mi band

Аналіз технологічного процесу — №2

Аналіз технологічного процесу

Рис.29. Контрольні Аналіз технологічного процесу— таR — карти, отримані

Без обліку зміни сировинної бази.

Проаналізуємо контрольну карту. Очевидно, що 6 із 25 середніх значень показника якості виходять за границю регулювання, відкіля випливає, що процес нестабільний, у той час як контрольна карта R показує стабільний стан процесу. Причиною виходу за верхню контрольну границю є використання сировини марки А, а за нижню із сировини марки В, причому, контрольні точки показника якості продукції, зробленої з використанням сировини марки А, в основному знаходяться у верхній частині контрольної карти, тобто над центральною лінією, а з використанням сировини марки В — під центральною лінією. Збережемо побудовану контрольну карту на диску у вигляді окремого файла.

Для подальшого аналізу даних можна побудувати одну з коротких контрольних карт, або побудувати контрольні карти пошарово для процесу з використанням тільки сировини А й сировини В. При цьому необхідний новий набір даних по сировині А тапо сировині В.

Почнемо з побудови коротких контрольних карт. Краткая контрольная карта (контрольна карта для коротких виробничих серій) являє собою графік спостережуваних значень характеристик якості (значень неперервної змінної або альтернативної ознаки) для декількох частин процесу, причому всі значення контрольованої характеристики наносяться на ту саму карту. Розробка коротких контрольних карт стала наслідком необхідності адаптації контрольних карт до тих ситуацій, коли потрібно виконати декілька десятків вимірів контрольованої характеристики процесу, перед тим, як обчислити контрольні межі. Часто дана вимога виконується вавжко на тих стадіях виробничого процесу, у ході якого виготовляється обмежене (Рисе) число деталей, які необхідно потім вимірювати.

У нашому випадку процес організований у такий спосіб: випускається продукція з використанням невеликих партій сировини А (частина процесу), а потім переходять до випуску продукції з партій сировини В і навпаки. Однак, якщо виміри показників якості робляться для декількох десятків партій продукції, при двох різних марках сировини, то контрольні межі для показника якості можуть бути обчислені на основі перетворених значень (у рамках короткої виробничої серії). Більш точно, ці перетворення полягають у такій зміні масштабу контрольованих змінних, при якому амплітуди їхньої зміни в різних виробничих серіях (різних частинах процесу з використанням сировини марки А й марки В) будуть порівнянними. Контрольні межі, розраховані по цих перетворених значеннях, можуть застосовуватися надалі при контролі показника якості поза залежністю від марки використаної сировини. Для того щоб визначити, відбулося разлагодження процесу або ні, можуть бути використані статистичні процедури контролю процесу. Цими процедурами можна скористатися також для постійного контролю виробництва і розробки способів постійного поліпшення якості.

Існує декілька типів коротких контрольних карт. Найбільш часто використовуються Номінальна карта іКарта планових специфікацій. При побудові даних карт перетворення значень контрольованої характеристики, що спостерігаються, у різних частинах процесу робиться шляхом обчислення певної константи з вимірів (для спостережень кожної частини використовується своя константа). У якості таких констант можуть виступати як значення номіналу для відповідних частин процесу (результатом такого підходу буде номінальна коротка карта), так і планові специфікації, розраховані по «історичним» середнім контрольованої характеристики для кожної частини (коротка X-карта планових специфікацій і короткі R-карти планових специфікацій). Наприклад, порівняння показників якості для виробів, виготовлених із сировини марки А та марки В, тільки тоді може бути обгрунтовано, коли до проведення порівняння з вимірів показників якості виробу будуть відняті середні різниці між показниками якості для виробів, отриманих із різних марок сировини. Таке порівняння стає можливим при побудові короткої номінальної карти або короткої карти планових специфікацій. Помітимо, що при побудові номінальної карти і карти планових специфікацій робиться припущення про рівність дисперсій різних частин процесу, щоб застосування контрольних меж, розрахованих по загальній оцінці сигма процесу, можна було вважати коректним.

Стандартизована коротка карта. Якщо мінливість різних частин процесу не можна вважати однаковою, то перед тим, як нанести на одну карту дані, стосовні до різних частин процесу, необхідно провести ще одне перетворення. При побудові карти даного типу це перетворення полягає в наступному: обчислюються відхилення вибіркових середніх контрольованої характеристики від середніх для відповідних частин процесу (тобто від номінальних значень або планових специфікацій для частин). Далі для кожної частини процесу ці відхилення діляться на константи, пропорційні мінливості відповідних частин. Так, у випадку коротких Аналіз технологічного процесу-карти і R-карти, для побудови точок графіка Аналіз технологічного процесу-карти спочатку з кожного вибіркового середнього відраховується визначена константа, відповідна розглянутійчастини процесу (тобто середнє цієїчастини процесу або значення номіналу для даної частини), потім ця різниця ділиться на іншу константу – наприклад, на середній размах відповідної частини процесу. У результаті таких перетворень масштаби вибіркових середніх різних частин процесу стануть порівнянними.

По контрольній R-карті, зображеній на Рис.30, видно, що мінливість процесу при зміні марки сировини невелика (немає викидів за контрольні межі, і точки знаходяться не далеко від середньої лінії). Тому для подальшого аналізу побудуємо карту планових специфікацій.

Для цього натискаємо кнопку X-bar/R: ПоказателЬ лівою кнопкою миші. При цьому з’являється діалогове вікно X-bar/R: Показатель качества. Вибираємо вкладку Части, у блоці перемикачів якої встановлюємо мітку в рядку Номинальная диаграмма. Натискаємо кнопку Nominal/Target. При цьому відкривається діалогове вікно Specifi Nominal/target values for, у якому можна задати значення номіналу, щодо яких будуть проводитися усереднення. За змовчанням у рядках для продукції випущеної з різних марок сировини (рядки А и В) будуть зазначені середні значення показника якості продукції для конкретної марки сировини і розраховане загальне значення(середнє значення цих показників). У нашому випадку залишаємо налащтування за змовчанням і натискаємо кнопку ОК. При цьому в рядку навпроти кнопки Nominal/Target з’являється напис Определенный. Кнопка Описательные статистики/спецификации дозволяє вивести на екран таблицю з основними статистичними показниками вибірок для продукції, виготовленої з різних марок сировини (Рис.30).

У цій таблиці в стовпці Засоби вказуються середні значення показників якості продукції для різних марок сировини; у стовпці Усереднення — діапазон усереднень; у стовпці Приклади – кількість вибірок по кожній із марок сировини; у стовпці Загальна кількість N – загальна кількість відібраних проб продукції, виготовлених із різних марок сировини; у стовпці Середній розмір N – середній розмір вибірок.

Аналіз технологічного процесу

Рис.30. Таблиця основних статистичних показників вибірок

По сировині А та по сировині В.

Знову натискаємо кнопку X-bar/R: ПоказателЬІ звертаємося до вкладки Диаграммы. Натискаємо кнопку X (MA..)& R/S. Програма STATISTICA здійснює побудову номінальної карти, зображеної на Рис.32. Збережемо номінальну контрольну карту (разом із таблицею основних статистичних показників вибірок по сировині А тапо сировині В) на диску у вигляді окремого файла.

Проаналізуємо номінальну коротку контрольну Аналіз технологічного процесу-карту (Рис.31) і контрольну карту, отриману без обліку використовуваної для виробництва продукції сировини (Рис.29). Той факт, що на Аналіз технологічного процесу-карті (Рис.29) 6 точок знаходяться поза контрольними межами, дозволяє зробити висновок про порушення стандартів якості. Велике відхилення від специфікації неприпустимо.

На короткій контрольній Аналіз технологічного процесу-карті (Рис.31) не відбувається викидів за верхню або нижню границю статистичного регулювання. Це говорить про те, що процес одержання продукції стабільний, і якби використовувати при виробництві продукції тільки сировину А або тільки сировину В, то викидів за межі статистичного регулювання не відбувалося. Викиди відбуваються за рахунок систематичного зміщення показників якості продукції при зміні сировинної бази. Звідси можна зробити висновок про те, що необхідно або сортувати на виході продукцію, отриману окремо із сировини А та із сировини В, або змішувати сировину на вході технологічного процесу у певних пропорціях.

Для того щоб переконатися в тому, що технологічний процес стабільний для різних ділянок процесу, тобто для ділянки з використанням сировини А та використанням сировини В, проведемо побудову контрольних карт пошарово. Для цього збережемо попередні дані і побудуємо нову таблицю з обліком того, що продукція була отримана при використанні різної сировини. При цьому в таблиці будуть мати місце чотири досліджуваних показники: 1- Номер вибірки; 2- Номер даних у вибірці; 3 – Показник якості продукції з використанням сировини марки А; 4 – Показник якості з використанням сировини марки B. Число рядків – 52. Повторюємо дії по створенню і збереженню таблиці даних. Отримана таблиця зображена на Рис.32. Збережемо таблицю на диску у вигляді окремого файла.

Далі будуємо контрольні карти середніх значень для двох наборів даних: 1- Показник якості (А); 2- Показник якості (В). У якості ідентифікаторів вибірки приймаємо номер вибірки. При побудові цих контрольних карт у діалоговому вікні Задание переменных для Х-полосы и R-диаграммы не вказуємо ідентифікатори ділянки і не активуємо вкладку Метки, причины, действия, тому що ідентифікатор ділянки буде позначений безпосередньо в назві Аналіз технологічного процесуі R – контрольних карт. Одержуємо контрольні карти, зображені на Рис.33 та 34.

Проаналізувавши контрольні карти, що утворилися (Рис.33 і 34), можна зробити наступні висновки:

1) Середня лінія процесу для контрольної Аналіз технологічного процесу-карти показника якості з використанням сировини А знаходиться вище середньої лінії показника якості для ділянки процесу з використанням сировини В. Це підтверджує висновок про те, що якість продукту, виробленого при використанні сировини А, в деякій мірі вища, чим при використанні сировини В, тому необхідно або сортувати продукти, випущені з різних сортів сировини, або перемішувати сировину на вході технологічного процесу.

2) Технологічний процес при використанні сировини А тасировини В окремоодна від одноїстабільний, тому ніяких попереджуючих дій, зв’язаних із зміною технологічного процесу, робити не рекомендується.

3) Мінливість процесу при використанні різних марок сировини невисока, судячи з контрольних R – карт.

Аналіз технологічного процесу

Рис.31. Номінальна контрольна Аналіз технологічного процесу— карта таR — карта

Аналіз технологічного процесуРис.32. Таблиця даних.

Аналіз технологічного процесу

Рис.33. Контрольна карта показника якості для ділянки процесу

С використанням сировини А.

Аналіз технологічного процесу

Рис.34. Контрольні X і R карти показника якості

Для ділянки процесу з використанням сировини В.

Завдання:

1. Виконати розрахунки і побудови відповідно до прикладу 1.

Реферати :

mi band