Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства – №2

3.3. Типи змін балансу під впливом господарських операцій

Перший раз баланс складається суб’єктом господарювання зразу ж після його реєстрації в органах виконавчої влади. До цього балансу записують внески засновників за їх видами в активі та суму статутного капіталу в пасиві.

В процесі господарської діяльності наявність засобів та їх джерела постійно змінюються в результаті здійснених господарських операцій.

Господарська операція – це дія або подія, що викликає зміни в складі активів та джерел підприємства.

Господарські

операції мають різний вплив на структуру статей та підсумок балансу, у зв’язку з чим їх поділяють на 4 групи:

Перший тип операцій.

Відносять операції, що викликають зміни у двох активних статтях. Вони призводять до зміни структури активу балансу але валюта балансу при цьому не змінюється.

Схематично ці зміни будуть відображені так:

Актив

Пасив

Активна стаття +

Активна стаття –

Баланс (не змінюється)

Баланс (не змінюється

Другий тип операцій.

Відносять операції, які викликають зміни у двох пасивних статтях. Вони призводять до перегрупування статей пасиву, але підсумок балансу не змінюється.

Схематично в балансі ці зміни відображаються так:

Актив

Пасив

Пасивна стаття +

Пасивна стаття –

Баланс (не змінюється)

Баланс (не змінюється

Третій тип операцій.

Відносять операції, в яку вступає одна активна стаття і одна пасивна, в результаті чого збільшується вартість активів та вартість джерел, а значить підсумок балансу теж збільшується на одну й ту саму суму – суму операції.

Схематично в балансі ці зміни відображаються так:

Актив

Пасив

Активна стаття +

Пасивна стаття +

Баланс (збільшується)

Баланс (збільшується)

Четвертий тип операцій.

Відносять операції, в яку вступає одна активна і одна пасивна стаття, в результаті чого зменшується вартість активів і вартість джерел, при цьому підсумок балансу теж зменшується на суму операції.

Схематично в балансі ці зміни відображаються так:

Актив

Пасив

Активна стаття –

Пасивна стаття –

Баланс (зменшується)

Баланс (зменшується)

3.4. Значення балансової інформації для управління закладами ресторанного бізнесу та аналізу їх фінансового стану

Завдання балансу – дати узагальнену інформацію про активи і їх джерела в грошовому вимірнику на певну дату. Така інформація необхідна користувачам для прийняття рішень.

Важливим є і те, що в бухгалтерському балансі, як носії інформації, всі дані заповнюються на підставі даних бухгалтерських рахунків і підтверджуються документально.

Значення балансу, як форми звітності, для аналізу та управління підприємством важко переоцінити. Адже в балансі знаходить відображення інформація про все наявне майно та інші активи підприємства поряд з інформацією про джерела формування цього майна, що дозволяє спеціалістам підприємства робити досить детальний аналіз результатів діяльності підприємства, його фінансового стану, наявності основних засобів та виробничих запасів, визначити їх потребу для безперебійного функціонування, а також інші показники.

Інформація балансу використовується для аналітичних цілей зовнішніми та внутрішніми користувачами.

Внутрішні користувачі:

– менеджери, управлінці, спеціалісти (для ефективного управління);

– працівники підприємства (вони мають право на інформацію про фінансовий стан, та інші економічні показники).

Зовнішні користувачі:

– акціонери, власники підприємства (цікавляться прибутковістю акцій і ефективністю діяльності директорів);

– кредитори підприємства: банки, що надають кредит (їм необхідна гарантія того, щоб підприємство сплатило відсотки по кредиту та поверне кредит);

– податкові служби (перевіряють правильність відображення заборгованості по платежах до бюджету, наявність майна, що підлягає податковій заставі при несплаті податків);

– покупці, постачальники (щодо платоспроможності підприємства).

Існуюча структура балансу, тобто, групування активів та пасивів за встановленими розділами дозволяє без додаткових перегрупувань даних визначати різні фінансові коефіцієнти, що характеризують майновий стан, ліквідність, фінансову незалежність, рентабельність використання всіх чи окремих видів активів, капіталу.

Так, у результаті простого порівняння підсумків другого розділу активу (оборотні активи) та четвертого розділу пасиву (поточні зобов’язання) ми отримуємо суму, величина якої означає наявність (чи відсутність) та, розмір «чистого робочого капіталу» або «функціонального капіталу», тобто капіталу, що втілений в оборотних засобах, залишається після погашення поточних зобов’язань і вільно функціонує на підприємстві. Наявність «чистого робочого капіталу» дозволяє розширювати виробництво, направляти кошти на придбання необхідних виробничих ресурсів без ризику непогашення поточних боргів.

Якщо обчислити відношення суми власного капіталу (підсумок першого розділу пасиву) до валюти балансу, тобто підсумку всіх джерел, то ми отримаємо коефіцієнт автономії, або фінансової незалежності: незалежності підприємства від залучених джерел. Його оптимальний розмір (-0,5) відображає оптимальне співвідношення власних і залучених джерел тощо.

Отже, баланс, як форма звітності має важливе значення для спеціалістів підприємства з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень у процесі управління діяльністю підприємства.

Рекомендована література:

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Бухгалтерський облік у готельному та ресторанному господарстві : опорний конспект лекцій / укл. : В. Г.Горєлкін, С. Я.Король. – К : КНТЕУ, 2009. – 63 с.

Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

Дзюба Н. Громадське харчування: від документообігу до обліку.//Податки та бухгалтерський облік.– 7 серпня 2008 р.-№63.

Кузнецов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 320 с.

Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. – Суми : Ун. кн., 2010. – 128 с.

Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / І. Й. Яремко. – Львів : Новий Світ-2000, 2010.- 240 с.

Бондарь В. П., Петренко Н. И., Кузьмин Дм. Л. Вопросы инвентаризации в экономической литературе:Учебное пособие. – Житомир: ЖГТУ, 2009. – 868 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф Ф. Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 224 с.

Сергеєв Ю. Г., Михайлов М. Г., Школьна В. В. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»/Суми, 2011 р., 21 стор, бібл. 66.

Реферати :

Ви прочитали: "Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства – №2"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору