mi band mi band

Бізнес-планування підприємницькоі діяльності

ТЕМА 4. Бізнес-планування підприємницької діяльності (2 години)

4.1. Суть, основне призначення та функції бізнес-плану

4.2. Методика складання бізнес-плану та його структура

1. Конспект лекцій

4.1. Суть, основне призначення та функції бізнес-плану

В сучасних умовах усі підприємства, в тому числі і сільськогосподарські, потребують детального прогнозування своєї виробничої та фінансової програми. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання.

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Розробка бізнес-плану необхідна, принаймні, у силу наступних п’яти причин:

— по-перше, нові економічні умови вимагають нових підприємців і дають їм можливість спробувати реалізувати свої «підприємницькі здібності». Проте, багато хто з цих людей ніколи не керували комерційним підприємством і тому дуже мало уявляють все коло проблем, що пов’язані з підприємництвом в умовах ринкової економіки;

— по-друге, господарче оточення, що постійно змінюється, ставить і досвідчених підприємців перед необхідністю прораховувати свої майбутні кроки. До того ж, старий досвід отриманий ними в умовах командно-адміністративної системи господарювання, скоріше, може бути оцінений негативно, ніж позитивно (звичка очікувати команду «зверху», безініціативність, безвідповідальне відношення до «чужих грошей», штучна живучість збиткових підприємств і т. д.);

— по-третє, бізнес-план є сполучною ланкою, що з’єднує організаторів виробництва та інвесторів;

— по-четверте, бізнес-план дозволить, чітко визначити перспективи бізнесу, оцінити існуючу економічну ситуацію і можливості, визначити перспективні напрямки розвитку компанії і всі необхідні дії по досягненню поставлених цілей, проаналізувати свої ідеї, перевірити їхню розумність і реалістичність;

— по-п’яте, бізнес-план служитиме стандартом, з котрим можна звіряти результати практичної діяльності по його реалізації і вносити в цю діяльність необхідні корективи.

Можна класифікувати бізнес-плани за певними ознаками:

за сферою бізнесу (виробництво в т. ч. і сільськогосподарське, будівництво, роздрібна і оптова торгівля, надання послуг тощо);

за масштабами проекту (великий, середній, малий);

за характеристиками продукту (традиційний, принципово новий, виробничо-технічного чи споживчого призначення).

Функції бізнес-плану

В ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві найважливіші функції:

* зовнішню — ознайомлення різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

* внутрішню — опрацювання механізму самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.

Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Не менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки його застосування:

* як інструменту стратегічного планування та оперативного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для досягнення таких. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіх аспектів діяльності підприємства, він сприяє глибшому усвідомленню працівниками особистих завдань, пов’язаних зі спільним для них бізнесом;

* як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрями розвитку бізнесу.

4.2. Методика складання бізнес-плану та його структура

Зміст та структура бізнес-плану залежить передусім від тієї аудиторії, для якої його призначено. Вибір тієї чи іншої аудиторії, у свою чергу, залежить від цілей, які ставить перед собою підприємець, опрацьовуючи бізнес-план (залучення зовнішнього капіталу, комунікації з партнерами по бізнесу, розвиток (модернізація) вже діючого бізнесу).

На зміст та структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових вкладень. Чим масштабнішим є підприємницький проект, чим більше інвестицій він потребує, тим ширше коло питань має бути висвітлено у бізнес-плані, тим детальнішими та обгрунтованішими мають бути відповідні розрахунки.

Специфіка сфери майбутнього бізнесу також суттєво впливає на зміст та структуру бізнес-плану. Так обґрунтування підприємницького проекту у сфері виробничої діяльності вимагає ґрунтовнішого та “об’ємнішого” бізнес-плану внаслідок самої природи цієї сфери.

Зміст і структура бізнес-плану залежать також і від інших факторів, зокрема:

* конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та стадії його життєвого циклу;

* ступеня конкуренції в галузі;

* можливостей розширення бізнесу в майбутньому.

Наявність багатьох факторів, які впливають на зміст, структуру та обсяги бізнес-плану свідчать, що не існує певної стандартної, універсальної, “найліпшої” форми бізнес-плану. Кожний підприємець чи компанія складають бізнес-план по-своєму. Підходи до його розробки змінюються згідно з характером бізнесу, особливостями його середовища, конкретними цілями бізнес-плану, індивідуальними запитами потенційних інвесторів. Але це зовсім не означає, що не існує загальних вимог до опрацювання бізнес-плану. Є низка ключових питань, які мають бути ретельно вивчені, оцінені та висвітлені в кожному бізнес-плані.

2. Термінологічний словник

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

3. Рекомендована література

1. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 474с.

2. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

3. Підприємництво в аграрній сфері економіки./ За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка.- К.:ІАЕ, 1998.-514с.

mi band