РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Напрям підготовки 6.051701… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Напрям підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Спеціальність

«Технологія харчування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Нормативна чи вибіркова

Вибіркова

Семестр

8

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість модулів (розділів, блоків змістовних модулів)

2

Загальна

кількість годин

108

Кафедра: Бухгалтерського обліку

Факультет: Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

ВСЬОГО ГОДИН

Форми контролю

(семестр)

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова робота

Залік

Іспит

Денна

4

8

14

16

78

108

8

Мета та завдання дисципліни

Дисципліна «Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві» розрахована на студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальність «Технологія харчування» освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і є однією з основних серед професійно-орієнтованих.

Зміст дисципліни: загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни; предмет і метод бухгалтерського обліку; бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства; система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація; оцінка і калькуляція; методологія обліку основних господарських процесів; інвентаризація на підприємствах ресторанного бізнесу.

Вивчення дисципліни ґрунтується на раніше засвоєних знаннях з фундаментальних та ряду спеціальних дисциплін, зокрема «Основи економічної теорії», «Економіка харчових підприємств» та інші, і здійснюється відповідно до вимог освітньо-професійних програм. При цьому студенти ознайомлюються з новими законодавчими і нормативними документами, які регламентують питання облікових робіт і виробничо-фінансової діяльності закладів ресторанного господарства, систематично слідкують за інформацією в періодичних виданнях.

Мета вивчення дисципліни – вивчення організації обліку у різних господарських формуваннях ресторанного господарства, опанування методики бухгалтерського обліку та впровадження міжнародних бухгалтерських стандартів у практику роботи вітчизняних закладів ресторанного бізнесу, підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця – бакалавра харчових технологій як активного і компетентного учасника управлінської команди.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів, розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/

Зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/

Зф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1. Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку

4

8

8

36

52

15-25

1.1.

Тема 1. Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

1

2

2

9

13

1.2.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

1

2

2

9

13

1.3.

Тема 3. Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства

1

2

2

9

13

1.4.

Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація

1

2

2

9

13

2.

Модуль 2. Методологічні особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

3

6

8

42

56

15-25

2.1.

Тема 5. Оцінка і калькуляція

1

2

2

9

13

2.2.

Тема 6. Методологія обліку основних господарських процесів

1

2

4

24

30

2.3.

Тема 7. Інвентаризація

1

2

2

9

13

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію:

10-15

Підсумковий контроль:

10-15

Разом з дисципліни:

60-100

Зміст навчальної дисципліни

Лекції

№ п/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф/зф

Сума балів

1.

Модуль 1.

Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку

8

Усне опитування, письмовий контроль знань

7,0 – 12,0

1.1.

Тема 1. Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

План:

1.1. Бухгалтерський облік: основний зміст курсу і зв’язок з іншими дисциплінами

1.2. Види обліку

1.3. Вимірники, що застосовуються в обліку

1.4. Завдання та функції бухгалтерського обліку

Реферати :

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Напрям підготовки 6.051701… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору