mi band mi band

Дипломне проектування — №1

Лекція № 7

Тема лекції: Дипломне проектування.

План лекції:.

1. Загальні вимоги

2. Структура та зміст розділу «Охорона праці»

3. Структура розділу «Охорона праці»

4. Позначення та тема розділу

5. Вступ до розділу

6. Аналіз охорони праці об’єкта проектування

7. Розгляд потенційних небезпек по технологічному процесу

8. Розробка заходів безпеки по технологічному процесу

9. Розробка організаційно-правових заходів

10. Розробка санітарно-гігієнічних умов праці

11. Розробка безпеки технологічного процесу

12. Розробка пожежної безпеки

13. Висновки та рекомендації

1. Загальні вимоги.

Для написання даного розділу студенти повинні використовувати матеріали по охороні праці, зібрані під час проходження переддипломної практики.

Перед відправкою на практику студенти отримують консультацію по збору необхідних матеріалів у викладача з розділу «Охорона праці». Збір і аналіз матеріалів рекомендується проводити згідно до наведених нижче питань:

1. Аналіз системи управління охороною праці.

2. Організація роботи по охороні праці в господарстві.

3. Аналіз техніки безпеки та виробничого травматизму.

4. Аналіз та оцінка виробничої санітарії.

5. Аналіз та оцінка пожежної безпеки в господарстві.

Об’єм розділу «Охорона праці» в дипломній роботі винен становити не менше 10% об’єму сторінок рукописного тексту дипломної роботи. При загальному об’єму, наприклад, 100 сторінок, розділ «Охорони праці» повинен складати не менше ніж 10 сторінок.

Розділ «Охорона праці» повинен викладатися у наступній послідовності.

2. Структура та зміст розділу «Охорона праці».

Зміст розділу «Охорона праці» в дипломному проекті базується на поєднанні матеріалів навчальної дисципліни «Основи охорони праці», матеріалів самої дипломної роботи та галузевих стандартів з охорони праці. Це означає, що матеріали дипломного проекту (технологічні процеси, обладнання, технологічні лінії, продукція виробництва) повинні бути розглянуті з точки зору безпеки їх можливого впливу на працівників при виконанні технологічних процесів. Зміст питань безпеки регламентується міжгалузевими та галузевими стандартами охорони праці.

Послідовність розгляду питань з охорони праці в дипломних проектах визначається змістом дисципліни «Охорона праці» та тематикою дипломних робіт.

Зміст дисципліни «Охорона праці» включає чотири розділи, а саме:

— Система управління та організація охорони праці;

— Вимоги виробничої санітарії;

— Вимоги техніки безпеки;

— Вимоги пожежної безпеки.

Дипломні роботи (проекти) повинні бути оцінені по всім наведеним складовим охорони праці. Разом з цим, структура та зміст розділу «Охорона праці» формується саме темою дипломної роботи.

Тематика дипломних робіт, їх структура, визначається у відповідності до методичних вказівок по виконанню дипломних робіт освітньо-кваліфакаційного рівня бакалавр факультету харчових технологій. Разом з тим, в переважній більшості, теми дипломних робіт умовно поділяються на два головних напрямки:

— Проекти нових підприємств;

— Проекти реконструкції підприємств.

До проекту нових підприємств належать теми, які передбачають проектування виробництва продукції, технологій, технологічних ліній та інші без прив’язки до існуючих підприємств харчової промисловості. До проектів реконструкції підприємств належать теми, які передбачають проектування виробництва продукції, технологій, технологічних ліній, цехів та інші в умовах існуючих підприємств.

При виконанні проекту нових підприємствВ розділі «Охорона праці» слід призначати заходи безпеки в повному обсягу по наведеним вище розділам охорони праці.

В проектах реконструкції підприємствВідмінним є те, що спочатку слід провести аналіз стану охорони праці існуючого підприємства, а потім призначити заходи безпеки лише по тим питанням охорони праці, що мають місце в технологічних відмінностях проекту від базового підприємства. Як правило це є удосконалення системи охорони праці в базовому підприємстві після технологічних змін запропонованих в матеріалах дипломного проекту.

Отже, на підставі наведених матеріалів, стає можливим формування структури розділу «Охорона праці» в дипломних проектах.

3. Структура розділу «Охорона праці»

До структури розділу з охорони праці В проектах реконструкції підприємств слід включати наступні складові:

— Позначення розділу;

— Тема розділу;

— Вступ до розділу;

— Аналіз охорони праці об’єкта проектування;

— Розгляд потенційних небезпек по проектуємому технологічному процесу;

— Розробка заходів безпеки по проектуємому технологічному процесу;

— Висновки та рекомендації.

До структури розділу з охорони праці В проектах нових підприємств слід включати наступні складові:

— Позначення розділу;

— Тема розділу;

— Вступ до розділу;

— Розгляд потенційних небезпек по проектуємому технологічному процесу;

— Розробка заходів безпеки по проектуємому технологічному процесу;

— Висновки та рекомендації.

4. Позначення та тема розділу.

Належність розділу до охорони праціВизначається у відповідності до методичних вказівок щодо дипломного проектування, розробленого по факультету харчових технологій. При цьому, вказується номер розділу та приналежність до охорони праці. Наприклад: Розділ 4. Заходи з безпеки функціонування підприємства. Вислів «Розділ», цифра «4» та позначення «Заходи з безпеки функціонування підприємства» може бути змінений у відповідності до редакції методичних вказівок, що передбачають єдину систему оформлення матеріалів дипломної роботи відповідного факультету.

Після позначення слід навести тему розділу охорони праці. Тема розділу повинна бути пов’язана з темою дипломного проекту та узагальнено відображати питання охорони праці, які планується розглянути в рамках даної роботи. Важливим є те, що тема розділу повинна бути змістовною, враховувати всі можливі елементи розділу, а також має бути максимально стисло виражена. Наприклад: Розробка заходів безпеки праці при виробництві ковбасних виробів 7т/зміну. Вислів «Розробка заходів безпеки праці» може бути замінений на аналогічний по змісту, наприклад: «Розробка заходів з охорони праці», або на більш уточнений, наприклад: «Розробка заходів з техніки безпеки», «Розробка заходів з виробничої санітарії» та на інші можливі варіанти. Оскільки розгляд питань розділу передбачає широкий спектр охорони праці (наявність чотирьох розділів), то використання уточнених варіантів тем розділу дуже обмежене і може стосуватися лише теоретичних та вузько направлених тем дипломного проектування, що, як правило, належать до тем дипломного проектування освітньо-кваліфакаційного рівня спеціаліст та магістр.

Конкретизація теми дипломного проекту проводиться при консультаціях з викладачем відповідальним за даний розділ.

5. Вступ до розділу.

Вступ до розділу з охорони праці починається з викладення текстової частини розділу без зазначення терміну «Вступ». В цій частині розділу необхідно відобразити актуальність і необхідність заходів з охорони праці, які повинні здійснюватися у відповідності до теми дипломної роботи. Іншими словами студент повинен дати відповідь на питання, чому в дипломному проекті повинні бути наведені матеріали з охорони праці. При цьому слід вказати літературні джерела на які будуть зроблені посилання при освітленні даного питання. Для прикладу вступ може мати вигляд «Забезпечення заходів безпеки праці в умовах проекту підприємства регламентується статтею 2 Закону України «Про охорону праці», де говориться, що охорона праці: «…поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності…», тому розгляд питань щодо функціонування охорони праці на проектуємому підприємстві вважається актуальним». Об’єм написання вступної частини може складатися з декількох абзаців, але не перевищувати ½ об’єму сторінки.

6. Аналіз охорони праці об’єкта проектування.

Перед освітленням даної складової необхідно пов’язати вступ до розділу та необхідність розгляду стану охорони праці в господарстві, або на об’єкті проектування, виконавши зв’язок, наприклад, такого змісту: З метою вирішення цього актуального питання потрібно вдатись як до розробки заходів з охорони праці та і до попереднього аналізу охорони праці на підприємстві.

mi band