mi band mi band

Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботи – №2

За правильність усіх отриманих результатів і даних у бакалаврській роботі відповідає студент – автор бакалаврської роботи.

Після обрання теми бакалаврської роботи студент визначає питання, які слід розглянути, погоджує їх із керівником та одержує завдання на виконання бакалаврської роботи, підписане керівником і студентом (додаток Д). Це завдання є коротким змістом бакалаврської роботи. Вибравши тему бакалаврської роботи, студент за допомогою викладача-консультанта складає розгорнутий план.

mi band mi band alt="Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботи" class="" />Бакалаврська робота виконується на основі вивчення літератури по основних фахових дисциплінах (підручників, навчальних посібників, періодичної літератури, журналів на іноземних мовах, нормативної літератури і т. ін.).

У бакалаврській роботі повинна бути розроблена основна тема відповідно до програми, схваленої керівником, у т. ч. окремі сучасні та перспективні теоретичні і практичні питання. Кожна бакалаврська робота повинна мати відповідне обґрунтування, розділи, присвячені питанням організації, охорони праці та інше. Під час виконання роботи необхідно використовувати матеріали підприємств галузевих нормативних документів та проектних організацій, статистичні дані, особисті результати анкетування та спостереження, заміри та розрахунки, виконані під час практики. Бакалаврська робота складається з текстової частини (розрахунково-пояснювальної записки) та графічної (креслень) як окремо оформлених конструкторських документів, що мають самостійні позначки [24].

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки, надрукованої машинописним способом, не повинен перевищувати 80 аркушів формату А4. Кількість креслень – 3-5 листів.

Бакалаврська робота повинна бути виконана українською мовою (за винятком дипломних проектів студентів іноземного походження).

Пояснювальна записка бакалаврської роботи повинна в стислій та чіткій формі розкривати творчий задум проекту, містити прийняті засоби розрахунку та самі розрахунки, висновки. Розрахунки у пояснювальній записці та креслення можуть виконуватися на ПЕОМ з використанням пакетів прикладних програм :

– стандартних класів – MICROSOFT OFFICE (Word, Excel. Access)|;

– проблемно-орієнтовних – AUTOCAD, COSMOS, SOLIDWORKS. MATHCAD;

Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботи– прикладне програмне забезпечення, що працює у середовищі КОМПАС за допомогою бази даних умовних графічних зображень різного технологічного та сантехнічного устаткування.

Креслення форматів, умовних позначок, шрифтів та масштабу повинні суворо відповідати вимогам діючих державних стандартів і мати специфікації обладнання. Креслення виконуються у програмному середовищі КОМПАС або AutoCAD у форматі А1.

Захист роботи проводиться за допомогою презентаційних програм (MS PowerPoint тощо) через проектор на екран або активну дошку. Інформація зі слайдів презентації повинна мати достатню роздільну здатність та добре читатись. Не допускається застосування малюнків довільного характеру (в тому числі в якості фона), що не мають відношення до теми роботи.

РОЗДІЛ 1.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1.1. Огляд літератури з вказаної тематики

1.1.1. Загальна характеристика групи страв/кулінарних (кондитерських) виробів, визначення їх харчової цінності, класифікація за сукупними ознаками.

Ознайомлення з літературою починається відразу після визначення ідеї, тобто задуму дослідження, який знаходить своє відображення в темі і робочому плані курсової роботи.

Структура огляду літературних джерел визначається темою роботи і є систематизованим оглядом наукової літератури, а саме: монографій, статей і брошур у збірниках наукових праць, журналах і газетах, зарубіжних видань, нормативно-технічної документації, інтернет-ресурсів.

Вивчення літератури дає змогу студентові з’ясувати сучасний стан питань, правильно спрямувати свої дослідження, розкрити актуальність обраної теми, мету і завдання, сутність та глибину вивчення проблеми, її значущість.

Після ознайомлення з літературою опрацьовують наукові та навчальні видання, статті вітчизняних і зарубіжних вчених.

Матеріал для вивчення досліджуваних питань необхідно відбирати відповідно до завдань дослідження.

Під час роботи над обраною темою складається короткий аналітичний огляд літератури, з якого можна зробити висновок, що ця тема ще не розкрита (розкрита лише частково або не в тому аспекті) і тому вимагає подальшого доопрацювання.

Огляд літератури за темою дає можливість студенту ґрунтовно ознайомитися зі спеціальною літературою, навчитися систематизувати джерела, аналізувати їх, виділяючи суттєве, оцінювати зроблене раніше дослідниками. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, студент аналізує існуючі технології з наданням критичної оцінки з позиції технологічного процесу, хімічного складу, засвоєння та ін. Студент має зазначити ті питання, що залишилися невирішеними, з’ясувати сучасний стан питань і вказати напрями досліджень.

Матеріал такого огляду слід систематизувати в певному логічному зв’язку і послідовності.

1.1.2. Розробка принципової схеми технологічного процесу виробництва зазначених страв/кулінарних (кондитерських) виробів, вказуючи основні параметри технологічних операцій

Аналіз технології починається зі складання схеми технологічного процесу, яка є моделлю технології виробництва зазначених страв/кулінарних (кондитерських) виробів. Для цього необхідно розглянути існуючі технології, що відповідають обраному об’єкту, та на основі вивченого матеріалу розробляють принципову технологічну схему виробництва аналогу страв/кулінарних (кондитерських) виробів, вказуючи основні технологічні операції та їх параметри.

1.1.3. Аналіз рецептурного складу аналогу та технологічного процесу виробництва зазначених страв/кулінарних (кондитерських) виробів

При виконанні даного розділу варто приділити увагу рецептурному складу аналогу продукту, що розробляється, в текстовому описі та у вигляді таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Аналіз рецептурного складу продукту-аналога

Назва

Продуктів

Кількість сировини

На __кг (шт.)

Продукції, кг

Вміст,%

Рецептурні компоненти основні:

За функціональним призначенням

Роль у технологічному процесі

Б

Н

1.1.4. Вплив основних технологічних чинників на функціонально-технологічні властивості основної сировини продукту-аналогу (рецептурної суміші, напівфабрикату, готового виробу) під час етапу технологічного процесу/технологічної операції

Аналіз основних технологічних чинників на функціонально-технологічні властивості основної сировини продукту-аналогу технологічної схеми продукту пропонується надати у вигляді таблиці такої форми (табл.1.2.) або у вигляді текстового опису,

Таблиця 1.2 – Аналіз технологічного процесу виробництва продукту-аналогу

Назва етапу ТП

Назва технологічної операції

Параметри

Фізико-хімічні зміни, що відбуваються з речовинами основних рецептурних компонентів

Мета, яка досягається

1.1.5. Визначення основних шляхів удосконалення рецептурного складу та/або технологічного процесу виробництва продукції, що аналізується

Напрямок шляхів удосконалення визначається на підставі обґрунтування та аналізу сировинного складу та технологічного процесу переробки та виробництва продукції, що аналізується, які дозволять виявити проблемний елемент технологічної системи, визначити основні напрямки його розвитку, обґрунтувати робочу гіпотезу щодо досягнення поставленої мети (розширення асортименту, зниження калорійності, збагачення біологічно активними речовинами, збільшення термінів зберігання, економічної ефективності тощо), визначити основні задачі щодо її досягнення.

1.2. Організація експериментальних досліджень

1.2.1. Об’єкт, предмет і матеріали досліджень

Об’єктом досліджень є технологія виробництва вказаної в завданні групи страв/кулінарних (кондитерських) виробів.

Предметом досліджень є технологічний процес, сировина, що вноситься до рецептури.

Матеріали дослідження – сировина, напівфабрикати, які використовуються в технології приготування продукції, що аналізується та розробляється.

1.2.2. Методи досліджень

Основними показниками або критеріями якості харчових продуктів є органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні показники, а також показники безпеки (токсикологічні).

Залежно від характеру параметрів показників їх контроль проводять за основними видами методів дослідження: органолептичними і вимірюваними.

Оцінка якості продукції органолептичними методами проводиться за ви­значеними якісними показниками (параметрами). Ці параметри повинні бути підібрані таким чином, щоб повно й об’єктивно охарактеризувати споживчі властивості оцінюваного продукту. В органолептичній оцінці якості харчового продукту беруть участь такі показники, як зовнішній вигляд, консистенція, запах і смак. Показник колір, будучи складовою частиною показника зовнішній вигляд, виділено як самостійний. Окремі види харчової продукції оцінюють за такими специфічними показниками, як форма, вигляд у розрізі, структура (консистенція) тощо.

Реферати :

Вам буде цікаво:

Ви прочитали: "Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботи – №2"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору