mi band

Глосарій

Метод спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя.

Політика – сфера людської діяльності, що пов’язана з відносинами між суспільними групами, партіями, державами з приводу завоювання, утримання, використання влади. Охоплює як певні настанови й цілі, якими суб’єкти керуються у своїх справах, так і практичну діяльність щодо їх реалізації.

Національна ідея – акумулятор прогресивних національних програм, політичних ідей, основа національно-визвольних рухів. Національна ідея становить платформу національної ідеології, визначає теоретичні засади національної свідомості.

Громади – культурно – просвітницькі організації української інтелігенції в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Кирило — Мефодіївське товариство – таємна політична організація української інтелігенції, що діяла в Києві у 1845-1847 роках.

Держава форма політичної організації суспільства, головним елементом якої є управління суспільними структурами.

Унітарна держава держава, яка не має у своєму складі інших державних утворень, поділяється на адміністративно-державні одиниці, у яких функціонує єдине для усієї державної системи право.

Права людини громадянські, визнані світовим співтовариством норми забезпечення людині права на вільне життя і розвиток, захист її громадянських прав.

Альтернатива – можливість вибору з двох взаємовиключаючих можливостей.

Громадянське суспільство – сфера неполітичних відносин у суспільстві (економічних, духовних, релігійних, приватних, сімейних); галузь самовиявлення інтересів і волі вільних індивідумів. У демократичних системах громадянське суспільство зумовлює, визначає сферу діяльності держави та її органів.

Демократія – це правління народу, обране народом, для народу.

Тоталітаризм – це політичний режим, який характеризується повним контролем держави над усіма сферами людського життя, фактичною ліквідацією прав і свобод громадян, репресіями щодо опозиції та інакодумців.

Громадські організації – добровільні масові об’єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного воєвиявлення для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно – культурних, спортивних, вікових та інших цілей.

Партія — організована група людей, які мають спільні політичні погляди й інтереси, ідеологію, програму і беруть участь у боротьбі за утримання або зміну політичної влади.

Атеїзм система переконань, що відкидає існування Бога і релігійні вірування.

Церква – тип релігійної організації

Національне питання – сукупність політичних, економічних та інших проблем, пов’язаних з розвитком національних відносин.

Етнос – вид історично складної спільності людей, яку представляють плем’я, народність, нація, що мають спільні риси, стабільні особливості культури та психічного складу, а також усвідомлення своєї єдності і відмінності від інших.

Дипломатія – засіб здійснення зовнішньої політики держави, що являє собою сукупність мирних заходів, пов’язаних із здійсненням міжнародних відносин.

Зовнішня політика — загальний курс держав у міжнародних справах, який регулює взаємовідносини з іншими державами та інструкціями згідно з потребами, принципами і цілями її внутрішньої політики.

mi band