mi band mi band

Сучасні системи менеджменту якості

Тема 6. Сучасні системи менеджменту якості.

1. Інтегровані системи менеджменту якості в умовах сучасності

Щоб інтегруватися у світовий ринок необхідно працювати по його правилах не тільки в частині технології виробництва, але й в області управління всього підприємства. Поряд з технологічними можливостями, підприємства повинні демонструвати позитивний вплив своєї діяль-ності на сучасне суспільство, питання довгострокової стратегії, екології, охорони праці, соціа-льній відповідальності, інформаційній безпеці, фінансовій стійкості, управління персоналом, логістики і так далі.
Вирішити поставлені задачі можливо лише застосовуючи сучасні системи менеджменту, засновані на практиці та досвіді успішних міжнародних компаній. Тому одним з аспектів дер-жавної політики є підтримка підприємств, що розробляють, впроваджують та сертифікують си-стеми менеджменту відповідно до вимог як державних так міжнародних стандартів. Далі бу-дуть розглянуті вимоги стандартів та їхня користь для підприємства та інших зацікавлених
сторін.
Рішення задач управління якістю повинне забезпечуватися системою менеджменту якос-ті по ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009).
Стандарти серії ISO 9000 — це серія міжнародних стандартів, спрямованих на створення на підприємстві системи менеджменту якістю, що являє собою набір вимог по організації управління якістю та ефективності процесів, які відбуваються на підприємстві, що випускає продукцію і надає послуги. В Україні ці стандарти цілком відповідають національним стандар-там серії ДСТУ ISO 9000.
Так як, наша країна вступила у Світову Організацію Торгівлі, сертифікати на відповід-ність вимогам ISO отримують все більшу актуальність. Однією з основних умов на постачання продукції за рубіж є наявність у компанії сертифіката відповідності стандартові ДСТУ ISO 9001.
Відмітністю стандарту ДСТУ ISO 9001 є те, що він висуває вимоги до системи організа-ції управління виробництвом, яка і впливає на якість продукції і послуги підприємства. Система менеджменту якості є частиною всієї системи менеджменту організації і спрямована на задово-лення всіх зацікавлених сторін, особливо споживачів підприємства. Основними вимогами до системи менеджменту якості є відповідність якості даної продукції вимогам нормативно-технічних документів, забезпечення стабільної якості виробництва або надання послуг.
Однак, крім оптимізації процесів всередині підприємства та можливості впливати на ре-зультат, підприємство шляхом сертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимо-гам ДСТУ ISO 9001, має змогу підтвердити свою професійну компетентність, підвищити пре-стиж і авторитет. Як уже відзначалося вище, сертифікат на відповідність ДСТУ ISO 9001 дає переваги при участі в тендерах і що особливо важливо, ДСТУ ISO 9001 необхідний для роботи на міжнародному ринку. Таким чином, вигоди від впровадження системи менеджменту якості очевидні.
Провідні вітчизняні і західні підприємства вже оцінили вигоди від впровадження систе-ми менеджменту якості. Сьогодні дозволити собі одержати сертифікат на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 може будь-яке зацікавлене підприємство.
2. Система екологічного менеджменту.

Система екологічного менеджменту — частина всієї системи менеджменту організації, що покликана допомогти організації сформулювати екологічну політику.
Впровадження системи екологічного менеджменту поліпшує екологічну обстановку шляхом переходу від ліквідації наслідків позаштатних ситуацій до їхнього попередження. Та-ким чином, сертифікована систему екологічного управління у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001 поліпшує економічні показники за рахунок скорочення фінансових витрат на виплату штрафних санкцій. Також, виконання вимог стандарту ДСТУ ISO 14001 допомагає ор-ганізації проводити моніторинг і впроваджувати процедури вимірів, які дозволяють відслідко-вувати прямі або непрямі впливи на навколишнє середовище.
Впровадження системи екологічного менеджменту дозволяє:
— знизити: витрати на енергію, воду, ресурси; ризик екологічних катастроф; відходи.
— поліпшити: економічні показники; продукцію в результаті змін у технологічному процесі; імідж компанії, як в очах клієнтів, так і замовників.
— оптимізувати: систему управління; підвищити довіру до підприємства.
Система менеджменту здоров’я і безпеки на виробництві є однієї зі складових частин за-гальної системи менеджменту підприємства. Сертифікація підприємства у відповідності до ви-мог стандарту серії ДСТУ OHSAS 18001 застосовується поза залежності від діяльності підпри-ємства, сектора економіки або галузі промисловості. Використання міжнародних (національ-них) стандартів робить більш успішним участь будь-якого підприємства у світової торгівлі, під-вищує конкурентноздатність і імідж підприємства.
Процес впровадження системи менеджменту здоров’я і безпеки на виробництві склада-ється з оцінки ризиків і їхнього управління. Дана система сприяє зниженню людських втрат, включаючи втрату непрацездатності і, як наслідок, зменшує грошові витрати для підприємства. Наявність сертифіката на відповідність вимогам стандарту ДСТУ OHSAS 18001 знижує імовір-ність судових витрат, прямих і непрямих витрат.
Система НАССР (в англійській транскрипції HACCP «Hazard Analysis and Critical Control Points», що в перекладі означає «Аналіз ризиків і критичні крапки контролю») використовується в основному підприємствами виробниками харчової продукції.
Система управління безпечністю харчових продуктів – це насамперед запобіжна систе-ма, яка передбачає проведення систематичної ідентифікації та контролювання небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних) в критичних точках технологічного процесу вироб-ництва. Дана система базується на безумовному виконанні підприємством – виробником вимог чинних санітарних норм і правил.
Система НАССР може функціонувати самостійно або бути складовою частиною систе-ми управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001.
Суть усієї системи НАССР — організувати контроль на всіх етапах виробництва. Тут важ-ливо слідувати не за модою, адже зараз дуже модно бути сертифікованої по системі НАССР, а реально підійти до своїх можливостей. Це, насамперед, пов’язане з тим, що лабораторний конт-роль готового продукту багато в чому дуже тривалий. Буває так, що продукти продані перш, ніж оформлені результати дослідження. Для виключення такої ситуації, необхідно контролюва-ти весь процес виробництва, починаючи від вхідної сировини і закінчуючи готовим продуктом. У результаті знижується ризик випуску неякісного продукту.
Наявність на підприємстві діючої системи НАССР — це надійне свідчення того, що виро-бник забезпечує всі умови, що гарантують стабільний випуск якісної і безпечної продукції.
У зв’язку з цим, можна сказати, що сучасна інтегрована система менеджменту підприєм-ства (ІСМ) — це об’єднання декількох систем менеджменту з метою усунення протиріч з однієї сторони і повторення з іншої.
Доцільність створення інтегрованих систем менеджменту не викликає сумнівів. До числа явних переваг таких систем можна віднести переваги внутрішнього середовища:
— забезпечення узгодженості дій всередині підприємства, при цьому загальний результат від погоджених дій вище, ніж проста сума окремих результатів;
— мінімізація функціональної роз’єднаності на підприємстві, що виникає при розробці
окремих систем менеджменту;
— досягнення більш високого ступеня залучення персоналу у поліпшення діяльності
підприємства;
— зменшення обсягу документів на систему менеджменту, у порівнянні із загальним обсягом документів у декількох рівнобіжних системах;
— зменшення витрат на розробку, функціонування і сертифікацію системи менеджменту, у порівнянні із загальними витратами при окремій розробці декількох системах менеджменту;
— інтегрована система забезпечує велику узгодженість дій всередині підприємства;
— інтегрована система мінімізує функціональну роз’єднаність на підприємстві, що виникає при розробці автономних систем менеджменту ;
— створення інтегрованої системи, як правило, значно менш трудомістке, чим декількох рів-нобіжних систем;
— число внутрішніх і зовнішніх зв’язків в інтегрованій системі менше, ніж загальне число цих зв’язків у декількох системах;
— обсяг документів в інтегрованій системі значно менше, ніж загальний обсяг документів у декількох рівнобіжних системах;
— в інтегрованій системі досягається більш високий рівень залучення персоналу в поліпшен-ня діяльності підприємства;
— здатність інтегрованої системи враховувати баланс інтересів зовнішніх сторін підприємст-ва вище, ніж при наявності рівнобіжних систем;
— витрати на розробку, функціонування і сертифікацію інтегрованої системи нижче, ніж зага-льні витрати при декількох системах менеджменту.
Хочеться виразити надію, що впроваджені сучасні системи менеджменту, що відповіда-ють міжнародним вимогам стануть запорукою успіху українського бізнесу на шляху підвищен-ня якості і конкурентноздатності продукції.

Питання для самоконтролю:

Що собою являють сучасні системи менеджменту якості? Основи технології менеджменту якості? Системний підхід розроблення та запровадження менеджменту якості? Процесний підхід розроблення та запровадження менеджменту якості?

Література

1. Завадський Й. С. Менеджмент. – Т.1. – Вид. 2-ге. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с.
2. Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.
3. Хміль Ф. І. Менеджмент : Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 357 с.
4. Шаповал М. І. Менеджмент якості. – К.: Т-во «Знання», 2003. – 475 с.
5. Эволюция и проблемы менеджмента качества в Украине / О. Б. Чернега; НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 2002. — 95 с.

mi band