mi band

Виробничі шуми та вібрація — №2

У залежності від способу передачі вібрації людині вона підрозділяється на загальну і локальну. Загальна вібрація передається через опорні поверхні; локальна — при зіткненні рук з вібруючими деталями.

Вібрація характеризується частотою коливань вібропереміщенням, віброшвидкостю і віброприскоренням.

Оцінювати величину вібрації, як і шуму, прийнято не за абсолютним значенням, а по їхніх логарифмічних рівнях, у децибелах. Абсолютні величини в логарифмічні рівні переводять по формулах:

Lv = 20 lg (V/V0); La = 20 lg (a/a0),

Де Lv, La — рівні віброшвидкості і віброприскорення (дБ); V, а — поточні середньоквадратичні значення віброшвидкості (м/с) і віброприскорення (м/с2); Vo, a0 — початкові граничні значення віброшвидкості (Vo = 5∙10-8 м/с) і віброприскорення (а0 = 3∙10-4 м/с2).

Тривалий вплив вібрації на організм людини викликає головні болі, погіршення сну, головокруження, підвищення збудливості, розлад вестибулярного апарата, враження кістково-суглобного апарата, особливо ніг, рук, хребта й інші симптоми вібраційної хвороби.

Найбільшу небезпеку представляють вібрації з частотами від 3 до 30 Гц. Вони можуть викликати резонансні коливання окремих органів, тому що в цих межах лежать частоти власних коливань більшості органів людського тіла.

Виробничі шуми та вібрація Виробничі шуми та вібрація

У відповідності з ГОСТ 12.1.012—78 «ССБТ. Вібрація. Загальні вимоги безпеки» нормування вібрацій здійснюється окремо для загальної і локальної вібрації в трьох взаємоперпендикулярних напрямках уздовж осей ортогональної системи координат. Для загальної вібрації — відповідно до осей X, Y, Z (мал. 1), де Z — вертикальна вісь, X — горизонтальна вісь від спини до грудей, Y — горизонтальна вісь від правого плеча до лівого. Для локальної вібрації — уздовж осей ХР, Yр, Zp (мал. 2), де вісь Хр збігається з віссю місць охоплення джерела вібрації, вісь Zp спрямована уздовж передпліччя, а вісь Yp спрямована від кисті до вібруючої поверхні.

Мал. 1. Напрямок координатних осей при вимірі загальної вібрації:

А — положення стоячи; б — положення сидячи.

Нормуються середньоквадратичні значення віброшвидкості і віброприскорення, а також логарифмічний рівень віброшвидкості. Припустимі значення загальної транспортної вібрації, що впливає на операторів рухливих машин і транспортних засобів, приведені в таблиці 2.

Виробничі шуми та вібрація

Мал. 2. Напрямок координатних осей при вимірі локальної вібрації:

А — при охопленні циліндричних поверхонь; б — при охопленні сферичних поверхонь.

Існують кілька способів захисту від вібрацій:

— зниження вібрації в джерелі (найбільш ефективний, але не завжди здійсненний);

— вібродемпфірування — зменшення амплітуди коливань деталей машин за рахунок нанесення на них шару пружнинно-грузлих матеріалів (гуми, пластика, мастик і ін.);

— віброгасіння — установка машин на тверді масивні фундаменти;

— віброізоляція — ослаблення передачі коливань від джерела на конструкцію машини або підстава за рахунок усунення між ними твердих зв’язків і установки проміжних пружних елементів (віброізоляторів).

У якості віброізоляторів (амортизаторів) застосовують сталеві пружини або ресори, прокладки з гуми й інших пружних матеріалів.

2. Санітарно-гігієнічні нормування виробничих шумів та вібрації:

Діючі норми шуму та вібрації на робочих місцях регламентуються ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. “Загальні вимоги безпеки” та ДСН 3.3.6.037-99.

Гігієнічне нормування шуму на робочих місцях здійснюються за допомогою граничних спектрів (дБ) і за загальним рівнів звуку (в дБА).

В таблиці 1 наведені норми гранично допустимого шуму в деяких приміщеннях.

Таблиця 1

Нормовані рівні звукового тиску (дБ) та рівні шуму (дБА)

Робочих місцях відповідно до ДСН 3.3.6.037-99

Вид трудової діяльності

Рівні звукового тиску

В октавних смугах

З середнє геометричними частотами

Рівень звуку в

ДБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1. Творча діяльність, керівна робота з підвищеними вимогами, наукова діяльність, конструювання, викладання, проектно-конструкторські бюро, програмування на ОЕМ.

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

2. Висококваліфікована робота, вимірювання та аналітична робота в лабораторіях.

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

3. Робота, що виконується з вказівками та акустичними сигналами. Приміщення диспетчерських служб, машинописних бюро.

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

4. Робочі місця за пультами у кабінах нагляду та дистанційного керування без мовного зв’язку. Приміщення лабораторій з шумним устаткуванням.

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

5. Постійні робочі місця у виробничих приміщеннях та на території підприємств.

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

При дії постійної локальної та загальної вібрації параметром, що нормується, є середньоквадратичне значення віброшвидкості та віброприскорення або їх логарифмічні рівні у дБ.

У таблицях 2 і 3 приведені нормативні значення для локальної та загальної вібрацій відповідно до ГОСТ 12.1.012-78 “ССБТ.“Вибрация”. Общие требования безопасности”.

Таблиця 2

Гранично допустимі рівні локальної вібрації

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц

Гранично допустимі рівні по осях Xл, Yл, Zл

Віброшвидкість

Віброприскорення

V, м/с·10-2

Lv, дБ

mi band