Розвиток політичноі думки в украіні

2. Тема: Розвиток політичної думки в Україні

1. Мета роботи: розглянути процес становлення й розвитку української політичної думки, проаналізувати провідні ідеї українських мислителів.

Студент повинен знати: процес становлення й розвитку української політичної думки, та позитивного вкладу у світову політичну науку.

Студент повинен уміти: орієнтуватися у сутності політичних ідей Київської Русі і козацько – гетьманської держави; політичних поглядах українських мислителів різних історичних

епох, аналізувати зміст основних ідей політичної теорії ХХ ст.

2. Типові завдання

1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до ХVІІІ ст.

2. Українська політична думка ХІХ ст.:

3. Українська політична думка ХХ ст.:

1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до ХVІІІ ст.

Розглядаючи історію українського народу через призму іноземних впливів та взаємозв’язків, слід зрозуміти, що Україна постійно перебувала під впливом Західної та Східної цивілізацій:

· Політичні ідеї мислителів Київської Русі

Основні джерела:

“Повість временних літ”, “Слово о законі і благодаті” Іларіона, “Руська правда”, “Остромирове Євангеліє”, “Ізборник Святослава”, “Слово о полку Ігоревім”, “Посланіє” Клемента Смолятича, “Повчання” Володимира Мономаха.

Становлення і зміцнення феодальних відносин. Введення християнства Володимиром Великим. Формування і становлення державної ідеології.

Розв’язання найсуттєвіших проблем походження держави; виникнення правлячої династії; єдності і суверенності політичної влади; організація найдоцільніших форм правління; закономірність і реалізація найвищих владних повноважень; взаємовідносини між церквою і державою.

Формування полемічної літератури.

Представники: Павло Русин, Юрій Дрогобич, Іван Вишенський, Станіслав Оріховський, Юрій Немирич, Шимонович, представники братських шкіл.

Основні ідеї: Вирішення проблем становлення та захисту державності української нації. Відстоювання права на існування українського народу; захист його мови, культури, релігії; рішуча боротьба проти спольщення і покатоличення.

Розробка і висвітлення питань про державу, закон і право, форми і методи управління держави, суверенітет державної влади і межі її панування над собою, індивідом.

Відкидання середньовічного релігійного світогляду і обгрунтування ідеї антропоцентризму; проголошення прав людей на задоволення земних потреб, обгрунтування ідей свободи особи, справедливого суспільного ладу.

Сприяння розвитку народної освіти, культури та мисцетва.

Зародження та формування центрів національної свідомості

Києво-Могилянська академія: І. Борецький, М. Смотрицький, З. Копистенський, П. Могила, Г. Сковорода, Острозький культурно-освітній центр.

Формування основних принципів освіти: всестановості і рівності всіх у навчанні, демократичності. Формування правлячої верхівки українського суспільства.

Проблеми розбудови української державності, об’єднання земель, піднесення культурного життя і міжнародного авторитету.

Вплив на світоглядні та суспільно-політичні процеси, народно-визвольну боротьбу. Узагальнення і осмислення духовного життя, піднесення та розширення гуманістичних засад науки і освіти, культури, мистецтва.

Формування філософських засад суспільного життя, всебічний розвиток історичної науки.

Ідеї волі і демократії в суспільно-політичному житті козацтва.

Історичні рамки ХVІ – ХVІІ ст.

Визначальні риси козацтва – волелюбність, добровільність і демократичність у вирішенні військових та громадських справ, своєрідність суспільного стану. Формування основних засад християнської козацької республіки, Конституція Пилипа Орлика, про правові основи суспільного життя.

І б) основні засади українського консерватизму;

Б) витоки та основні концептуальні засади ідеології націоналізму.

Ідеї відродження української державності

Історичний період ХVІ – ХVІІ ст.

Характерні риси та основні характеристики: селянсько-козацькі заворушення під проводом К. Косинського та С. Наливайка. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний і автономія українських земель. Богдан Хмельницький і його державотворча політична думка і практика. Переяславська угода та Березневі статті про державний устрій в Україні. Іван Виговський та Гадяцькі пакти. “Угода і Конституція прав і свобод Війська Запорізького”,” Вивід прав України” та “Маніфест П. Орлика”. І. Гізель про несправедливі суди, непомірні побори, критика вельмож та його заклики до модального вдосконалення, обгрунтування угоди між правителями і підлеглими. Т. Прокопович про походження влади, сутність абсолютної монархії. Перша політична історія України – “Історія Русів”.

2. Українська політична думка ХІХ ст.:

При вивченні цього питання слід звернути увагу на:

– багатоманітність і політичну насиченість різноманітних політичних течій і напрямків, їх інтересів і потреб, політичних намірів та устремлінь.

– Розвиток політичних ідей, ідей соціального та національного визволення були породжені нестерпними колоніальними режимами: Російської імперії до складу якої входило Лівобережжя, Правобережжя, Південна Україна; Австро-Угорської імперії до складу якої входила Східна Галичина, Південна Буковина й Закарпаття.

Революційне народництво:

А/ негативне ставлення до експлуататорської суті існуючої держави;

Б/ заперечення монархізму, абсолютного чи конституційного, повалення самодержавства, обгрунтування принципів організації центральної влади: виборність, змінність, підзвітність, підконтрольність;

В/ права людини і природнє право, воля народу, демократичні свободи людини.

.Ліберально-демократичні та соціалистичні напрямки:

А/ конституціоналізм та права людини за М. Драгомановим;

Б/ І. Франко та марксизм;

В/ Леся Українка і соціалізм та соціал-демократизм.

3. Українська політична думка ХХ ст.

Розглядаючи це питання уясніть та засвойте такі основні напрямки:

. Формування самостійницьких концепцій державної влади в Україні:

А/ теорія національного самовизначення за М. Грушевським;

Б/ соціально-економічне обгрунтування ідей відродження української держави Ю. Бачинським;

В/ історико-правове обгрунтування ідеї відродження Української держави М. Міхновським;

Г/ монархічно-гетьманська концепція В. Липинського;

Д/ концепція інтегрального націоналізму Д. Донцова.

. Державотворчі ідеї представників національно-державницького напряму:

А/ проблеми української державності в працях С. Дністрянського, С. Рудницького, В. Старосольського;

Б/ обгрунтування С. Томашівським та В. Кучабським монархічного устрою Української держави;

В/ політичні погляди Ю. Липи. Концепція націократії М. Сціборського.

. Соціалистичні концепції розвитку української державності:

А/ В. Винниченко про національне відродження;

3. Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні твори, в яких відображені політичні ідеї періоду Київської Русі.

2. Визначте основні концепції суспільно-політичної думки Київської держави. Проаналізуйте причини їх виникнення.

3. Які політичні ідеї буди сформульовані у “Слові о полку Ігоревім”?

4. Чому центральною політичною проблемою часів Київської Русі була проблема взаємовідносин світської і державної влад?

5. Охарактеризуйте основні періоди розвитку української політичної думки ІХ – поч. ХІХ ст. Назвіть видатних мислителів цього періоду.

6. Які дві основні тенденції другої пол. ХVІ ст. існували в політичній думці України? Назвіть представників.

7. Хто з українських вчених першим, в умовах російської держави, став ідеологом теорії освіченого абсолютизму, спираючись на принципи природного права та суспільного договору?

8. Охарактеризуйте основні риси політичної думки України козацько-гетьманської доби.

9. Ідея об’єднання слов’ян в єдину державу на засадах федералізму була сформульована в першій половині ХІХ ст. Назвіть автора цієї політичної доктрини.

10. Чому М. Драгоманова вважають засновником політичної науки в Україні?

11. Назвіть головні напрямки української політичної думки 20-30-х рр. ХХ ст.

12. У чому полягає зміст політичної доктрини М. Грушевського?

13. Проаналізуйте зміст Ш і ІУ Універсалів Центральної Ради. Які зміни в Україні й Росії зумовили політичні ідеї викладені в ІV Універсалі?

14. Зробіть порівняльний аналіз політичних ідей Центральної Ради, Гетьманської держави й Директорії.

15. Охарактеризуйте основні напрямки і зміст сучасної політичної ситуації в Україні.

Ви прочитали: "Розвиток політичноі думки в украіні"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору