mi band

Змінний електричний струм (ср). План… — Частина 1

Змінний електричний струм (СР).

План

Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Період вільних коливань. Змінний струм.

Змінний струм. Діючі значення сили струму і напруги.

Коло змінного струму з опором, індуктивністю і ємністю.

4. Резонанс в електричному колі. Трансформатори.

1. Вільні і вимушені електромагнітні коливання. Вільними називаються електромагнітні коливання, які відбуваються без впливу зовнішньої періодичної електрорушійної сили. Такі коливання виникають в електричному колі, що складається з конденсатора і котушки індуктивності — в так званому коливальному контурі.

Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1

Розглянемо механізм виникнення коливань у контурі. Якщо конденсатор зарядити до різниці потенціалів Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 то його заряд дорівнює Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 У цьому стані енергія електричного поля максимальна і дорівнює Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 сила струму в контурі дорівнює нулю, магнітне поле в котушці індуктивності відсутнє (енергія магнітного поля дорівнює нулю). Потім конденсатор почне розряджатися і в колі потече струм. При цьому в котушці виникне потік магнітної індукції. Зростання цього потоку спричинить появу електрорушійної сили самоіндукції Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1, яка дорівнює різниці потенціалів на пластинах конденсатора. Енергія електричного поля зарядженого конденсатора зменшується, а енергія магнітного поля котушки зростає. Коли потенціали пластин зрівнюються, сила струму в котушці матиме максимальне значення, тому що немає причин для подальшого її зростання. З цього моменту сила струму зменшується. До того ж зменшується і магнітний потік, а тому в котушці виникає електрорушійна сила самоіндукції, яка прагне перешкодити зменшенню потоку індукції і сили струму. Таким чином, хоча конденсатор розрядився, струм у колі йтиме, заряджаючи конденсатор у зворотному напрямі. При цьому енергія магнітного поля котушки, перетворюється в енергію електричного поля конденсатора. Коли сила струму зменшиться до нуля, конденсатор виявиться перезарядженим. Якщо втрат енергії в контурі немає, різниця потенціалів і заряд конденсатора дорівнюватимуть початковим. Далі конденсатор починає знову розряджатися і в контурі виникає струм зворотного напряму, енергія електричного поля зарядженого конденсатора зменшується, а магнітного — зростає. В певний момент часу конденсатор розрядиться, сила струму досягне максимального значення і енергія магнітного поля буде максимальною. Потім струм самоіндукції заряджатиме конденсатор і коливальна система повернеться у вихідне положення. Далі весь процес повторюється і в колі відбуватимуться електромагнітні коливання.

Процес знову і знову повторюється. Власні коливання в контурі швидко припиняються, оскільки він має активний опір і тому витрачається енергія на нагрівання. В коливальному контурі з джерелом періодично змінної ЕРС відбуваються вимушені електромагнітні коливання. Коливання сили струму або ЕРС індукції, виникають наприклад, при обертанні дротяної рамки в однорідному магнітному полі. нулю і, навпаки, максимальному значенню сили струму відповідає напруга, що дорівнює нулю. Якщо активний опір у контурі R = 0, коливання будуть незатухаючими. У цьому разі між коливаннями напруги і сили струму існує різниця фаз, що дорівнює Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1, тобто при максимальному значенні напруги сила струму дорівнює нулю, і навпаки, максимальному значенню сили струму відповідає напруга, що дорівнює нулю.

У коливальному контурі енергія електричного поля конденсатора Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 перетворюється в енергію магнітного Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 і навпаки.

Вільні електромагнітні коливання контуру є гармонічними з періодом Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1. Формула для періоду вільних електромагнітних коливань в ідеальному коливальному контурі була теоретично виведена в 1853 р. англійським фізиком В. Томсоном і називається формулою Томсона. Вона показує, що період коливань зростає із збільшенням ємності й самоіндукції контуру. Це пояснюється тим, що під час збільшення індуктивності, контуру сила струму повільніше зростає з часом і повільніше спадає до нуля. А чим більша ємність контуру, тим більше часу потрібно для перезаряджання конденсатора.

Власна частота коливань у контурі: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1. З цієї формули випливає, що для отримання в контурі коливань високої частоти ємність і індуктивність контуру мають бути достатньо малими.

Циклічна частота вільних електромагнітних коливань у контурі Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1.

Якщо заряд конденсатора з часом змінюється за гармонічним законом: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1, то й сила струму в коливальному контурі змінюється за гармонічним законом: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1.

Коливання сили струму зміщені за фазою на Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 відносно коливань заряду. Між амплітудним значенням заряду і струму існує співвідношення: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1. Амплітуду сили струму в контурі визначають за формулою: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1, де Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1— напруга на обкладках конденсатора в момент часу Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1, а величина Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 — хвильовий опір коливального контуру.

Під час вільних коливань у контурі відбувається взаємне перетворення енергії електричного поля в енергію магнітного поля. У разі відсутності втрат повна енергія електричного поля залишається сталою:

Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1.

2. Змінний струм. Якщо в постійному однорідному магнітному полі з індукцією Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1Рівномірно обертати дротяну рамку з площею Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 навколо осі, перпендикулярної вектору магнітної індукції, потік магнітної індукції через рамку періодично змінюватиметься від Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1= 0 доЗмінний електричний струм (СР). План... - Частина 1=Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 ( першому випадку рамка паралельна Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1, в другому – перпендикулярна). У загальному випадку потік через рамку змінюється за гармонічним законом:

Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1,

Де Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 — кут між перпендикуляром до поверхні рамки і напрямом вектора індукції Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1. Внаслідок зміни магнітного потоку в рамці, що обертається, виникає ЕРС індукції Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1, де Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 — її амплітудне значення. Струм, що виникає в рамці під час її обертання, також змінюється за гармонічним законом: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1, де Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1— амплітуда сили струму, Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1 — різниця фаз між струмом і ЕРС. Такий струм називають змінним. Час, протягом якого відбувається повне коливання ЕРС або сили струму, називають періодом змінного струму. У більшості країн Європи частота промислового струму становить 50 Гц. Змінні струми характеризуються частотою, амплітудою і фазою.

Діючі значення сили струму і напруги. У колі змінного струму сила струму періодично змінюється від нуля до максимального значення і в середньому за період дорівнює нулю. Але кількість теплоти, що виділяється на певній ділянці кола за одиницю часу, пропорційна середньому значенню квадрата сили струму. Середнє значення квадрата сили струму дорівнює Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1. Діючим значенням сили струму Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1Називають величину Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1. Діючі значення напруги та ЕРС визначають за формулами: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1; Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 1.

Реферати

  • класифікація дефектів харчових продуктів
  • коплексные технологические линии в перерабатывающих проиизводствах
  • технологія виготовлення рибних пресервів
  • пена ее характеристики
  • двоїсті задачі лінійного програмування
  • отримання кристалів з твердої фази
mi band