mi band

Варіанти контрольних завдань — №1

ТЕМА 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

ПЛАН

1. Політика як соціальне явище

2. Предмет, категорії, закони та методи політології

3. Функції науки про політику та її зв’язок з іншими науками

ЛІТЕРАТУРА

Агафонов Ю. А. Основи політології: Навч. посібник. – Ростов н // Д., 2000.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2010.

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произ. – М., 1990.

Гаджиєв К. С. Введення в політичну науку: Підручник для вищих навчальних закладів. М., 2001.

Кухта Б. Основи політичної науки: Курс лекцій. – Львів, 1997.

Основи політичної науки: Курс лекцій. Ч.1.:З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / За редакцією Б. Кухти. – Львів, 1996.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

Чорний В. Політика як соціальне явище і методи її дослідження // Трибуна. – 1994. — №3 – 4.

ТЕМА 2. ПОЛІТИЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

ПЛАН

1. Соціально – політичні вчення Стародавнього Сходу, Китаю.

2. Політичні ідеї епохи античності (Платон, Аристотель)

ЛІТЕРАТУРА

Бебик В. Базові засади політології: історія, методологія, практика. – Київ, 2000. – 384 с.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка, — К., 2010.

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Гаджиєв К. С. Введення в політичну науку: Підручник для вищих навчальних закладів. М., 2001.

Кирилюк Ф. М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2001.

Основи політичної науки. За ред. Б. Кухти. Ч. І. – Львів, 1996.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ПЛАН

1.Політичні думка Середньовіччя. Християнська доктрина держави.

2. Політичні ідеї епохи Відродження. Нікколо Макіавеллі про цілі й засоби політичної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

Кухта Б. Основи політичної науки: Курс лекцій. – Львів, 1997.

Гелей С., Рутар С. Політологія. Навчальний посібник. – К., 1999.

Кирилюк Ф. М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2001.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка, — К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. – К., 2000.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 4. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В НОВИЙ ЧАС

ПЛАН

1.Теорії природного права та суспільного договору

2. Політичні ідеї епохи Просвітництва

3. Політико – правові вчення у Німеччині у ХVІІІ ст.

ЛІТЕРАТУРА

Гелей С., Рутар С. Політологія. Навчальний посібник. – К., 1999.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. – К., 2000.

Кирилюк Ф. М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2001.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка, — К., 2010.

Політологія. Посібник у 2-х кн. за ред. А. Колодій. – К., 2000.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 5.ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ НОВІТНЬОГО ЧАСУ

ПЛАН

1. Марксизм як напрям політичної думки

2. Європейська політична думка другої половини ХІХ ст. (А. Шопенгауер, Л. Гумплович, Г. Спенсер, Ф. Ніцше).

3. Теорії політичного панування М. Вебера, політичних еліт Г. Моски і В. Паретто, політичних партій Р. Міхельса.

4. Сучасні світові політологічні теорії

ЛІТЕРАТУРА

Гелей С., Рутар С. Політологія. Навчальний посібник. – К., 1999.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. – К., 2000.

Кирилюк Ф. М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2001.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка, — К., 2010.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 6. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ

В УКРАЇНІ (ІХ – ХVІІІ ст.)

ПЛАН

1. Політичні ідеї Київської Русі

2. Політичні думка Литовсько – Польської доби

3. Політичні та правові ідеї козацько – гетьманської держави. Проект Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)

ЛІТЕРАТУРА

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка, — К., 2010.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. Хрестоматія за ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ. – 1996, 800 с.

Потульницький В. А. Теорія української політології. : Курс лекцій. – К., 1993.

Потульницький В. А. Історія української політології ( концепції державності в Українській зарубіжній історико – політичній науці). – К., 1992.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА ХІХ ст.

ПЛАН

1. Демократичне народництво. Політичні ідеали Кирило – Мефодіївського товариства, Т. Шевченка, українофілів.

2. Український лібералізм. Політичні погляди М. Драгоманова, С. Подолинського.

3. Розвиток революційно – демократичних ідей І. Франком

4. Розвиток народницької концепції суспільного розвитку М. Грушевським наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

ЛІТЕРАТУРА

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка, — К., 2010.

Кирилюк Ф. М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2001.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. Хрестоматія за ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ. – 1996, 800 с.

Потульницький В. А. Теорія української політології. : Курс лекцій. – К., 1993.

Потульницький В. А. Історія української політології ( концепції державності в Українській зарубіжній історико – політичній науці). – К., 1992.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 8. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ В ХХ ст.

ПЛАН

1. Український консерватизм. Ідея монархізму в концепції В. Липинського.

2. Націоналізм. Ідеологія Д. Донцова.

3. Націонал – комунізм (М. Хвильовий).

4. Проблеми становлення і розвитку науки про політику в Україні на сучасному етапі.

ЛІТЕРАТУРА

Основи політичної науки. За ред. Б. Кухти. Ч. І. – Львів, 1996.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка, — К., 2010.

Потульницький В. А. Теорія української політології. : Курс лекцій. – К., 1993.

Потульницький В. А. Історія української політології ( концепції державності в Українській зарубіжній історико – політичній науці). – К., 1992.

Українська політологія: витоки, еволюція. – К., 1999.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 9. ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

ПЛАН

1. Поняття і структура політичної системи.

2. Теорії виникнення держави, її основні ознаки та функції

3. Форми державного правління та територіально – державного устрою

4. Концепція правової держави, її основні ознаки

ЛІТЕРАТУРА

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенка, — К., 2000.

Кирилюк Ф. М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2001.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 10. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

ПЛАН

1.Еволюція ідеї громадянського суспільства у політичній думці

2.Сутність, ознаки та структура громадянського суспільства.

3.Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 11. СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

ПЛАН

1.Поняття політичного режиму, критерії класифікації політичних режимів.

2. Основні ознаки тоталітарного, авторитарного та демократичного політичних режимів

3. Політичний режим в Україні на сучасному етапі

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 12. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

ПЛАН

1.Поняття, структура та функції політичної свідомості. Політична соціалізація.

2. Поняття політичної культури, її структура, типи та функції.

3. Політична культура сучасної України.

ЛІТЕРАТУРА

Бебик В. Базові засади політології: історія, методологія, практика. — К.: МАУП, 2000. – 384 с.

Бебик В. Основи теоретичної та практичної політології: Підручник. – К.: МАУП,1994. – 124 с.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 13. ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ І РУХИ

ПЛАН

1. Визначення громадсько – політичних організацій та рухів, цілі їх діяльності

2. Характерні ознаки та класифікація громадських рухів.

3. Громадські організації та рухи в сучасній Україні

ЛІТЕРАТУРА

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2010.

Політологія. Підручник // Ред. І. С. Дзюбко, К. М. Левківський // — 2-е вид., — К., 2001.

Реферати :

mi band