mi band

Бізнес-план діяльності фермерського господарства — №2

Нормативна кількість працюючих у фермерському господарстві визначається в залежності від загальної посівної площі та затрат праці, пов’язаних з виробництвом визначених культур та річним фондом робочого часу.

Трудомісткість виробництва

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

Рекомендована кількість працюючих на підприємстві залежатиме від загальних витрат праці (5430 люд-год) та річного фонду робочого часу одного працюючого (1960 год = 280 днів х 7 год). Тому на підприємстві буде 3 постійних працюючих. На сезонні роботи пов’язанні з посівом та збиранням урожаю буде залучатися додаткова робоча сила.

Управлінням, організацією виробничих процесів та збутом продукції має займатися голова фермерського господарства.

5. План виробництва

5.1. Стислий опис технології виробництва продукції.

Площа для вирощування в плановому році озимої пшениці складатиме 100 га, ячменю – 100 га, гречки – 100 га, соняшнику – 100 га. Урожайність визначається з урахуванням попередніх років та в залежності від обсягів внесених мінеральних та органічних добрив і прогнозується на озиму пшеницю – 40 ц/га, ячмінь – 30, гречку – 18, соняшник – 15 ц/га.

Основний обробіток ґрунту під озиму пшеницю та соняшник проводиться восени; під ячмінь та гречку – весною. Передпосівний обробіток ґрунту під озимі культури включає закриття вологи (ДТ-75+С-11), вирівнювання ґрунту (ДТ-75+ВП-8), культивація (Т-150К+КПС-4), прикочування (МТЗ-80+С-11+ККШ-6). Закриття вологи та культивація – необхідні агротехнічні операції по підготовці ґрунту до посіву соняшника (проводяться вищезазначеними агрегатами). Перед посівом ярих культур проводиться оранка на глибину 20-22 см (Т-150К+ПЛН-5-35) та культивація.

Посів сільськогосподарських культур здійснюється за допомогою трактора МТЗ-80 та сівалки СПЧ-6.

Догляд за посівами включає післяпосівне прикочування ґрунту, досходове та повсходове боронування (Т-70С+С-11+ЗОР0,7), внесення пестицидів (МТЗ-80+ОП-3200). При догляді за посівами соняшника є обов’язковим проведення повсходового боронування та саповки (МТЗ-80+КРН-4,2).

Збирання врожаю соняшника та зернових культур здійснюється залученою технікою іноземного виробництва.

5.2. Прогноз обсягів виробництва.

Виходячи із посівної площі та урожайності сільськогосподарських культур валове виробництво зерна складатиме: озимої пшениці – 400 тонн, ячменю – 300 тонн, гречки – 180 тонн, соняшнику – 150 тонн.

Виробництво продукції

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

Частина вирощеного врожаю залишиться на підприємстві для створення насіннєвого фонду та кормової бази для підсобного господарства. Решта зерна буде реалізовано.

Баланс використання продукції

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

Обсяги виробництва гречки та соняшнику повністю підлягатимуть реалізації.

5.3. Аналіз забезпечення ресурсами для виробництва продукції.

Для здійснення виробництва, транспортування та зберігання зерна підприємство забезпечено технічними ресурсами та виробничими приміщенням.

Деякі технологічні операції проводяться за допомогою залученої техніки.

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

Наявність технічних ресурсів

Прогноз потреби в матеріальних ресурсах визначається на підставі нормативних витрат, приведених у додатку 1 та виходячи із площі по кожній культурі.

Потреба в матеріальних ресурсах, кг(л).

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

5.4. Планування витрат на виробництво продукції

До основних статей витрат пов’язаних з виробництвом продукції відносять насіння та посівний матеріал, мінеральні та органічні добрива, пально-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, оплату праці, амортизаційні відрахування, орендну плату.

Витрати пов’язані із забезпеченням виробництва матеріальними ресурсами складають 352,9 тис. тонн.

Витрати на виробництво

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

При залишковій вартості основних засобів виробництва – 488,5 тис. грн, річний рівень амортизації складатиме 36,3 тис. грн.

Визначення амортизації

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

Фермерське господарство орендує 384 га ріллі. Очікується, що за підсумками діяльності у плановому році підприємство має сплатити 43,2 тис. грн.

Визначення орендної плати

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

Загальні виробничі витрати мають складати 461,4 тис. грн.

Загальні виробничі витрати

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

5.5. Контроль якості

Вироблена продукція має відповідати стандартам діючим на території України.

5.6. Перспективи розвитку виробництва

Даний напрям виробничої діяльності підприємства досить перспективним. Гарантований ринок збуту, наявність необхідних ресурсів та налагоджені ділові стосунки із споживачами забезпечать стабільне одержання прибутку.

6. План маркетингу

6.1. Ціни на продукцію.

Підприємство планує реалізовувати продукцію у першій половині маркетингового року. Ціна реалізації озимої пшениці в період – вересень-листопад прогнозується на рівні минулого року – 510-530 грн/т, на ячмінь – 500-560 грн/т, гречку – 1000-1100 грн/т, соняшник – 1200-1300 грн/т.

6.2. Розрахунок надходжень від реалізації.

За реалізовану продукцію підприємство очікує отримати кошти в сумі 719,5 тис. грн Найбільші надходження мають буди від продажу пшениці та соняшника.

Виручка від реалізації продукції

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

6.3. Канали товарозбуту продукції.

Основними споживачами соняшнику та зернових культур мають бути переробні підприємства або трейдери, які закуповують продукцію на базисі поставки ЕХW(франко-елеватор). Для цього значна частина вирощеного врожаю буде передана для зберігання на найближчий комбінат хлібопродуктів – ВАТ „Біловодський КХП” з наступною її реалізацією.

7. Фінансовий план

7.1. Обґрунтування потреби в фінансових ресурсах.

Для втілення проекту підприємству потрібен кредит у розмірі 314,9 тис. грн., який планується отримати в СОД АППБ «Аваль» м. Суми. Наданий кредит буде використаний на придбання насіння, добрив, засобів захисту та пально-мастильних матеріалів. Строк надходження грошей на розрахунковий рахунок ФГ «Авангард» — перша декада березня планового року. Підприємство здатне виконати умови банку, згідно з якими кредит буде наданий на строк 9 місяців під 17% річних. Нарахування та виплата відсотків за користування кредитом здійснюватимуться кожного місяця з моменту отримання кредиту до останнього місяця його використання включно. Сума кредиту повертається в кінці терміну користування.

Як заставу під кредит ФГ «Авангард» пропонує власні основні засоби виробництва., балансова вартість яких становить 488,5 тис. грн.

За користування банківським кредитом підприємство має сплатити 40,2 тис. грн.

Розрахунок нарахування відсотків

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

7.2 Прогноз руху готівкових коштів.

Прогноз руху готівкових коштів підтверджує те, що в першій половині року підприємство повністю покриватиме виробничі витрати за рахунок банківського кредиту, а у другому півріччі поверне кредит та матиме значні залишки коштів на рахунку.

Звіт про рух готівкових коштів

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

7.3. Прогнозований звіт про фінансові результати.

За підсумками діяльності у плановому році підприємство матиме чистий прибуток у розмірі 202,9 тис. грн, що забезпечить рентабельність на рівні 44%.

Фінансові результати діяльності

Бізнес-план діяльності фермерського господарства

8. Ризик і шляхи його зниження

Втілення проекту пов’язане з двома основними видами ризиків — виробничим та ринковим.

Виробничий ризик зумовлюється можливим зменшенням обсягів виробництва продукції через несприятливі погодні умови, стихійні лиха, внаслідок чого підприємство не зможе отримати запланований прибуток.

Ринковий ризик пов’язаний із зниженням цін на продукцію. Зниження цін може відбутись у випадку, якщо основний споживач на ринку знизить закупівельні ціни, пропозиція продукції на ринку перевищуватиме попит, та з певних причин знизиться обсяг попиту на продукцію.

Підприємству можна частково знизити вплив ринкового ризику шляхом укладення форвардних договорів із споживачами продукції, в якому визначена ціна купівлі впродовж року.

Рентабельность продукції (розрахунок наведено у фінансовому плані) показує, що підприємство зможе відшкодувати всі витрати та розрахуватися з усіма кредиторами у випадку зниження цін на продукцію на 44%.

mi band