обґрунтування спочатку виконують техніко-економічні дослідження, результатом яких є отримання наступних даних:

    наявність у даному місті або районі підприємств галузі ( заводів, фабрик, цехів),їх виробнича потужність і асортимент продукції; технічний стан цих підприємств, можливість їх реконструкції або розширення; чисельність населення, перспективи його приросту; середня норма вживання виробів (м’яса і м’ясопродуктів) однією людиною;

· наявність транспортних шляхів (залізниці, автодороги та ін.);

· джерела енерго-, водо-, газопостачання та каналізація;

· забезпеченість підприємства сировиною. допоміжними та пакувальними матеріалами, аналіз сировинної зони.

Якщо метою проектування є реконструкція існуючих підприємств, то в першому розділі наводять техніко-економічну характеристику діючого підприємства за результатами переддипломної практики. Визначають чи достатньо енергозабезпеченності діючого підприємства для реалізації проектної реконструкції. Дані техніко-економічних досліджень надають у вигляді детального опису та відповідних таблиць.

Ви прочитали: "Методічні вказівкі до дипломного проектування – №2"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору