mi band mi band

Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства — №1

Лекція 3.

Тема 3. Бухгалтерський баланс Закладів ресторанного господарства

3.1. Поняття і види балансів

3.2. Зміст і будова бухгалтерського балансу

3.3. Типи змін балансу під впливом господарських операцій

3.4. Значення балансової інформації для управління закладами ресторанного бізнесу та аналізу їх фінансового стану

3.1. Поняття і види балансів

Слово «баланс» від французького «balance» означає вага, врівноваженість.

Баланс — це система операцій взаємопов’язаних показників, які характеризують співвідношення чи рівновагу в явищах або процесах, що періодично змінюються. Це найбільш узагальнена система науково-обґрунтованих економічних показників, що відображають масштаби і темпи господарської діяльності, а також основні пропорції розвитку народного господарства.

Баланси відображають різноманітну економічну інформацію і в залежності від вимірників бувають:

Натуральні (матеріальні) баланси;

— трудові баланси;

— вартісні баланси.

3.2. Зміст і будова бухгалтерського балансу

Бухгалтерський баланс є одночасно і одним із методів бухгалтерського обліку і формою звітності.

Як Метод бухгалтерського обліку, баланс означає подвійне групування засобів підприємства та їх узагальнене відображення в грошовому вимірнику на певну дату (на початок та кінець звітного періоду). Причому подвійне групування означає, що одні і ті ж засоби відображаються подвійно: в активі за їх складом та функціональною роллю в господарській діяльності і в пасиві за джерелами їх утворення.

Таке групування та відображення в балансі засобів підприємства дозволяє бачити наявність та зміни у їх складі у звітному періоді за їх видами (основні засоби, виробничі запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість та ін.), за їх функціональною роллю у виробничому процесі (необоротні та оборотні), а також бачити та контролювати джерела їх утворення: власні (власний капітал, забезпечення зобов’язань) та залучені (поточні та довгострокові зобов’язання).

Бухгалтерський баланс будують у формі двосторонньої таблиці. У лівій частині відображають засоби або активи і ця частина називається активом, а в правій частині — джерела утворення або пасиви і ця частина називається пасивом. Така будова дає можливість роздільного відображення господарських засобів та їх джерел.

Бухгалтерський баланс як форму звітності про наявність та зміни засобів і джерел підприємства характеризує НП(С)БО 2 «Баланс».

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

У балансі існує рівність двох частин: лівої та правої, яка зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісному вираженні одні і ті ж господарські засоби, але за різними ознаками: в активі — за складом та функціональною роллю в господарській діяльності, в пасиві — за джерелами їх утворення.

Таке подвійне групування зумовлює дотримання збалансованості, тобто рівності активу (А) та пасиву (П) на будь яку дату.

А=П

Ця рівність — Основне балансове рівняння і широко використовується в бухгалтерському обліку для контролю правильності бухгалтерських записів.

Підсумок балансу ще називають «валюта балансу».

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає вартість конкретних засобів чи джерел на певну дату.

Структура балансу, як форми звітності досить проста. Так, Актив має 4 розділи, в яких відображені наявність активів (засобів) в грошовому вимірнику станом на початок та на кінець звітного періоду, причому активи розміщені за ступенем їх ліквідності, а також відповідно до їх класифікації за їх складом та функціональною роллю в господарській діяльності:

1. Необоротні активи.

2. Оборотні активи.

3. Витрати майбутніх періодів.

4. Необоротні активи та групи вибуття.

Пасив складається з 5 розділів, в яких відображені джерела (пасиви) відповідно до класифікації засобів за джерелами утворення:

1. Власний капітал.

2. Забезпечення наступних витрат і платежів.

3. Довгострокові зобов’язання.

4. Поточні зобов’язання.

5. Доходи майбутніх періодів.

Вимоги до бухгалтерського балансу:

1. Правдивість.

Ця вимога дотримується завдяки тому, що всі дані бухгалтерського балансу заповнюються на підставі перевірених даних бухгалтерського обліку про здійснені господарські операції, які в свою чергу відображаються в обліку тільки на підставі первинних документів.

2. Послідовність.

Кожний наступний баланс базується на даних попереднього балансу.

3. Зрозумілість та єдність.

Складається баланс у відповідності з принципами, що викладені в Законі та методологією, що викладена в стандартах обліку, зокрема П(С)БО 2 «Баланс», тому він є зрозумілим для всіх користувачів, ознайомлених з цими принципами та методикою.

Бухгалтерські баланси можна класифікувати за такими ознаками:

1. За часом складання:

— вступний (початковий)

— поточний

— річний

— об’єднувальний

— розподільчий

— ліквідаційний.

Вступний баланс — це баланс на початок звітного періоду. Свою діяльність підприємство починає з початкового балансу, в який записують все майно, гроші, що є внесками до статутного капіталу. Тому актив будуть складати внесені засоби, а пасив — сума статутного капіталу.

В результаті господарської діяльності майно і джерела будуть змінюватись.

Поточний баланс — це баланс підприємства на певну дату, що характеризує наявність засобів і джерел.

Річний баланс — це баланс станом на 31 грудня.

Об’єднувальний баланс — складається при злитті двох і більше підприємств. Відображає засоби і джерела підприємств, що об’єднались.

Розподільчий баланс складається для підприємства, що розділяється на декілька. При цьому розділяється майно і борги для кожного окремо створеного підприємства. Тому такий розподільчий баланс складається для кожного новоствореного підприємства, який одночасно є його початковим балансом.

Ліквідаційний баланс складається у випадку ліквідації підприємства з різних причин. Він складається ліквідаційною комісією після реалізації певної частини майна для погашення боргів підприємства. Ліквідаційний баланс відрізняється тим, що оцінка його активів здійснюється за реалізаційною вартістю, яка може бути значно нижча, ніж початкова вартість.

2. За обсягом інформації:

— індивідуальний баланс (баланс конкретного підприємства);

— зведений баланс (складається відомствами, міністерствами по групі підприємств);

— консолідований баланс (складають підприємства, що мають дочірні підприємства або філії).

3. За змістом:

— сальдовий баланс;

— оборотний баланс.

Сальдові баланси відображають тільки залишки засобів і джерел на певну дату.

Оборотний баланс складається для перевірки облікових записів, по суті це робочий баланс складений по даний бухгалтерських рахунків і включає дані про залишки на початок періоду, обороти за період та залишки на кінець періоду.

4. За способом включення регулюючих статей до підсумку балансу:

— баланс-брутто;

— баланс-нетто.

Брутто-баланс — це такий, до валюти якого включені основні статті та регулюючі статті.

Нетто-баланс — це такий до підсумку якого регулююча статті не включені.

На сьогодні в Україні складається нетто-баланс.

Наприклад, первісна вартість основних засобів відображається в балансі як різниця між первісною вартістю основних засобів та сумою накопиченого зносу. В підсумок балансу включається сума «залишкова вартість основних засобів» і т. д.

Реферати :

mi band