mi band

Вимоги нормативно-технічноі документаціі до масла — №3

Таблиця 5 — Допустимі відхили маси нетто

Маса нетто в пакувальній одиниці, г

Допустимий відхил від номінального значення, г

Маса нетто в пакувальній одиниці, г

Допустимий відхил від номінального значення, г

У полімерних матеріалах і тарі

В скляних банках

До 15

0,6

450

4,5

» 20

0,8

600

6,0

» 30

1,0

В металевих банках

» 50

1,5

»100

2,0

» 200

3,0

» 250

3,5

350

3,5

» 500

5,0

2700

13,5

» 1000

10,0

2800

14,0

5.5.9 Допустимі відхили маси нетто масла в транспортній тарі не більше ніж 0,2 %.

6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

6.1 Вимоги щодо безпеки під час виробництва масла встановлені у ДСП 4.4.4.011 [2] та ДНАОП 1.8.20-1.05 [5].

6.2 Загальні вимоги щодо безпеки під час проведення технологічного процесу виробництва масла — згідно з ГОСТ 12.3.002.

6.3 Технологічне устаткування за показниками безпеки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.4 Рівень шуму повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003.

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

7.1 Охорону атмосферного повітря населених місць приводять згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [6].

7.2 Стічні води, що утворюються під час виробництва, очищують, щоб вони відповідали вимогам СанПиН 4630 [7].

7.3 Охороняють ґрунти від забруднювання побутовими та промисловими відходами — відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [8].

8 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

8.1 Масло приймають партіями. Правила приймання, визначання партії, об’єм вибірки та відбирання проб — згідно з ГОСТ 26809 або ДСТУ ISO 707.

8.2 Кожну партію масла супроводжують посвідченням, в якому зазначають: номер і дату видачі посвідчення, назву підприємства-виробника, повну назву масла та номер партії, кількість місць та масу нетто, показники згідно 5.2.1, 5.2.3-5.2.10, кінцеву дату споживання або дату виробництва та строк придатності, умови зберігання, позначення цього стандарту.

8.3 Для визначання відповідності якості масла вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.

8.3.1 Приймальному контролюванню підлягає кожна партія продукту за органолептичними показниками, масовою часткою жиру, масою нетто, температурою, якістю паковання та марковання.

8.3.2 Під час періодичного контролювання перевіряють мікробіологічні показники (кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкових паличок, дріжджів та пліснявих грибів) не менше двох разів на місяць, кислотність титровану та жирової фази масла або рН плазми масла, масову частку кухонної солі, масові частки вітаміну А, бета-каротину та аннато (у разі їх застосування) — один раз на місяць або на вимогу замовника, відсутність будь-яких жирів та вершків, окрім молочних — на вимогу контролюючої організації або замовника.

8.4 Наявність патогенних мікроорганізмів, Staphylococcus aureusra Listeria monocytogenes, досліджують у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями з періодичністю, затвердженою у встановленому порядку.

8.5 Періодичність контролювання за показниками безпеки (токсичні елементи, мікотоксини, антибіотики, пестициди та радіонукліди) здійснюють відповідно до MB 4.4.4-108 [10].

8.6 В разі отримування незадовільних результатів хоча б за одним із показників проводять повторне випробовування подвійного відбирання від тієї самої партії. У разі отримання незадовільних результатів повторного випробовування партію бракують.

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

9.1 Зовнішній вигляд, колір, консистенцію, якість паковання та марковання перевіряють візуально; смак і запах — органолептичне за температури (12 ± 2) °С.

9.2 У разі виникнення розбіжностей щодо оцінювання якості топленого масла органолептичне оцінювання його смаку та запаху проводять у розплавленому вигляді за температури (36 ± 2) °С.

9.3 Масову частку жиру визначають згідно з ДСТУ ISO 7238 або ГОСТ 5867, кислотність титровану та жирової фази масла або рН плазми масла — згідно з ГОСТ 3624, масову частку кухонної солі — згідно з ГОСТ 3627.

9.4 Температуру та масу нетто визначають згідно з ГОСТ 3622. Масу нетто масла в транспортній тарі визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності, згідно з ГОСТ 29329, з ціною повіряльної поділки:

— 20 г для вершкового масла;

—100 г для топленого масла (молочного жиру).

9.5 Мікробіологічні показники визначають: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкових паличок (коліформи) згідно з ГОСТ 9225, дріжджі і плісняві гриби згідно з ГОСТ 10444.12.

Наявність патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів контролюють санітарно-епідеміологічні установи за методами, затвердженими у встановленому порядку, або: бактерії роду Salmonella — згідно з ДСТУ IDF93A, Staphylococcus aureus — згідно з ГОСТ 30347, Listeria monocytogenes — згідно з ДСТУ ISO 11290-1 І ДСТУ ISO 11290-2.

9.6 Масові частки: бета-каротину та аннато контролюють за фактичною закладкою згідно з рецептурою.

9.7 Вміст вітаміну А визначають за фактичною закладкою згідно з рецептурою або згідно з методиками, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України у встановленому порядку.

9.8 Вміст будь-яких жирів, окрім молочного, контролюють згідно з ДСТУ ISO 6799 або методикою № 081/12-0086-03 [11].

9.9 Вміст токсичних елементів визначають за методами згідно з таблицею 4 та ГОСТ 30178; готують проби — згідно з ГОСТ 26929.

9.10 Вміст мікотоксинів визначають згідно з MB № 4082 [12]; антибіотиків — згідно з MB № 3049 [13]; пестицидів — згідно з ГОСТ 23452 та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [14].

9.11 Вміст радіонуклідів визначають відповідно до чинних методів та методик, затверджених у встановленому порядку.

9.12 Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метроло­гічними та технічними характеристиками відповідають вимогам цього стандарту і мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Транспортування

10.1.1 Транспортують масло всіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезень швидкопсувних вантажів, які чинні на відповідному виді транспорту.

10.1.2 Формування вантажних місць у транспортні пакети виконують згідно з ГОСТ 24597, ГОСТ 26663, засоби скріплювання — згідно з ҐОСТ 21650.

10.2 Зберігання

10.2.1 Масло зберігають в холодильниках, холодильних камерах або у спец приміщеннях за відносної вологості не більше 80 % і таких температурних режимів:

— режим 1 — температура від О °С до мінус 5 °С включно;

— режим 2 — температура від мінус 6 °С до мінус 11 °С включно;

— режим 3 — температура від мінус 12 °С до мінус 18 °С включно.

10.2.2Строки придатності до споживання масла монолітом у транспортній тарі, наведено у таблиці 6.

Таблиця 6 — Строки придатності до споживання масла у транспортній тарі монолітом

Назва групи масла

Строки придатності, у місяцях

Режим 1

Режим 2

Режим 3

Масло вершкове екстра і селянське (окрім солоного)

3

9

12

Масло вершкове бутербродне (окрім солоного)

2

2

3

Масло вершкове солоне

2

4

6

Топлене (молочний жир)

12

4

3

10.2.3 Строки придатності до споживання масла в спожитковому пакованні наведено у таблиці 7.

Таблиця 7 — Строки придатності до споживання масла в спожитковому пакованні.

Група масла та паювання

Строки придатності до споживання, не більше ніж

Режим 1

Режим 2

Режим 3

Масло вершкове екстра і селянське: діб

— герметичне паювання масою нетто до 50 г;

15

30

60

— герметичне паковання масою нетто від 50 г;

45

75

90

— негерметичне паковання

35

60

75

Масло вершкове бутербродне: діб

— герметичне паковання масою нетто до 50 г;

15

25

— герметичне паковання масою нетто від 50 г;

30

45

55

— негерметичне паковання

15

20

25

Топлене масло (молочний жир): місяців

— у банках скляних;

2

3

4

— у банках металевих;

12

6

— у полімерній тарі негерметичній;

1

2

3

— у полімерній тарі герметичній

2

3

4

Примітка 1. Строк придатності до споживання масла у пергаменті марки В, згідно з ГОСТ 1341, не більше 15 діб незалежно від режимів зберігання.

Примітка 2. Строки придатності до споживання масла у транспортній тарі визначають з дня виготовляння; у спожитковому пакованні — з дня фасування.

Примітка 3. У разі фасування масла, яке вже зберігалося, з моноліту в спожиткове паковання, дата закінчення строку зберігання розфасованого масла не повинна перевищувати кінцевої дати споживання масла у моноліті.

10.2.4 Зберігання вершкового масла у спожитковому пакованні за температури не вищої ніж 6 °С дозволено не більше 3 діб.

10.2.5 На підприємствах ресторанного господарства та у роздрібній торговельній мережі масло можуть зберігати за температури не вищої ніж 6 °С та відносної вологості повітря не більшої ніж 80 %.

Термін його зберігання з моменту надходження за вказаної температури, не більше:

— для вершкового масла у моноліті — 10 діб;

— для топленого масла у транспортній тарі — 15 діб.

10.3 Транспортування та зберігання масла разом з рибою, копченостями, фруктами, овочами та іншими харчовими продуктами зі специфічним запахом не дозволено.

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

11.1 Виробник гарантує відповідність якості масла вимогам цього стандарту за дотримування умов транспортування та зберігання.

11.2 Строк придатності до споживання масла повинен бути не більший, ніж зазначено у 10.2 на конкретний вид масла.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

2 ДСП 4.4.4.011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 11.09.98 р. і Міністерством агропромислового комплексу України 15.09.98р.

3 № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89 р.

4 ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, фунті

5 ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 в продуктах харчування та питній воді, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 19.08.97 р., № 255

6 ДНАОП 1.8.20-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 22.07.99 р., № 137

7 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 р., № 201

8 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднень)

9 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Сані­тарні правила утримування територій населених місць)

mi band