mi band mi band

Методичні рекомендаціі та вказівки щодо виконання курсових проектів — №1

Методичні вказівки

Щодо виконання курсового проекту

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр

Напрямку підготовки 6.0511701 «Харчові технології та інженерія»

Спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки

молока» денної та заочної форм навчання

ЗМІСТ

Стор.

Завдання курсового проектування………………………………………………………………………………………4

Організація і вибір теми проекту………………………………………………………….………………………………4

Загальна структура курсового проекту…………………………………………………………………………………7

Зміст……………………………..………………………………………………………………………….……………………8

Вступ…………………………..……………………………………………………………………….………………………..8

Основна частина……………….……………………………………………………………..………………………………8

Характеристика асортименту, основної та додаткової сировини, яка використовується

При виробництві даного продукту……………………………………….…….………………………..……………8

Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій……………………………………………..…….8

Продуктовий розрахунок……………………………………………………..………………………………………..9

Організація, схема і методи технохімічного, мікробіологічного та санітарного контролю

За ходом технологічного процесу при виробництві даного продукту…………………..……………….10

Графік організації технологічних процесів……………………………………………………….…………….…11

Розрахунок і підбір технологічного обладнання………………………………………………………………….12

Розрахунок площі цеху для виробництва продукту……………………………………………..…………..….13

Список літератури…………..…………………………………………………………………..…………………………..14

Додатки………………………………………………………………………………………………………………………..18

ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Курсове проектування – це самостійна творча робота навчального процесу на заключному етапі підготовки інженера-технолога.

До закінчення роботи над курсовим проектом студент повинен:

Знати: методику технологічного проектування; теорію і практику застосування різних технологічних режимів;характеристику сировини і готової продукції; призначення і улаштування окремих апаратів; компоновочне вирішення обладнання у приміщенні; основні будівельні норми і енергетичне забезпечення виробництва; міроприємства з охорони праці і захисту навколишнього середовища;основні економічні показники об¢єкту, що проектується.

Вміти: комплексно вирішувати питання технологічного проектування; чітко визначати мету проекту і способи її досягнення; приймати конкретні рішення; відповідати на всі теоретичні і практичні питання.

Відтворювати ескізи основного технологічного обладнання і основних елементів будівельних конструкцій;компонувати креслення обладнання приміщень; принципові схеми апаратурно-технологічного виробництва в об¢ємі проектного завдання; принципи технологічних і енергетичних розрахунків.

Курсове проектування формує у студента творче мислення, вміння розробляти конкретні питання технології молока і молочних продуктів, давати їм техніко-економічне обґрунтування; запобігає вмінню користуватись спеціальною літературою і удосконалює розрахунково-графічну техніку.

Виконуючи курсовий проект, студент використовує стандарти, технологічні інструкції, каталоги, типові проекти, будівельні нормативи і правила (СНіП).

Призначення методичних вказівок – допомогти студентам у виконанні курсової роботи. Ознайомити із загальними вимогами з оформлення роботи відповідно до вимог ЄСКД, не позбавляючи студентів самостійності й творчої ініціативи.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВИБІР ТЕМИ ПРОЕТУ

Курсовий проект є складовою частиною дипломного проекту.

Курсове проектування починається з вибору теми, оформлення технічного завдання на виконання проекту з графіком виконання роботи (додаток 2) і необхідних вихідних даних для виконання розрахунків.

Теми курсових проектів розробляються кафедрою з урахуванням перспектив галузі. Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо тематики курсових проектів спочатку на розгляд викладача-керівника проекту, а потім на розгляд кафедри. Після того, як розгляд пропозицій студентів і затвердження тем відбулися, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, затвердженого кафедрою. Тема курсового проекту, що закріплена за студентом, реєструється у журналі.

Курсовий проект виконується поетапно відповідно до графіка виконання його розділів.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки об¢ємом 30…40 сторінок друкованого тексту з одного боку білої бумаги формату А 4 (297 х 210 мм) в редакторі MS Word (шрифт — TimesNew Roman, кегель – 14, стиль – звичайний, інтервал між строками – 1,5, поля: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, зверху і знизу – 20 мм, абзаці у тексті виділяють рівними 15…17 мм, у рамці. Повна сторінка повинна містити 30 строчок. Нумерація сторінок наскрізна, починаючи із сторінки завдання на курсове проектування, яка не нумерується) і графічного матеріалу, який виконано на електронному носії.

У склад графічної частини входять:

· план цеху підприємства;

· схема технологічних процесів виробництва продуктів;

· технологічна схема виробництва продуктів у апаратурному оформленні (у трьохмірному вимері);

· об¢єднаний графік організації технологічних процесів і роботи обладнання.

Розрахунково-пояснювальна записка проекту включає в собі слідуючи розділи:

· Титульний лист;

· Завдання на проектування;

· Зміст;

· Вступ;

· Основна частина;

· Список використаної літератури;

· Додатки, специфікація до креслень.

В пояснювальній записці необхідно дотримуватись чіткої рубрикації арабськими ціфрами розділів і підрозділів у відповідності із змістом.

Всі формули, що наведені у записці, нумеруються з правого боку арабськими цифрами у круглих дужках. Нумерація наскрізна за розділами. Значення символів і коефіцієнтів, що входять у формули, повинні бути наведені під формулою. Значення кожного символу приводять з нової строки в послідовності, що наведена у формулі. Першу строку починають зі слова “де” без двокрапок після нього.

Ілюстрації, які знаходяться у записці, називають рисунками. Кожний рисунок повинен мати підрисунковий текст і порядковий номер. Посилання на рисунки у тексті приводять у круглих дужках.

Цифорвий матеріал оформлюють у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок і порядковий номер, наприклад:

Таблиця 4.1 – Сводна таблиця продуктового розрахунку.

Записку пишуть з використанням глаголів першого лиця множини:“приймаємо”, “допускаємо”, або без глаголів:“приймається”, “допускається”, “прийнято”.

У тексті записки обов¢язково дають посилання в квадратних дужках на використане літературне джерело.

ЗМІСТ

Зміст розташовують безпосередньо після титульного листа. До змісту включають вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) пояснювальної записки, висновки, список використаних літературних джерел і назви додатків (якщо вони є), номери сторінок на яких вони розміщені. У змісті перелічують номери й назви листів графічної частини, що роздруковані з електронних носіїв.

1. ВСТУП

Текст записки починається зі вступу, в якому надають стислу характеристику проекту, вказують основну мету та задачі курсового проекту, принципи проектування, отримані результати. При формуванні мети курсового проекту слід вважати на те, що вона повинна бути у відповідності до теми даного проекту і чітко вказувати, що саме вирішується в даній роботі.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

В основну частину пояснювальної записки входять наступні розділи:

· Характеристика асортименту, основної та додаткової сировини, яка використовується при виробництві даного виду продукту;

· Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій (докладний опис кожної операції у пояснювальній записці, креслення);

· Продуктовий розрахунок;

· Організація, схема і методи технохімічного, мікробіологічного та санітарного контролю за ходом технологічного процесу при виробництві даного продукту;

· Графік організації технологічних процесів;

· Вибір основного технологічного обладнання і його коротка характеристика (зведена таблиця);

· Розрахунок площі цеху для виробництва продукту.

2.1 Характеристика асортименту, основної та додаткової сировини, яка використовується при виробництві даного виду продукту

У пояснювальній записці дають характеристику сировини і коротко описують вимоги ДСТУ на молоко-сировину. При прийманні молокопереробним заводом вершків описують вимоги до вершків за діючою технічною документацією.

Коротко описують характеристику харчових, смакових і ароматичних наповнювачів, які використовуються при виготовленні молочних продуктів.

2.2 Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій

При виборі способу виробництва повинні бути передбачені: найбільш повні механізація і автоматизація виробництва; використання потокових ліній; отримання продукту високої якості; зниження виробничих втрат; максимальна ізоляція продукту від навколишнього середовища для недопущення повторного обсіменіння продуктів сторонньою мікрофлорою; надійна тара для зберігання готових продуктів.

mi band