mi band mi band

Основні поняття та визначення в галузі патентознавства міжнародна класифікація винаходів — №4

Український заявник може вести справи з Держпатентом України та ДП «Інститут промислової власності» самостійно або через свого представника за дорученням; іноземний заявник — через представника у справах інтелектуальної власності, за реєстрованого в Держпатенті України (патентного повіреного).

Заявка повинна містити: заяву на видачу патенту; комплект фотографій із зображенням виробу (його макета, малюнка); опис промислового зразка; креслення, схему.

Заява на видачу патенту подається на бланку, форма якого містить всі необхідні відомості і реквізити.

3. Вимоги щодо зображення промислового зразка

Одним з основних документів, що входять до складу заявки, є комплект фотографій виробу, які дають змогу визначити обсяг його правової охорони. З цією метою виріб представляється на фотографіях у ракурсі 3×4 спереду в 6 примірниках і на видах ліворуч, праворуч, ззаду, а у разі необхідності — спереду і зверху.

Зображення виробу на фотографіях повинне бути чітким і ясним, сфотографовано повністю на нейтральному фоні, без сторонніх предметів. Окремі деталі виробу повинні добре проглядатися не тільки на освітлених, а й на тіньових боках.

Вироби можуть бути як об’ємними, так і площинними. Тоді основним виглядом такого виробу буде вигляд в плані.

Важливо, щоб заявка містила всі необхідні фотографії, якщо, наприклад, виріб призначений для використання в кількох станах: у відкритому і закритому положенні (холодильник), в трансформованому вигляді (складені меблі), в футлярі і без футляра (ювелірний виріб). Для промислових зразків типу дитячий конструктор, секційні меблі необхідна в матеріалах за явки наявність фотографій, що ілюструють кілька композицій, можливих при використанні заявленого виробу.

Вироби можуть мати варіанти. У цьому разі кожний варіант представляється окремим комплектом фотографій. Уразі, коли промисловий зразок представлений у вигляді комплекту (на бору) виробів, на фотографії загального вигляду повинні бути представлені всі вироби комплекту (набору). При цьому фотографія має бути виконана таким чином, щоб можна було розглянути форму кожного з виробів, що входять до складу промислового зразка. Коли зображення комплекту (набору) виробів не може бути представлено на одній фотографії загального вигляду в повному складі, наприклад салон автобуса, купе вагона тощо, допускається подання фотографій виробів, що входять до комплекту, та їх фрагментів на окремих фотографіях. Фотографії можуть бути таких типорозмірів: 18 х 24 см; 13 х 18 см і 9 х 12 см (залежно від габариту виробу). Зворотний бік кожної фотографії оформляється згідно з вимогами Правил.

Допускається представляти зображення самого виробу у вигляді макета або малюнка.

Якщо кольорографічне рішення є однією з істотних ознак промислового зразка, то додається одна кольорова фотографія загального вигляду виробу.

Замість фотографій може бути подано якісні ксерокопії ви робу, виконані на щільному папері і оформлені згідно з вимогами Правил.

Зображення на кресленні, як правило, повинне бути представлене в прямокутних (ортогональньїх} проекціях. Для наочності допускається уявлення в аксонометричній проекції.

У розміщені креслення (схеми) перевагу слід віддавати вертикальному положенню. Кожне креслення (схема) нумерується як фігура. Наприклад: фіг. 1, фіг. 2 тощо.

Усі елементи виробу, що заявляється, про які йде мова в описі, позначаються на кресленні (схемі). Якщо зробити це з будь-яких причин неможливо, то вони повинні бути зображені на фотографіях. Для цього використовують додаткові фотографії.

Ергономічні характеристики, які мають місце у виробі, необхідно проілюструвати ергономічними схемами із зображенням робочої пози людини, місцерозташування органів управління і засобів відображення інформації в зонах моторної і зорової діяльності споживача.

Креслення (схеми) виконуються на щільному папері. У разі подання заявки на промисловий зразок, що належить до виробів легкої промисловості, додають конфекційну карту, тобто зразки текстильних, трикотажних матеріалів, шкіри, фурнітури, оздоблення тощо. Зразки декоративних матеріалів, килимів, тканин подають у розмірі рапорту малюнка.

4.4. Експертиза заявки на промисловий зразок

Національна процедура експертизи заявок на видачу патенту на промисловий зразок від їх подання до державної реєстрації регламентується Правилами, розробленими на основі Закону. Експертиза заявки здійснюється у відділі промислових зразків Укрпатенту У процесі експертизи заявки не перевіряють, чи відповідає промисловий зразок умовам патентоспроможності: «новизні» і «промисловій застосовності». Тому до подання заявки заявники зобов’язані самі (або доручивши фахівцям) перевірити, чи відповідає створений виріб цим умовам.

За наявності в матеріалах заявки необхідних документів для реєстрації встановлюється дата подання заявки і відповідне рішення надсилається заявникові.

Зареєстровані матеріали заявки поверненню не підлягають. Відомості про заявку на промисловий зразок з моменту надходження її в Укрпатент до опублікування відомостей про ви дачу патенту вважаються конфіденційними.

Діловодство в Укрпатенті ведеться українською мовою. Тому до матеріалів, що надаються заявником на іншій мові, повинен бути доданий їх переклад українською мовою.

Промислові зразки, що заявляються класифікують з метою співвіднесення предмета заявки з тією або іншою галуззю його застосування. Класифікація проводиться за рубриками МКПЗ. Підставою для вибору того або іншого класифікаційного індексу (індексів) є назва промислового зразка, його фотографії та опис. Для визначення істотних ознак зразка, що заявляється, експертиза передусім піддає перевірці якість фотографій (ксерокопій), поданих у матеріалах заявки. Експертиза перевіряє чи відповідає виріб, представлений на фотографіях, виробові, зазначеному в описі заявки, щоб виключити випадки, коли опис не збігається із зображенням на фотографіях і кресленнях (якщо вони є в матеріалах заявки), і у разі потреби запитує у заявника правильно оформлені матеріали.

Практика художнього конструювання показує, що колорит виробу часто придбаває самостійну цінність. Тому якщо колір є істотною ознакою в створенні зорового образу, експертиза перевіряє наявність кольорової фотографії (кольорової ксерокопії) і у разі потреби має право запитати у заявника ці матеріали.

Особливу увагу експертиза приділяє перевірці правильності представлення на фотозображеннях комплектів (наборів) і. варіантів виробів. У деяких випадках подання окремих виробів набору не обов’язкове, зокрема для плоских виробів з набору етикеток для напоїв, оскільки вони чітко зображені на загальній фотографії (ксерокопії).

У зв’язку з тим, що тлумачення істотних ознак зображеного на фотографіях виробу, що заявляється, провадиться в межах опису, останній так само, як і фотографії, є основним матеріалом заявки. Якщо заявником в описі допущено помилки або відсутні встановлені Правилами окремі розділи опису, експертиза надсилає заявнику запит з пропозицією доповнити опис недостатніми відомостями і/або виправити помилки.

У процесі ознайомлення з кресленнями і схемами експертиза встановлює наявність усіх необхідних видів і проекцій, а також перевіряє відповідність креслень виробу, що заявляється, представленому на фотографії, відповідність цифрових позицій, що є на кресленнях, відомостям, наведеним в описі заявки.

Якщо в процесі експертизи встановлено, що заявка оформлена з порушенням вимог до її документів, заявнику надсилається запит із зазначенням виявлених недоліків і пропозицією надати відсутні або виправлені документи.

На запит експертизи виправлені або відсутні документи заявки надаються заявником протягом двох місяців з дати отримання ним запиту.

Якщо у цей термін заявник не надає матеріали, що запитуються, або не надсилає клопотання про продовження терміну відповіді із зазначенням поважних причин, заявка визнається відхиленою.

Якщо в результаті проведення експертизи встановлюється, що заявка на видачу патенту на промисловий зразок містить усі необхідні документи, додержано встановлені Правилами вимоги щодо документів, виріб, що заявляється, відноситься до об’єктів, яким надається правова охорона, документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, ДП «Інститут промислової власності» надсилає заявнику рішення про видачу патенту.

4.5. Права власника патенту на промисловий зразок

Право власності на промисловий зразок охороняється де ржавою і засвідчується патентом відповідно до законодавства України.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років з дати подання заявки і продовжується Держпатентом України на клопотання власника патенту, але не більше ніж на п’ять років. Патент надає його власнику виключне право використати промисловий зразок на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів на промислові зразки.

Відносини у процесі використання промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними.

У разі відсутності такої угоди, кожний з власників патенту може використати промисловий зразок на свій розсуд, але жоден з них не має права видавати дозвіл (ліцензію) на використання промислового зразка і передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди інших власників патенту.

mi band