mi band mi band

Внтп – апк -260перша частина – №6

Транспорту

Вид худоби

Врх

Дрх

Свині

1

Автомашина для перевезення худоби

16

100

50

2

Автомашина ЗИЛ-130

8

20

3

Чотирьохвісний вагон

20

100

55

Час, необхідний на миття та дезінфекцію однієї автомашини, в середньому, складає 15 хвилин.

9.3 Довжину автомобільної платформи визначати виходячи з умов планувального розміщення розрахункової

mi band mi band
кількості загонів та можливості одночасного розвантаження худоби з автомашин в усі загони.

9.4 Кількість загонів на автомобільній платформі визначається за формулою

П =Внтп - апк -260перша частина, або П=Внтп - апк -260перша частина,

Де 25 – кількість оборотів одного загону за 10 годин / за світловий робочий день /.

9.5 Довжина залізничної платформи для розвантаження худоби визначається за формулою

L=Внтп - апк -260перша частина

Де М – кількість голів худоби, визначеної для забезпечення двозмінного режиму роботи м’ясокомбінату з застосуванням коефіцієнта 1,3 на нерівномірну доставку худоби;

К1 – коефіцієнт, який враховує питому вагу доставки худоби на м’ясокомбінат залізницею / визначається завданням на проектування /;

Q1 – ємність одного чотирьохвісного вагона;

а – кількість подач вагонів до залізничної платформи протягом доби, яка враховує конкретні умови доставки худоби і вимоги залізниці. Орієнтовна кількість подач вагонів може бути прийнята від 4 до 8 .

9.6 Ємність закритих загонів корпусу передзабійного утримання худоби розраховувати на 10-ти годинну потужність м’ясожирового корпусу, ємність відкритих загонів – на одну зміну.

В окремих випадках допускається визначати ємність загонів в залежності від спеціальних умов, обумовлених завданням на проектування.

9.7 Перетримка птиці здійснюється на платформі протягом 2-3 годин.

9.8 Висоту огорожі загонів приймати для великої рогатої худоби не менше 2 м, для дрібної рогатої худоби і свиней не менше 1,0 м; відстань від підлоги до огорожі 0,2 м, відстань між елементами ґрат огорожі на більше 0,2 м.

9.9 Між загонами повинні біти передбачені ізольовані проходи. Ширина проходу для обслуговуючого персоналу повинна бути не менше 1 м, ширина проїзду машини дня прибирання – 2,8 м, ширина проходу для худоби повинна бути не менше:

– велика рогата худоба – 800 мм;

– свині – 600 мм.

9.10 Площу загону на 1 голову худоби приймати за таблицею 12.

Таблиця 12

Вид худоби

Площа на одну голову, м2

Фронт поїння на одну голову, м

1

Велика рогата худоба

2,5

0,6

2

Дрібна рогата худоба

0,5

0,3

3

Свині

0,8

0,3

9.11 Площу загонів для утримання неспокійної худоби приймати у відсотках від спільної площі загонів :

– велика рогата худоба – не більше 1 %;

– свині – не більше 0,5 %.

9.12 Площу на 1 голову неспокійної худоби і спосіб утримання приймати за
таблицею 13.

Таблиця 13

Вид неспокійної худоби

Площа на одну голову, м2

Спосіб утримання

1

Велика рогата худоба

2,8 х 1,0

На прив’язі

2

Свині

1,5 х 1,0

Вільне – в загоні не більше 1 голови

9.13 Для проведення поголівної термометрії великої рогатої худоби і відбірної для свиней перед подачею на забій з розрахунку одногодинного запасу худоби від змінної переробки, приймати прохід для худоби шириною 0,8 м і площадку для ветлікаря висотою 0,6 м для термометрії великої рогатої худоби.

9.14 Витрати води на поїння худоби приймати :

– велика рогата худоба – 50 л/добу на одну голову;

– дрібна рогата худоба – 16 л/добу на одну голову;

– свині – 10 л/добу на одну голову.

9.15 Кількість стічних вод від худоби на базі передзабійного утримання приймати :

– 20 л/добу – від однієї голови великої рогатої худоби;

– 1л/ добу – від однієї голови дрібної рогатої худоби;

– 8 л/добу – від однієї свині.

9.16 При необхідності, годування свиней передбачати концентрованими кормами у загонах передзабійного утримання.

9.17 Прибирання гною у загонах приміщень передзабійного утримання худоби передбачати :

– від свиней – змиванням шлангом в каналізацію;

– від великої і дрібної рогатої худоби передбачати прибирання гною механізованим способом з подальшим змиванням водою.

Кількість гною за добу від однієї голови приймати:

– велика рогата худоба -16 кг;

– дрібна рогата худоба – 2,5 кг;

– свин і – 9,0 кг.

Кількість посліду в середньому за добу від однієї голови птиці приймати:

– кури – 0,24 кг;

– качки – 0,55 кг.

9.18 Для забою і переробки підозрілої на захворювання, покаліченої або хворої худоби передбачати санітарну бойню.

Для м’ясокомбінату потужністю до 20 т м’яса за зміну перед­бачати санітарну камеру.

9.19 Площу на одну голову худоби в карантині та ізоляторі приймати за таблицею 14.

Таблиця 14

Вид худоби

Площа на одну голову, м2

1 Велика рогата худоба

2 Дрібна рогата худоба

3 Свині

2,8

0,7

1,0

9.20 Для м’ясокомбінатів потужністю до 50 т за зміну передбачати, як правило, послідовну переробку худоби при застосуванні універсальної /на два види худоби / і спеціалізованої конвеєрної лінії.

Паралельну переробку худоби передбачати в цехах потужністю понад 50 т м’яса за зміну.

9.21 Виробництво кормових і технічних брикетів для м’ясокомбінатів потужністю 50 т м’яса за зміну і вище розміщувати в окремій споруді.

Для підприємств малої потужності питання про виділення це­хів технічних фабрикатів вирішується в кожному конкретному випадку в залежності від місцевих умов і обумовлюється завдан­ням на проектування.

9.22 Обробку м’якушевих і слизових субпродуктів перед­бачати в цеху первинної переробки худоби біля місць їх одержання або в окремому приміщенні.

Обробку шерстних субпродуктів передбачати в окремому приміщенні.

9.23 Відокремлення від шкур прирізків м’яса та жиру, які використовуються для харчових цілей, передбачати в цеху первинної переробки худоби.

9.24 Для зберігання харчових топлених жирів, кормового борошна і технічного жиру передбачати бункери і ємності, які встановлюються поза спорудою на залізничній, автомобільній платформах або на спеціальних майданчиках з навісом.

9.25 Ємність холодильників визначати у відповідності з “Галузевою

Інструкцією по визначенню ємності виробничих холодильників м’ясокомбінатів”, Київ-Одеса, 1994 р.

Передбачати ємність камер зберігання замороженого м’яса в за­лежності від сезонності

Надходження худоби, але не менше 40 т на 1 тонну змінного вироблення м’яса.

Ємність камер зберігання замороженого м’яса для спеціалізованих м’ясопереробних заводів обчислювати виходячи з 20-30 змінної потужності заводу з переробки м’яса.

9.26 Передбачати проектування до 25 % камер універсальних для охолодження та заморожування м’яса.

9.27 Продуктивність камер термічної обробки і ємність камер зберігання м’яса для

Підприємств малої потужності приймати з а таблицею 15.

Таблиця 15

Призначення камер

Потужність підприємства по виробництву м’яса, тонн за зміну

1

3

5

1 Ємність камер для зберігання замороженого м’яса, тонн

2 Ємність камер для зберігання охолодженого м’яса, тонн

3 Продуктивність камер заморожування, тонн/добу

4 Продуктивність камер охолодження, тонн/добу

5,0

3,0

0,1

0,9

30,0

6,0

1,1

1,9

50,0

11,0

1,2

3,6

9.28 В камерах холодильника та коридорах висоту верху рейки підвісних колій від рівня підлоги приймати:

– при транспортуванні туш свиней – 3,3 м;

– при транспортуванні туш яловичини і баранини – 3,3 м;

– при транспортуванні субпродуктів на рамах – 2,45; 3,3 м.

Відстань між осями підвісних колій приймати не менше:

– для конвеєрних колій / свинина, яловичина, баранина/ -1,02 м;

– для безконвеєрних колій / свинина, яловичина, баранина/ -0,85 м;

– для субпродуктів на рамах – 1,2 м.

9.29 Вказівки до розрахунку площ для підприємств малої потужності

Площі основних робочих приміщень, в яких розміщено технологічне обладнання, визначати виходячи з габаритних розмірів вітчизняного обладнання, яке серійно випускається, раціонального компонування і організації робочих місць.

При використанні іншого малогабаритного обладнання /імпортного або вітчизняного, яке підлягає розробці / площа цих приміщень може бути збільшена або зменшена.

Площу відділення забою худоби і обробки субпродуктів для підприємств потужністю

1 і 3 тонни м’яса за зміну визначати з урахуванням встановлення безконвеєрних підвісних колій. Для підприємств потужністю 5 тонн м’яса за зміну – з урахуванням встановлення конвеєрної лінії забою худоби і розбирання туш.

Площу відділення переробки нехарчових відходів на підприємствах потужністю 1 тонна за зміну визначати з урахуванням виробництва варених кормів, для підприємств потужністю 3 та 5 тонн м’яса за зміну – сухих тваринних кормів.

Площу складів шкур і солі визначати при проектуванні з урахуванням періодичності надходження солі і накопичування партії шкур перед відвантаженням.

Площу відділення переробки кишок для підприємств потужністю 1 тонна м’яса за зміну визначати з урахуванням випуску кишок – напівфабрикатів, для підприємств потужністю 3 та 5 тонн м’яса за зміну – з повною переробкою кишок.

Площі холодильних камер приймати з урахуванням :

– заморожування м’яса продуктивністю до 0,7 тонн за добу – в холодильних низькотемпературних камерах промислового виготовлення;

– заморожування м’яса продуктивністю вище 0,7 т за добу – в камерах, виготовлених в будівельних конструкціях;

– охолодження і зберігання охолодженого і замороженого м’яса для всіх потужностей – в камерах, виготовлених в будівельних конструкціях.

Висоту укладання штабелю приймати 3 м.

Площі охолоджуваних приміщень ковбасного виробництва /засіл м’яса, натуральних м’ясних продуктів, осадку і ін./ приймати з урахуванням здійснення цих процесів в приміщеннях, виготовлених в будівельних конструкціях.

Допускається проведення цих процесів в холодильних збірних камерах промислового виготовлення і комплектного постачання.

Площу приміщень ковбасного виробництва для підприємств потужністю 1 і 3 тонни м’яса за зміну приймати з урахуванням обробки і транспортування ковбас на наземних рамах, для підприємств потужністю 5 т м’яса за зміну – на підвісних рамах.

10 ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

10.1 Майданчики для будівництва підприємств по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою вибирати, а розташування на них будівель і споруд передбачати у відпо­відності з вимогами чинних загальнодержавних нормативних документів, у тому числі:

– ДБН 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”;

– Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів;

– ДБН Б.2.4-3-95 “Генеральні плани сільськогосподарських підприємств”;

– СНиП ІІ-89-80 “Генеральные планы промышленных предприятий”,

– ВСТП 6.02-87 “Санитарные и ветеринарные требования к проек­тированию предприятий мясной промышленности”, раздел 2 “Требования к выбору площадки для строительства и проектирования генеральных планов”,

Ви прочитали: "Внтп – апк -260перша частина – №6"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору