mi band mi band

Основні поняття та визначення в галузі патентознавства міжнародна класифікація винаходів — №9

(71) — повне ім’я або найменування заявника(ів);

(72) — повне ім’я винахідника(ів);

(73) — повне ім’я або найменування патентовласника(ів);

(75) — повне ім’я винахідника, який є також і заявником;

(76) — повне ім’я винахідника, який є також заявником і патентовласником;

(86) — заявочні дані міжнародної заявки (номер, дата і мова);

(37) — дані про публікацію міжнародної заявки (номер, дата і мова).

Коди (75) і (76) призначені для країн, в яких винахідник і заявник повинні бути однією і тією ж особою.

У разі публікації патентних документів цифрові коди ІНІД вміщуються в круглих дужках перед відповідним бібліографіч­ним елементом.

Патентний бюлетень «Промислова власність» видається 4 — 6 разів на рік і містить такі розділи:

— офіційні повідомлення;

— публікація відомостей про заявки на винаходи, прийняті до розгляду;

— публікація відомостей про видачу патентів України на ви находи (корисні моделі);

— публікація відомостей про видачу патентів України на промислові зразки;

— публікація відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

— передача прав;

— покажчики;

— повідомлення.

Кількість і обсяг розділів залежать від поданої в кожному номері Інформації.

У розділі бюлетеня «Офіційні повідомлення» публікуються законодавчі та нормативні матеріали, інструкції, тексти укладених договорів, матеріали конвенцій, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, повідомлень Європейського патентного відомства.

У розділі «Публікація відомостей про заявки на винаходи, прийняті до розгляду» наведено бібліографічні дані про заявки на винаходи і формули винаходів.

Відомість про видачу патентів на винаходи (корисні моделі) публікуються в розділі бюлетеня «Публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)». Інформація цього розділу містить також бібліографічні дані і формулу винаходу. Матеріал упорядкований за індексами МПК.

7.4. Патентно-інформаційні ресурси та їх використання

Патентний фонд — це впорядкована збірка патентних документів і довідково-пошукового апарату до нього; патентно-правової, патентно-економічної, патентно-асоційованої літератури, нормативно-методичних матеріалів з питань охорони промислової власності.

Патентна інформація — це сукупність відомостей про результати науково-дослідної, проектно-конструкторської та інших видів творчої діяльності, заявлених і/або визнаних винаходами, корисними моделями, промисловими зразками та іншими об’єктами промислової власності. Вона також: включає відомості про охорону прав винахідників, заявників, власників охоронних документів.

Таким чином, патентна інформація — це інформація щодо всіх об’єктів промислової власності, яка публікується у виданнях патентних відомств різних країн.

Реєстрацію об’єктів промислової власності, а отже — публікацію патентної документації та інформації, здійснює понад 120 країн світу і 5 міжнародних та регіональних патентних організацій. Створена регіональними патентними організаціями і національними патентними відомствами документація становить світовий потік патентної інформації.

Використання патентної інформації, зокрема проведення і пошуку з таких величезних масивах, пов’язано із значними труднощами.

Останнім часом збільшується обсяг використання загально доступних світових інформаційних мереж, зокрема Іntегnеt.

З поширенням телекомунікаційних мереж виникло таке поняття як електронна бібліотека, що є не сховищем видань, а вузлом зв’язку в інформаційній мережі. Інформація, яка зберігається у мережі в машинозчитуваній формі, передається безпосередньо на читацьку ЕОМ.

7.5. Патентно-інформаційні ресурси України та їх використання

Згідно із Законом України «Про науково-технічну інформацію» патентна документація є складовою частиною інформаційних ресурсів системи науково-технічної інформації України.

Заданими аналізу, така документація становить близько 70-80% загального обсягу фондів науково-технічної документації, зокрема, в Державній науково-технічній бібліотеці (ДНТБ) — більше 80%.

У даний час Україна має в своєму розпорядженні патентно-інформаційні фонди загальним обсягом понад за 30 млн. документів (без урахування обсягу патентно-інформаційної бази Держпатенту України), що розосереджені в 20-ти регіонах країни.

Зазначені ретроспективні ресурси зберігаються в фондах системи науково-технічної інформації, зокрема, ДНТБ, територіальних центрах науково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ: Київському, Запорізькому, Львівському, Луганському, Одеському, Харківському, Херсонському, Кримському, Кіровоградському, Донецькому, Івано-Франківському, Хмельницькому, Чернівецькому, Рівненському, Вінницькому, Житомирському, Черкаському, Чернігівському; установах, організаціях і підприємствах різних галузей промисловості, Національній академії наук України, великих обласних бібліотеках тощо. Значний обсяг ретроспективної патентної інформації у вигляді картотеки, що містить майже 12 млн. карток з російськомовними рефератами описів винаходів 14-ти країн світу і 2-х міжнародних організацій, зберігається в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ).

З дозволу ВОІВ здійснено переклади українською мовою, видано тиражі і розповсюджуються:

— Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків;

— Міжнародна класифікація промислових зразків;

— Покажчик ключових термінів до Міжнародної патентної класифікації.

Для використання під час експертизи заявок на знаки для товарів і послуг також перекладено українською мовою Між­народну класифікацію образотворчих елементів знаків.

Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій і засобів ко­мунікацій в 80—00-х роках зробив можливими принципово нові способи накопичення, обробки, пошуку і поширення ін­формації, в тому числі в сфері охорони промислової власності. Створені в патентних відомствах у процесі процедур надання прав на об’єкти промислової власності бази даних на машиноз­читуваних носіях використовуються для пошуку в автоматизо­ваному режимі і слугують джерелом різноманітних за змістом (бібліографічні дані, реферати або формули винаходів, повні описи, зображення промислових зразків і знаків для товарів і послуг) публікацій щодо об’єктів промислової власності на різ­них носіях: папері, магнітних або оптичних дисках.

З метою скорочення ручного введення великих обсягів ін­формації, що надходить передбачається перейти до подання заявок на об’єкти промислової власності в електронній формі.

У рамках міжнародної співпраці передбачається побудова глобальної інформаційної мережі в системі Іntегnеt до якої підключаться національні патентні відомства і міжнародні ор­ганізації з метою спільного користування наявним у них ін­формаційними ресурсами.

7.6. Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності

Пошук патентної інформації, необхідної для постійного діалогу заявника з експертом, Апеляційною радою, а також для компетентного спілкування власника охоронного доку­мента з особами, що подають і розглядають скарги, з ліцензіатом або особами, яким передаються права на об’єкти про­мислової власності, потребує використання єдиної мови для підтримання такого діалогу.

7.6.1.Міжнародна патентна класифікація

Міжнародна патентна класифікація (МПК) — результат міжнародної співпраці патентних відомств багатьох держав. Вона базується на Страсбурзькій угоді 1972 р., підготовленій Міжнародним Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Основне призначення МПК:

— засіб для уніфікованого в міжнародному масштабі класи­фікування патентів на винаходи (корисні моделі), включаючи опубліковані заявки, а також ефективний інструмент для па­тентних відомств з метою встановлення патентоспроможності і оцінки внеску винахідника в заявлений винахід;

— інструмент для впорядкованого зберігання патентних до­кументів, який полегшує доступ до технічної та правової ін­формації, що міститься в них;

Основа для вибіркового розподілу інформації серед користу­вачів патентної інформації;

— основа для визначення рівня техніки в окремих галузях;

— основа для отримання статистичних даних у сфері охорони промислової власності, що, в свою чергу, дасть змогу визначати рівень розвитку різних галузей техніки і технологій.

Основні характеристики схеми МПК, правила її використан­ня і додаткові вказівки детально викладено у «Вступні до МПК». Знання положень «Вступу до МПК» потрібне при використанні МПК як з метою класифікування патентних документів, так і При пошуку необхідної патентної інформації. «Вступ до МПК», перелік основних груп і всі 8 розділів чинної 8-ї редакції МПК видано в 10 томах. Офіційний текст МПК опубліковано ВОІВ англійською і французькою мовами на папері.

7.6.2. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків

Міжнародна (Ніццька) класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) затверджена угодою, що підписана під час Ніццької дипломатичної конференції 15 червня 1957 р. і переглянута в Стокгольмі у 1967 р. і в Женеві у 1977 р.

Практична цінність МКТП полягає в тому, що кожна з країн-учасниць Ніццької угоди повинна застосовувати Ніцць­ку класифікацію як основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків та зазначити в своїх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів Міжнародної класифікації, до яких належать товари або пос­луги, для яких реєструють знак.

Класифікація змінюється і доповнюється Комітетом екс­пертів, в якому беруть участь представники всіх країн-учасни­ць Угоди.

Першу редакцію Ніццької класифікації було опубліковано в 1963 р., другу— в 1971 р., третю —в 1981 р., четверту —в 1983 р., п’яту — в 1987 р., шосту — в 1992 р.

З 1 січня 1997 р. набрала чинності сьома редакція класифі­кації.

Класифікація складається з переліку класів (34 класи для товарів і 8 класів для послуг), а також алфавітного переліку то­варів і послуг. Перелік товарів і послуг включає близько 11 000 найменувань.

mi band