Мясо-жирове виробництво розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш розрахунок сировини готовоі продукціі

Самостійна робота студентів

2 Тема. М’ясо-жирове виробництво. Розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш. Розрахунок сировини, готової продукції.

2.1.Розрахунок технологічного обладнання, визначення довжини підвісних шляхів, столів, чанів

2.2.Розрахунок робочої сили.

2.3.Визначення кількості робітників, які обслуговують поточні лінії або одиниці обладнання.

Вибір і розрахунок технологічного обладнання є одним із важливих етапів проектування.

Перед розрахунком кількості обладнання слід провести аналіз

на технічний рівень існуючого обладнання. Підставою для підбору обладнання є обрана технологічна схема виробництва, кількість сировини, що переробляється, технічний рівень обладнання в державі, економічні можливості.

При підборі обладнання слід враховувати:

1. Можливість випуску високоякісної продукції і інтенсифікації технологічного процесу.

2. Рівень опробації обладнання.

3. Відповідність високої продуктивності машини та коефіцієнта її використання. Обладнання слід обирати так, щоб число машин в цехах було мінімальним, а коефіцієнт використання – максимальним.

4. Спеціалізацію або універсалізм і структуру робочого циклу.

5. Санітарно-гігієнічні умови праці і обслуговування.

6. Площу, яку вони займають.

7. Вартість.

8. Витрати енергії і робочої сили.

9. Безпечність обслуговування і праці.

Розрахунок кількості машин залежить від режимів роботи, кількості переробляємої сировини і продуктивності машини.

Для машин безперервної дії кількість машин визначається за формулою:

N = Мясо-жирове виробництво розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш розрахунок сировини готовоі продукціі

Де А – кількість переробляємої сировини за зміну, кг/зм.;

Q – продуктивність машини, кг/зм.;

Т – тривалість зміни, год.;

t – тривалість технологічних перерв за зміну, год.

Розрахунок кількості машин періодичної дії здійснюється за формулою:

N = Мясо-жирове виробництво розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш розрахунок сировини готовоі продукціі, шт.

де А – кількість сировини, яка надходить на обробку, кг/зм.

z – кількість робочих змін за добу;

t – тривалість робочого циклу, год.

q – маса одночасно завантаженої продукції, кг;

Т – при t > 8 годин Т = 24, при t < 8 годин Т = 8 ; z = 1

Розрахунки бажано зводити до таблиці:

Найменування обладнання

К-сть переробл. сировини

За зміну, кг/зм.

Марка,

Тип машини

Прод-сть машини,

Кг/год.

Кількість машин

Примітка

Розрах.

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

Рекомендації по складанню планів і підбору обладнання.

В залежності від кількості і виду перероблюваної сировини, технологічної схеми, можна поділити на обладнання для МЖК, ковбасного і консервного заводів.

Обладнання для МЖК і довжина технологічного потоку визначається за формулою:

L = L1 + L2 + L3 +…+ Ln, м.

Де Ln – довжина ділянки, яка необхідна для виконання n–ї технологічної операції.

При ручному виконанні технологічної операції, довжина ділянки визначається за формулою:

Li = ni . lp; ni = Мясо-жирове виробництво розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш розрахунок сировини готовоі продукціі; R = Мясо-жирове виробництво розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш розрахунок сировини готовоі продукціі

Де: ni – кількість робітників, зайнятих на і-й ділянці;

lp – довжина робочого місця (1,2 – 1,8 м).

ni – кількість робітників,

tі – оперативний час на здійснення технологічної операції.

R – ритм виробництва.

А – продуктивність в шт. за зміну (за час Т).

При використанні конвеєрів довжина ділянки:

Li = V.

Де V – швидкість конвеєра, м/хв.;

tі – тривалість технологічної операції.

Висоти підвісних доріг і відстань між ними обирається за нормативами.

Назва ділянки Норматив

Конвеєри переробки ВРХ

1. Підйом на підвісний путь 4,7 м

2. Знекровлення 4,6 м

3. Забіловка, нутровка 3,65 м

4.Зачищення, зважування 3,3 м

Лінія переробки свиней

1. Підйом на підвісний путь 4,2 м

2. Знекровлення 3,8 м

3. Забіловка, нутровка 3,3 м

В субпродуктових цехах 2,45 м

Ковбасні цехи 2,45 м

При виготовленні копченостей 2,75 м

Відстань L між осями рейок повинна бути не менше: для свиней – 0,7 м, для яловичини – 0,85 м. Нормовані – 0,9 м. Для субпродуктових, ковбасних цехів: 1,3-1,35 м. L приймається не менше 1 м при відсутності робочих місць і не менше 1,4 м при наявності робочих місць між стінкою і підвісною дорогою.

Відстань від верху обладнання до низу повинна бути не менше 0,5 метрів. Ширина проїзду між фронтами обладнання повинна бути не менше 2 м, а при використанні механічних засобів – не менше 3 м.

Відстань між сусідніми видами обладнання – 0,5 м, а при використанні обслуговуючого обладнання повинна мати ширину не менше 0,8 м, а сходини під кутом не менше за 50°. (1,3,5,9)

Для розрахунку кількості робочих в цехах, обладнаних конвеєрними лініями, необхідно визначити ритм технологічного потоку, тобто проміжок часу між тушами, що послідовно сходять з конвеєра.

Ритм визначаємо за формулою:

R=(TTВід)/А,

Де Т – тривалість зміни, сек;

tвід – час на відпочинок за зміну, сек; 2000 сек на лінії переробки ВРХ, 1660 сек на лінії переробки свиней та дрібної рогатої худоби;

А – кількість тварин, яку переробляють за зміну, голів

Розрахунок виробничого персоналу: (1,2,3,9)

1. Робочі основного виробництва, тобто робітники, які зайняті на основних технологічних операціях, на транспортних, завантажувально-розвантажувальних роботах, в основних цехах.

2. Робочі допоміжних виробництв цехів та служб.

3. Інженерно-технічні працівники та службовці.

1) Визначаємо чисельність робітників основного виробництва. Чисельність працівників визначається з урахуванням штатних норм на технологічні операції або норм виробки одним працівником або норм трудоємності на одну одиницю продукції або методом інтерполяції до чисельності штату підприємств з типовим об’ємом виробництва. Розрахунок чисельності робітників по тривалості технологічних операцій визначається за формулою:

Ni = Мясо-жирове виробництво розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш розрахунок сировини готовоі продукціі

А – продуктивність технологічного потока, шт./зм.;

Tі – тривалість і-ої операції по переробці одиниці продукції, с;

Т – тривалість терміну переробки (зміни);

T – час відпочинку при переробці. При переробці ВРХ – 71%.

Загальна чисельність виробників визначається за формулою:

N = Мясо-жирове виробництво розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш розрахунок сировини готовоі продукціі,

Ni – кількість виробників на і-ій операції; z – кількість операцій.

Tі = t.M1.M2;

T – норматив оперативного часу на одиницю продукції;

M1 – кореляційний коефіцієнт, який враховує продуктивність потоку, тобто інтенсивності руху одиниць в потоці;

M2 – кореляційний коефіцієнт до нормативу оперативного часу, який залежить від маси оброблених туш.

Всі одиниці наведені в таблиці і коливаються від 0,9 до 1,5.

Дані розрахунків зводимо до таблиці:

Найменування технологічної операції

Нормативний оперативний час t, секунд

Оперативний час

Tі, секунд

Чисельність робітників

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

Якщо перероблювальна сировина не поштучна, а визначеної маси, то чисельність робітників на кожній операції визначається за формулою:

Ni = Мясо-жирове виробництво розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш розрахунок сировини готовоі продукціі, чол.

А – змінна продуктивність, кг/зм.; q – норма виробітку, кг/чол.Зм.

Дані розрахунків зводимо до таблиці:

Найменування технологічної операції

Кількість перероблюваної продукції, кг/зм.

Норма

Виробітку

Чисельність працівників

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, – 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Контрольні питання та завдання:

В відповідності до чого вибирають обладнання? Які вимоги предявляються до технологічного обладнання? Як розраховується технологічне обладнання? Як визначають довжину підвісних шляхів, кількість столів, чанів? як проводиться визначення кількості робітників, які обслуговують поточні лінії або одиниці обладнання?

Ви прочитали: "Мясо-жирове виробництво розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш розрахунок сировини готовоі продукціі"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору