mi band

Електростатичне поле… — Частина 1

Електростатичне поле та його характеристики (Лаб).

Мета: розв’язання задач з електростатики.

Студент повинен знати та вміти: основні поняття щодо електростатичного поля, закон Кулона, теорему Гауса-Остроградського, робота електричного поля по переміщенню заряду, потенціал, різниця потенціалів, електроємність, Вміти розв’язувати задачі згідно розглядуваної теми.

Задача 1. Знайти силу, що діє на точковий заряд 5нКл, розташований у центрі півкільця радіусом 5 см, з боку цього півкільця, по якому рівномірно розподілений заряд 300 нКл. y

Дано:

Електростатичне поле... - Частина 1

Електростатичне поле... - Частина 1

Електростатичне поле... - Частина 1 Електростатичне поле... - Частина 1 х

F — ?

АНАЛІЗ. Знайти силу, діючу на точковий заряд Електростатичне поле... - Частина 1 безпосередньо з закону Кулона не можна, тому що півкільце явно не є точковим зарядом. Але можна визначити цю силу як результуючу елементарних сил, що діють на заряд з боку досить малих рівних елементів Електростатичне поле... - Частина 1 півкільця. Відзначимо, що елемент Електростатичне поле... - Частина 1 дуже малий, і його можна розглядати як точковий, але, з іншого боку, елемент Електростатичне поле... - Частина 1 повинний бути великий у порівнянні з розмірами молекул, тобто повинний бути елементом макроскопічним. Оскільки заряд Електростатичне поле... - Частина 1 розподілений по півкільцю рівномірно, те елемент Електростатичне поле... - Частина 1 буде мати зарядЕлектростатичне поле... - Частина 1 (1). Елементарна сила, що діє на точковий заряд, спрямована по прямій, що з'єднує заряд Електростатичне поле... - Частина 1 і елемент Електростатичне поле... - Частина 1 ( рис.1 ), і відповідно до закону Кулона дорівнює Електростатичне поле... - Частина 1 ( 2) При переході від одного елемента півкільця до іншого числове значення елементарних сил Електростатичне поле... - Частина 1 не буде мінятися, але буде змінюватися їх напрямок. Тому будемо окремо шукати проекцію результуючої сили на осі координат. У даному випадку всі елементарні вектори dF лежать у площині рисунка (точніше в площині півкільця), тому можна обмежитися двома осями, направивши їх, з розумінь симетрії, так, як показано на рис.1.

РОЗВ”ЯЗОК. Щоб знайти проекції результуючої сили F на осі, будемо інтегрувати відповідні проекції елементарних сил по півкільцю: Електростатичне поле... - Частина 1 ( 3) Електростатичне поле... - Частина 1 ( 4)

В обох випадках інтеграл береться по півкільцю, що відповідає зміні кута Електростатичне поле... - Частина 1 в межах від 0 до Електростатичне поле... - Частина 1. Підставляючи (1) і (2) у вираз (3) і (4) і, з огляду на те, що Електростатичне поле... - Частина 1 , знаходимо

Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1= Електростатичне поле... - Частина 1. (5)

Електростатичне поле... - Частина 1=Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1 Отже, Електростатичне поле... - Частина 1 Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1 Відповідь: F= 0,00344 Н

Задача № 2. Визначити роботу сил поля, створеного двома точковими зарядами, при перенесенні зарядуЕлектростатичне поле... - Частина 1 Електростатичне поле... - Частина 1 Кл із точки С в точку Д, якщо Електростатичне поле... - Частина 1См, Електростатичне поле... - Частина 1= 10 нКл, Електростатичне поле... - Частина 1 = — 6 нКл

Аналіз.Робота сил поля може бути легко розрахована, якщо відома різниця потенціалів між заданими точками. У даній задачі при перенесенні заряду Електростатичне поле... - Частина 1 із точки С в точку Д робота сил поля Електростатичне поле... - Частина 1 (1).

Дано:

Електростатичне поле... - Частина 1

Електростатичне поле... - Частина 1

Електростатичне поле... - Частина 1

А -?

Рис.2 А а

За умовою, джерело поля – це два точкових заряди, тому варто знайти потенціал кожної точки як алгебраїчну суму потенціалів поля кожного із точкових зарядів:

Електростатичне поле... - Частина 1

Електростатичне поле... - Частина 1 (2)

Електростатичне поле... - Частина 1 і Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1 — потенціали, створені зарядами Електростатичне поле... - Частина 1 у т. С, Електростатичне поле... - Частина 1 – те саме для точки Д. Потенціал точки в полі точкового заряду по відношенню до нескінченності дорівнює Електростатичне поле... - Частина 1 , Електростатичне поле... - Частина 1 – точковий заряд, що створює поле; R – відстань від заряду Електростатичне поле... - Частина 1 до точки, в якій розглядається поле. Знак потенціалу визначається знаком заряду Електростатичне поле... - Частина 1.

РОЗВ’ЯЗОК. Вираз (2) запишемо у вигляді

Електростатичне поле... - Частина 1

Електростатичне поле... - Частина 1 (3),

Де х =Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1 (4), з Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1, підставляючи (4) і (3) у формулу (1) отримаємо:

Електростатичне поле... - Частина 1=Електростатичне поле... - Частина 1=Електростатичне поле... - Частина 1.

Електростатичне поле... - Частина 1

Електростатичне поле... - Частина 1

ЗАДАЧА 3. Дві нескінченно довгі рівномірно заряджені нитки розташовані паралельно одна від одної на відстані Електростатичне поле... - Частина 1. Знайти геометричне місце точок, де результуюча напруженість поля дорівнює нулю, якщо лінійні густини зарядів ниток мають значення : t1= 12 10-9 Електростатичне поле... - Частина 1; t2=6 .10-9Електростатичне поле... - Частина 1

Дано

Електростатичне поле... - Частина 1

T1=Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1

T2=Електростатичне поле... - Частина 1

Рис.3

Електростатичне поле... - Частина 1

Електростатичне поле... - Частина 1 Аналіз. За умовою задачі нитки нескінченно довгі. Це означає, що відстань між нитками багато менша довжини кожної, і поле, створюване кожною ниткою, можна вважати плоско радіальним (силові лінії лежать у площинах, перпендикулярних до зарядженої нитки, і спрямовані по радіусу). Розглянемо перетин ниток перпендикулярною площиною (рис.3). У будь-якій точці що не лежить в площині обох ниток, вектори напруженості полів першої і другої ниток розташовані під кутом один до одного. Отже, за принципом суперпозиції полів напруженість результуючого поля Електростатичне поле... - Частина 1 і воно не може бути рівне нулю. Вектори Електростатичне поле... - Частина 1 і Електростатичне поле... - Частина 1 колінеарні і притому спрямовані в різні сторони тільки в точках, що лежать у площині ниток між ними. Всі точки прямої, розташованої паралельно ниткам, будуть знаходитися в рівних умовах.

РОЗВ’ЯЗОК. Розглянемо поле в точці С : Електростатичне поле... - Частина 1 (1). Рівняння (1) замінимо скалярним виразом Електростатичне поле... - Частина 1 (2). Напруженості Е1 і Е2 відповідно дорівнюють

Електростатичне поле... - Частина 1= Електростатичне поле... - Частина 1, Електростатичне поле... - Частина 1 (3).

Де х – відстань від 1-ої нитки до точки С.

Відповідно до умови задачі Ес = 0, тому Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1 Електростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1 (4) Враховуючи, що хЕлектростатичне поле... - Частина 1Електростатичне поле... - Частина 1 і хЕлектростатичне поле... - Частина 1 0 то вираз (4) дає результат Електростатичне поле... - Частина 1 ; Електростатичне поле... - Частина 1

Електростатичне поле... - Частина 1. Електростатичне поле... - Частина 1 Відповідь: Х=0,067м

ЗАДАЧА 4. Дві нескінченно довгі рівномірно заряджені нитки розташовані паралельно одна від одної на відстані Електростатичне поле... - Частина 1. Знайти геометричне місце точок, де результуюча напруженість поля дорівнює нулю, якщо лінійні густини зарядів ниток мають значення : t1= 12 10-9 Електростатичне поле... - Частина 1; t2=6 .10-9Електростатичне поле... - Частина 1

Реферати

  • технологічна схема виробництва масла фото
  • Методы технического анализа. Основные мероприятия определения и методы оценки качества продукции. Современные средства контроля и испытания качества.
  • современные направления в организации хранения сушёных плодов и овощей
  • коэффициент повышения механизации с/х
  • хранилища для хранения продукции и факторы влияющие на объем закладываемой на хранение продукции
  • робота з фіксаналами
mi band