mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технохімічний… — №3

Тема 1. Мікробіологічний контроль молока, що заготовлюється.

План.

1. Фізико – хімічні показники сировини.

2. Мікробіологічні показники сировини.

3. показники безпеки.

20/24/24

Оформлення самостійної роботи згідно плану

3-5

1.2

Тема 2. Технохімічний контроль у виробництві пастеризованого молока

План.

1. технохімічний та технологічний контроль молока пастеризованого, маслянки, сироватки пастеризованої.

2. мікробіологічний та санітарно – гігієнічний контроль продукції з незбираного молока.

20/24/24

2-5

2

Модуль 2: Контроль виробництва сухих та стерилізованих продуктів.

38/48/48

5-10

2.1

Тема 1. Контроль виробництва сухих та стерилізованих продуктів.

План.

1. вимоги до методів контролю сировини в стерилізованих консервах.

2. контроль молочних консервів.

19/24/24

Оформлення самостійної роботи згідно плану

3-5

2.2

Тема 2. Технохімічний та мікробіологічний контроль молочних консервів.

План.

1. контроль якості сировини на дитячі молочні консерви.

2. контроль готового продукту

19/24/24

2-5

2. Індивідуальні завдання

Якість виконання

6-10

Модуль І: Технохімічний контроль продукції з незбираного молока.

Підготувати реферати на тему:

План.

1.Технохімічний контроль йогуртів.

2.Мікробіологічний контроль кисломолочного сиру.

3. Технохімічний контроль сироватки.

4. Мікробіологічний контроль пряженого молока.

3-5

Модуль 2. Контроль виробництва сухих та стерилізованих продуктів

План.

1. Мікробіологічний контроль згущених молочних продуктів.

2. Технохімконтроль розсільних сирів.

3. Мікробіологічний і санітарний контроль м’яких сирів.

4. Технохімконтроль плавлених сирів.

3-5

3

Разом

Х

Література

Основна

1. Ткаль Т. К. Технохимический контроль на предприятиях молочной промышленности. М.: ВО Агропромиздат, 1990. – 192 с.

2. Патратий А. П., Аристова В. П. Справочник для работников лаборатории предприятий молочной промышленности. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 230 с.

3. Инструкция по технохимическому контролю на предприятиях молочной промышленности. – М.: 1988, — 112 с.

4. Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности. – М.: 1988, —

5. Галат Б. Ф., Машкин Н. И., Козача Л. Г. Справочник по технологии молока. // -2-е изд. перераб. и доп. – К.: Урожай, 1990. – 192 с.

Додаткова

1. Инструкция по техническому контролю на предприятиях молочной промышленности. – М.: ЦНТИТЭИ, 1977. – 182 с.

2. Шершнева В. И. Технохимический и бактериологический контроль учет и отчетность на маслопроизводственных и сыродельных заводах. – М.: Пищ. пром.-сть. 1975. – 183 с.

3. Методические указания по контролю припасов и материалов при производстве молочных продуктов. – К.: 1973. – 74 с.

4. Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. Практикум по молочному делу. – М.: Колос, 1968. – 286 с.

5. Ромаданова В. О., Костенко Т. П. Лабораторний практикум з технохімічного контролю підприємств молочної промисловості. – К.: УДУХТ, 1997. – 115 с.

Методична

1. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока». СНАУ 2004. 19 с.

Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

1 – 34

1. 90-100 балів (“відмінно”)(за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів):

Теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Семінарські заняття — 100-відсоткова присутність на семінарах (крім підтверджених поважних причин), активна неодноразова участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Використання для виступів інформації із сучасних джерел, не обмеженої матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов’язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 75-89 балів (“добре”) ( за ECTS — В — вище середнього рівня з кількома помилками – 82 – 89 балів; С — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок – 75 -81 балів):

Теоретична частина – студент дає повні, конкретні відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100% присутність та відпрацювання пропущених ЛПЗ. Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Семінарські заняття – 80-100-відсоткова присутність на семінарах. Підготовка рефератів з пропущених тем. Участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Можливе використання для виступів інформації із сучасних джерел, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов’язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 — 85 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання тощо.

3. 60-74 балів («задовільно») – (за ECTS – D — непогано, але із значною кількістю недоліків – 69-74 балів; E — виконання задовольняє мінімальні критерії – 60 – 68 балів.)

mi band