Розвязання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях – №2

6

7

8

По горизонталі:

1. Інформація, що не підлягає розголошенню.

2. Метод збирання інформації, в основі якого закладено науково

організований дослід.

3. Зображення певних показників за допомогою ліній на площині.

4. Інформація, що виникає безпосередньо на підприємстві і характеризує його діяльність.

5. Сукупність відомостей (даних) про стан або зміни явищ і об’єктів реального світу.

6. Обмін інформацією між особами, обумовлений проведенням наукових досліджень.

7. Наукова праця одного або кількох авторів, присвячена глибокому викладу матеріалу в конкретній галузі науки.

8. Спосіб відображення інформації, при якому матеріал групується в колонки, відокремлені одна від одної вертикальними і горизонтальними лініями.

Ключ: якщо кросворд розгадано правильно, то по вертикалі у виділених клітинках має бути назва одного із методів збору первинної інформації.

Завдання 9. Дати характеристику науковим документам у таблиці 1 та розподілити їх на первинні і вторинні.

Таблиця 1. Наукові документи та їх характеристика

Вид документа

Характеристика

1.Книги

2.Брошури

3.Довідкові видання

4.Монографії

5.Збірники наукових праць

6.Оглядові видання

7.Навчальні видання

8.Реферативні видання

9.Періодичні видання

10.Бібліографічні видання

Розподіл наукових документів на первинні і вторинні

Первинні документи

Вторинні документи

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Тести

1. Основними критеріями вибору теми наукового дослідження є:

А) її актуальність, новизна і перспективність;

Б) наявність великої кількості літературних джерел з теми дослідження;

В) професійні знання та ерудиція науковця.

2. Структурними одиницями наукового напрямку є:

А) наукові факти;

Б) наукові ідеї;

В) проблеми, теми і питання.

3. Наукові проблеми бувають:

А) суб’єктивними і об’єктивними;

Б) методологічними, організаційними і теоретичними;

В) методичними і методологічними.

4. Теоретичні наукові проблеми пов’язані з:

А) організацією досліджень та застосуванням одержаних результатів на практиці;

Б) дослідженням теоретичних концепцій певної науки;

В) науковими методами, що застосовуються в ході наукового дослідження.

5. Методологічні наукові проблеми стосуються:

А) організації досліджень і застосування одержаних результатів на практиці;

Б) досліджень теоретичних концепцій певної науки;

В) наукових методів, що застосовуються в ході наукового дослідження.

6. Ступінь корисності передбачуваних наукових досліджень щодо вирішення тих чи інших питань суспільства – це:

А) наукова новизна теми дослідження;

Б) багатогранність наукової проблеми;

В) актуальність теми дослідження.

7. Проблема – це:

А) складне наукове завдання, що охоплює значну сферу дослідження і має перспективне значення;

Б) наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового дослідження;

В) невелике наукове завдання, що стосується конкретної сфери наукового дослідження.

8. Тема являє собою:

А) складне наукове завдання, що охоплює значну сферу дослідження і має перспективне значення;

Б) наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового дослідження;

В) невелике наукове завдання, що стосується конкретної сфери наукового дослідження.

9. Наукове припущення щодо пояснення явища дійсності, яке потрібно довести на практиці та обґрунтувати теоретично, називають:

А) експериментом;

Б) науковою проблемою;

В) гіпотезою.

10. Апробація результатів наукового дослідження – це:

А) практична перевірка достовірності отриманих результатів;

Б) визначення економічної ефективності прикладного дослідження;

В) визначення джерел фінансування обраної теми.

11. Документи, що містять нові наукові дані, факти, ідеї та результати наукових досліджень і розробок, називаються:

А) первинно-вторинними;

Б) первинними;

В) вторинними.

12. Первинний документ, що містить всебічне дослідження певної проблеми або теми, виконане одним або декількома авторами, називається:

А) збірником наукових праць;

Б) бібліографічним виданням;

В) монографією.

13. За місцем утворення наукова інформація поділяється на:

А) відкриту і конфіденційну;

Б) внутрішню і зовнішню;

В) постійну і змінну.

14. Процес збирання первинної інформації за допомогою обліку поведінки об’єктів, за якими спостерігають, називається:

А) опитуванням;

Б) експериментом;

В) спостереженням.

15. Затверджений компетентними органами нормативно-технічний документ, в якому встановлено комплекс норм, правил і вимог до об’єкта стандартизації, – це:

А) стандарт;

Б) інструкція;

В) методичний посібник.

CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. – К.: Українська правнича фундація, 1996. – 43 с.

2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95 / Держстандарт України. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38с.

3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А. Я. Баскаков; Н. В. Туленков.– К.: МАУП, 2002. – 216 с.

4. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник / М. Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

5. Власов К. П. Методы исследований и организация экспериментов / К. П. Власов, А. А. Киселева. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 с.

6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 240 с.

7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

8. Лудченко А. А. Основы научных исследований: Учебное пособие / А. А. Лудченко; Я. А. Лудченко; Т. А. Примак. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

9. Наринян А. Р. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А. Р. Наринян, В. Л. Поздеев. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 109 с.

10. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.

11. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д. М. Стеченко; О. С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

13. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник / Г. С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.

14. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

Радчук Олег Володимирович

Казаков Дмитро Дмитрович

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Розв’язання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „ Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми Навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2010 р. Формат А5. Тираж примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №

Ви прочитали: "Розвязання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях – №2"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору