mi band mi band

Глосарій — №5

Суспензії — дисперсна система з рідким дисперсійним середовищем та твердою (дисперсною) фазою, частинки якої достатньо великі, щоб протидіяти броунівському руху.

Температура_займання — це температура горючої речовини, при якій після її запалення виділяються горючі гази або пара з такою швидкістю, за якої виникає стійке горіння.

Температура_самозаймання — це найнижча температура речовини, при якій відбувається прискорення швидкості екзотермічних реакцій, що призводить до самозаймання.

Температура_спалахування — це найнижча температура горючої речовини, при якій над її поверхнею утворюється пара або гази, що здатні спалахувати у повітрі від джерела запалювання, але швидкість їх утворення ще недостатня для подальшого горіння.

Термічна_дія_струму — проявляється через опіки окремих ділянок тіла, нагрівання до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку та інших органів, котрі знаходяться на шляху струму, що викликає в них суттєві функціональні розлади.

Техніка_безпеки — система організаційних заходів і технічних засобів, які запобігають впливу на працівників небезпечних виробничих факторів.

Тілесний_кут — частина простору сфери, обмежена конусом, що спирається на поверхню сфери з вершиною у її центрі.

Токсичні_речовини — це речовини, які викликають отруєння усього організму людини або впливають на окремі системи людського організму (наприклад, на кровотворення, центральну нервову систему).

Тон (тональність) – це звук, коли його джерело здійснює гармонічні коливання.

Травма — тілесне ушкодження, тобто порушення цілісності тканини та органів тіла в результаті зовнішнього впливу, що супроводжується розладом функцій окремих органів чи всього організму.

Травматизм — сукупність травм, що виникли в певній групі населення за певний відрізок часу. Найбільший рівень травматизму відзначається в чоловіків у віці 20-49 років, а у жінок — 30-59 років, причому у всіх вікових групах цей показник значно вищий у чоловіків.

Трудове_каліцтво — втрата здоров’я працівника внаслідок травм чи нещасного випадку, яка сталася під час виконання трудових обов’язків.

Ультразвук – це коливання повітряного середовища із частотою більше 1,12·104 Гц.

Умови_праці — сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі праці.

Управління — сукупність дій, спрямованих на підтримання чи функціонування об’єкта згідно з наявною програмою, що створюється для досягнення певних цілей.

Управління_охороною_праці — підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки й збереження здоров’я людини в процесі праці.

Управління_умовами_праці — безперервний процес здійснення організаційно-технічних, соціально-економічних та інших заходів, спрямованих на збереження здоров’я працівників, зменшення впливу несприятливих і шкідливих факторів на організм людини.

Урядовий_підзаконний_акт — це правовий акт органів виконавчої влади (документ, постанова, рішення), який видається в межах компетенції урядового органу виконавчої влади (урядової адміністрації), містить норми права, обов’язкові для установ і організацій, а також для населення.

УФ (ультрафіолетове випромінювання) —УЛьтрафіолетові промені в електромагнітному спектрі розташовуються між тепловою і проникаючою радіацією і носять риси як тієї, так і іншої.

Фази_працездатності — зміни функціонального стану організму людини в процесі діяльності.

Фібриляція_серця — хаотичні різночасові скорочення волокон серцевого м’яза (фібрил), при яких серце не в стані гнати кров по судинах.

Фізіологія_праці – це галузь фізіології, що вивчає зміни стану організму людини в процесі різних форм трудової діяльності та розробляє найбільш сприятливі режими праці і відпочинку.

Фон — поверхня, що безпосередньо прилягає до об’єкта.

Функціональна_кумуляція — це процес, коли при хронічному отруєнні шкідливі речовини можуть викликати «накопичення» функціональних ефектів.

Функція_управління — комплекс взаємозв’язаних видів діяльності, що здійснюються суб’єктом управління під час цілеспрямованого впливу на об’єкт управління. Об’єкт управління охороною праці — це діяльність функціональних служб та структурних підрозділів підприємства із забезпечення безпечних і здорових умов на робочих місцях, у цехах, на підприємстві в цілому.

Хлопін_ГВ — Хлопін (Григорій Віталійович) — гігієніст, народився в 1863 р. З 1897 по 1902 рр.. вийшло близько двадцяти дисертацій та ін. досліджень, зроблених під його керівництвом.

Хронічні_отруєння — розвиваються поступово при дії однієї й тієї ж хімічної речовини, що потрапляє до організм упродовж тривалого часу.

Цільова_перевірка — поглиблена перевірка конкретних питань з охорони праці для їх поглибленого вивчення, що проводиться одним державним інспектором чи групою державних інспекторів протягом робочого дня (зміни) або кількох днів (не більше п’яти) за планом чи вказівкою начальника інспекції (територіального управління). Такі перевірки можуть здійснюватися державними інспекторами самостійно або під керівництвом начальника інспекції, посадової особи територіального управління чи департаменту.

Шкідлива_речовина — речовина, яка при контакті з організмом людини у разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами як у процесі роботи, так і у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь (ГОСТ 12.1.007-76).

Шкідливий_виробничий_фактор — фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працівника за певних умов (інтенсивність, тривалість та ін.) може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних і інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров’я нащадків.

Шкідливі_речовини — це речовини, що при контакті з організмом людини за умов порушення вимог безпеки можуть призвести до виробничої травми, професійного захворювання або розладів у стані здоров’я, що визначаються сучасними методами як у процесі праці, так і у віддалені строки життя теперішнього і наступних поколінь.

Шкідливі_умови_праці — характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та(або) його потомство.

Штраф — покарання (оплата) за порушення однією зі сторін договірних зобов’язань. Має за мету зміцнення договірної дисципліни і відшкодування збитків потерпілій стороні.

Штучне_освітлення — це освітлення, що створюється електричними джерелами світла.

Шум — це будь-який небажаний звук, якій наносить шкоду здоров’ю людини, знижує його працездатність, а також може сприяти отриманню травми в наслідок зниження сприйняття попереджувальних сигналів. З фізичної точки зору — це хвильові коливання пружного середовища, що поширюються з певної швидкістю в газоподібній, рідкій або твердій фазі.

Яскравість_поверхні В — поверхнева густина сили світла, визначається як відношення сили світла у даному напрямі до проекції поверхні, що світиться, на площину, перпендикулярну до напряму спостереження.

mi band