mi band mi band

Глосарій — №4

Постійні_шуми — це шуми, у яких рівень звуку протягом робочого дня змінюється не більше ніж на 5 дБА

Правила — правові норми, що передбачають заходи по забезпеченню безпечних і нешкідливих умов праці.

Працездатність — здатність людини до активної діяльності, що характеризується можливістю виконання роботи й функціональним станом організму в процесі роботи («фізіологічною ціною» роботи).

Праця — доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення суспільних та особистих потреб людей. Зміст і характер праці залежить від ступеня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

Природне_освітлення — це освітлення, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу.

Продуктивність_праці — плодотворність, ефективність витрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Зростання продуктивності праці означає збільшення кількості продукції, виробленої в одиницю часу, або економію робочого часу, витраченого на одиницю продукції.

Професійний_добір — система засобів прогностичної оцінки взаємовідповідності людини і професії на основі порівняння вимог професії з психодіагностичними даними людини.

Професійний_ризик — величина ймовірності порушення (ушкодження) здоров’я з урахуванням тяжкості наслідків у результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Професійні_захворювання — захворювання, які виникли виключно в результаті здійснення професійної діяльності з використанням шкідливих речових або при певних видах робіт.

ПУЭ — правила будови (рос. «устройства») електроустановок ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Р_рентген — позасистемна одиниця експозиційної дози рентгенівського (R) і гамма (γ)- випромінювань.

Рад (позасистемна одиниця поглиненої дози) — це така поглинена доза, при якій кількість поглиненої енергії в 1 г будь-якої речовини складає 100 ерг незалежно від виду й енергії випромінювання, 1 рад = 0,01 Гр.

Радикуліт (нервовий синдром) — захворювання периферичної нервової системи людини, що виникає внаслідок здавлювання нервових закінчень спинного мозку, або нервових стовбурів на різних рівнях.

Радіоактивність (А) — самовільне перетворення (розпад) атомних ядер деяких хімічних елементів (урану, торію, радію та ін.), що приводить до зміни їхнього атомного номера і масового числа.

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання і фізична особа, яка використовує найману працю.

Робоча_зона — простір, обмежений на висоті до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходиться місце постійного або тимчасового перебування працівника.

Робоча_поза — основне положення тіла працівника в процесі праці.

Робоче_місце — місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності, оснащене засобами відображення інформації, органами керування і допоміжним обладнанням.

Розумова_діяльність людини визначається в основному участю в трудовому процесі центральної нервової системи та органів чуття, пам’яті, мислення, емоцій і вольових зусиль.

САМ (системи автоматичні модульні) — один з варіантів стаціонарних установок пожежогасіння.

Самозаймання — це явище прискорення швидкості екзотермічних реакцій, яке приводить до різкого підвищення температури і до виникнення горіння речовин при відсутності джерела запалювання.

Самозапаленням називається самозаймання, яке супроводжується появою полум’я.

Санітарія – це сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення середовища, що оточує людину.

Світловий_потік F — це потік випромінювання, що оцінюється за його дією на людське око. За одиницю світлового потоку прийнято люмен (лм).

Сєченов_ІМ — Сєченов Іван Михайлович — (1 серпня 1829 — †2 листопада 1905) — видатний фізіолог, психолог і мислитель — матеріаліст, який започаткував фізіологічну школу.

Сила_світла І — просторова густина світлового потоку, яка визначається відношенням світлового потоку F (лм) до тілесного кута Cо, у якому цей потік поширюється:

Силікоз — захворювання людини, викликане тривалим вдиханням пилу, що містить вільний діоксид силіцію, відноситься до професійних захворювань.

Система_людина_техніка — система, що включає людину і сукупність технічних засобів, за допомогою яких здійснюється трудова діяльність.

Система_пожежної_безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї.

СН – санітарні норми та правила.

СНиП – будівельні норми та правила (Строительные Нормы и Правила).

Соціальний_ефект — суспільно значущі наслідки поліпшення умов праці (зменшення кількості травм і професійних захворювань; зниження чисельності працівників, зайнятих на важких, небезпечних та шкідливих роботах); збільшення працездатності, продовження періоду трудової активності, підвищення творчої активності.

Спалахування — швидке згоряння горючої речовини, яке не супроводжується утворенням стисненого газу.

СПБ — служба пожежної безпеки.

Спецодяг — розуміється спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

ССБТ (Система стандартів безпеки праці) — комплекс взаємозв’язаних стандартів, що містять вимоги, норми і правила, спрямовані на забезпечення безпеки, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Стандарти_безпеки_праці — загальні вимоги і норми безпеки по видах небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Статистичний_метод — оснований на аналізі статистичного матеріалу по травматизму, який накопичений на підприємстві або в галузі за кілька років.

Статична_робота (навантаження) пов’язана з фіксацією знарядь і предметів праці в нерухомому стані, а також з наданням людині робочої пози.

Стерадіан (ср) — одиниця вимірювання тілесного кута.

СУОП (система управління охороною праці) — складова частина загальної системи керування підприємством. Управління охороною праці передбачає участь в цьому процесі практично всіх служб і підрозділів підприємства.

mi band