Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів – №5

6.11. Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

7. Переліки

7.1. Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

7.2. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські

цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

А) форма і розмір клітин;

Б) живий склад клітин;

1) частини клітин;

2) неживі включення протопластів;

В) утворення тканини”.

7.3. Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

8. Примітки

8.1. Примітки вміщують у звіті за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

8.2. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

7.8.3. Одну примітку не нумерують.

Слово “Примітка” друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова “Примітка” ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Приклад

Примітка. ____________________________________________________

_____________________________________________________________

8.4. Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова “Примітки” ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад

Примітки:

1.___________________________________________________________

_____________________________________________________________

2.___________________________________________________________

____________________________________________________________

9. Виноски

9.1. Пояснення по окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками.

9.2. Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою.

Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки.

9.3. Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски вміщують під таблицею або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30 – 40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.

Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують за машинописного способу виконання звіту через один інтервал, за машинного способу – з мінімальним міжрядковим інтервалом.

Приклад

Цитата в тексті: “Він базується на використанні інтуїтивного прогнозування за методом Дельфи*”.

Відповідне подання виноски:
____________
* У стародавньому місті Дельфи жреці змагались у пророкуванні майбутнього. Метод, який названо ім’ям цього міста, спочатку використовувався для “прорікання” часу настання події, що прогнозувалася. Він не допускає прямих контактів між експертами.

10. Формули та рівняння

10.1. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

10.2. Формули і рівняння у звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

10.3. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

Приклад

“Відомо, що

M1 – M2

Z

=

——————

W

2 2
v1 + v2

Де M1, M2- математичне очікування;

V1, v2 – середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження [23]”.

10.4. Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак “х”.

10.5. Якщо у звіті тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують згідно з вимогами 7.10.2.

10.6. Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад

F1(x, y) = S1 і S1 <- S1 max,

(1.1)

F2(x, y) – S2 і S2 <- S2 max.

(1.2)

11. Посилання

11.1. Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “у роботах [1 – 7] …”.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад

Цитата в тексті: “… у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70 % [6]*”.

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Автоматизація робіт в установах//ТІІЕР. – N 4. – М: Мир, 1983. – С. 66 – 76.

Відповідне подання виноски:
____________
* [6] Автоматизація робіт в установах//ТІІЕР. – N 4. – М: Мир. 1983. – С. 66 – 76.

11.2. При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

Ви прочитали: "Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів – №5"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору