mi band mi band

Основні поняття та визначення в галузі патентознавства міжнародна класифікація винаходів — №10

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків є єдиною в Україні системою класифікування товарів і послуг та призначена для використання під час розроблення і реєстрації знаків для товарів і послуг усередині країни, а також для їх міжнародної реєстрації.

7.6.3. Міжнародна класифікація зображальних елементів зна­ків

Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків (КЗЕ) запроваджена Угодою, укладеною 12 червня 1973 р. на Віденській Дипломатичній Конференції.

Віденьска Угода набрала чинності 9 серпня 1985 р.

Мета класифікації чисто практична — полегшити пошук Знаків для товарів і послуг і уникнути трудомісткого перекласифікування у разі обміну документами на міжнародному рівні.

Класифікація має ієрархічну систему, що розвивається від загального до приватного, поділяючи всі зображальні елемен­ти на категорії, групи та підгрупи. Там, де це доречно, даються пояснювальні примітки. Вони стосуються або класифікації за­галом, або якої-небудь певної категорії, групи чи підгрупи.

Існують дві головні підгрупи, на додаток до яких є допоміж­ні підгрупи, призначені для образотворчих елементів, котрі вже включені в головні підгрупи.

7.6.4. Міжнародна класифікація промислових зразків

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) введена Локарнської угодою, що підписана під час Локарнською Дипломатичної Конференції 8 жовтня 1968 р. Звідси Між­народну класифікацію промислових зразків називають також Локарнською класифікацією.

Пошук інформації у сфері охорони промислової власності

Пошук інформації щодо об’єктів промислової власності не­обхідний для задоволення різноманітних інформаційних пот­реб.

Зокрема, він здійснюється для забезпечення процедури ви­дачі охоронних документів і проведення патентних досліджень на різних етапах створення і використання об’єктів промисло­вої власності. Цілі патентних досліджень і вимоги щодо обсягу пошуку для них викладено в ДСТУ 3574-97 і ДСТУ 3575-Залежно від призначення пошуку встановлюється ретроспективність (глибина) і обсяг пошукового масиву. Відповідний обсяг патентної документації для цілей експертизи заявок на винаходи по суті визначається кожним патентним відомством згідно з його політикою.

За режимом виконання розрізнюють ретроспективний по­шук і моніторинг, або вибірний розподіл інформації. Ретрос­пективний пошук виконується одноразово на певному масиві документів заданої ретроспективності. При моніторингу по­шук проводиться періодично відповідно до постійного профі­лю (запиту, що відображає інформаційну потребу користувача) на глибину нових надходжень від дати попереднього пошуку.

7.7. Патентні дослідження

Патентні дослідження — системний науковий аналіз власти­востей об’єкта господарської діяльності (ОГД) протягом його життєвого циклу, що випливають з охорони прав на об’єкти промислової власності. Їх метою є визначення патентної ситу­ації щодо ОГД, тобто визначення патентоспроможності ОГД, ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової влас­ності і виявлення порушення прав заявників і власників чин­них охоронних документів на об’єкти промислової власності.

Патентні дослідження спрямовані на оцінку науково-тех­нічного потенціалу країн і фірм, перспективність розроблення ОГД, його правового захисту, конкурентоспроможності і реалі­зацій на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Патентні дослідження проводять на основі аналізу джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, яка стала за­гальнодоступною в світі і містить відомості про останні науко­во-технічні досягнення. Це дає можливість використовувати досягнення світової науки і техніки, виключаючи дублюван­ня вже виконаних розробок, на основі прогресивних аналогів створювати нові патентоспроможні рішення.

Результати патентних досліджень визначають загальнос­вітові тенденції науково-технічного розвитку і перспективні напрями розвитку вітчизняної науки і техніки. Такий аналіз необхідний насамперед для державних і галузевих органів управління науково-технічним розвитком. Ці результати використовуються в конкретних розробках під час створення ефективних, конкурентоспроможних ОГД, які відповідали б умовам патентоспроможності, а саме: були б новими, мали б винахідницький рівень і промислову застосовність.

Патентні дослідження застосовують для аналізу умов конкуренції продукції, тобто виявлення потенційних конкурентів, вибору ринкових ніш, а також для вирішення питань продажу і купівлі ліцензій. При реалізації ОГД (продажу, експонуванні на виставках, ярмарках, продажу ліцензій) патентними дослідженнями визначають порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів.

Основні положення, порядок проведення і форма звіту про патентні дослідження в Україні регламентуються ДСТУ 3575——97 «Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення», введеним в дію з 01.01.98 р.

Патентні дослідження проводяться на всіх етапах життєвого циклу ОГД.

Процес проведення патентних досліджень включає:

— розроблення завдання на проведення патентних досліджень;

— розроблення регламенту пошуку інформації на проведення патентних досліджень;

— пошук, обробку інформації та оформлення довідки про пошук;

— систематизацію і аналіз інформації;

— оформлення звіту про патентні дослідження.

Патентні дослідження виконують на підставі завдання, що визначає зміст робіт, відповідальних виконавців, терміни виконання і форми звітних документів.

Регламент пошуку є програмою, яка визначає галузь проведення пошуку на основі патентної та іншої науково-технічної Інформації. Відповідно до мети пошуку визначаються держави пошуку, класифікаційні індекси, ретроспективність пошуку і джерела інформації.

Рекомендована література:

1. Мальцев П. М., Емельянова Н. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студ. технолог. ин-тов пищ. пром-сти. –К.: Вища шк., 1982. – 188 с.

2. Чус А. С., Данченко В. Н. Основы технического творчества: Учеб. для студ. техн. вузов. – К.: Вища шк., 1983. –180 с.

3. Аністратенко В. О., Федоров В. Г. Математичне планування експериментів в АПК. –К.: Вища шк., 1993. – 375 с.

4. Козлов Г. Ф., Остапчук Н. В., Щербатенко В. В. Системный анализ технологических процессов на предприятиях пищевой промышленности. –К: Техніка, 1977. – 200 с.

5. Фурсиенко А. М., Романовский С. В., Беренштейн Д. М. Основы научно — технического творчества, изобретательской и рационализаторской работы.

6. Дейниченко Г. В., Дуб В. В. Патентознавство: Навч. посібник /Харк. Держ. Ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2006. – 224 с.

mi band