РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Спеціальність для студентів… – №2

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф/зф

Сума балів

Дф/зф

1

Модуль І: Теоретико-методологічні основи політики та основні віхи історії політичної думки

4/4/4

10-15

1.1

Тема 1 Предмет політологічної науки та основні етапи розвитку світової політичної думки

План

1. Політика як

суспільне явище

2. Історія розвитку світової політичної думки:

2.1. Політична думка Стародавнього світу

2.2. Політична думка періоду Середньовіччя

2.3. Політичні ідеї епохи Відродження та Нового часу

2.4. Основні напрямки розвитку політичної думки у XX столітті.

2/2/2

1.2

Тема 2 Розвиток політичної думки в Україні

Етапи формування політичної думки України.

План

1. Політичні ідеї Київської Русі.

2. Політичні ідеї литовської – польсько доби.

3. Політична думка козацько-гетьманської доби.

4. Українська політична думка XIX ст. – поч.. ХХ ст.

5. Основні напрями української політичної думки XX ст.

2/2/2

2.

Модуль 2 Теорія політичного процесу та функціональні основи політичної системи суспільства

8/2/2

10-15

2.3.

Тема 3. Держава в політичній системі суспільства. Правова держава.

План

1. Поняття політичної системи суспільства, її структура та функції.

2. Походження, ознаки, функції та форми держави.

3. Сутність правової держави та її основні ознаки

4. Проблема прав людини.

2/2/2

2.4

Тема 4. Громадянське суспільство

План

1. Еволюція ідеї громадянського суспільства

2. Сутність, ознаки та структура громадянського суспільства.

3. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.

2/-/-

2.5.

Тема 5. Сучасні політичні режими: основні типи та проблеми їх трансформації

План

1. Політичний режим:поняття й ознаки

2. Характеристика основних політичних режимів (тоталітарний, авторитарний, демократичний).

3. Політичний режим сучасної України

2/-/-

2.6.

Тема 6. Політичні партії, громадські об’єднання і рухи.

План

1.Громадські об’єднання і рухи.

2. Політичні партії. Партійні та виборчі системи.

2/-/-

3.

Модуль 3. Духовні основи політики та глобальні проблеми сучасності.

6/2/-

10-20

3.7.

Тема 7. Політика і релігія.

План

1. Взаємовплив релігії та політики.

2. Державно-церковні відносини в Україні.

2/2/-

3.8.

Тема 8. Етнополітика і міжнаціональні відносини

План

1. Теоретичні аспекти сучасної етнополітики.

2. Особливості етнонаціональних відносин та етнонаціональної політики в Україні.

2/-/-

3.9.

Тема 9. Геополітичне становище та зовнішньополітична діяльність України.

План

1. Зовнішня політика держави:функції, цілі, засоби

2. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

3. Україна в сучасному геополітичному просторі.

2/-/-

Разом:

18/8/6

Х

4.3. Семінарські заняття

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф/зф

Сума балів

Дф/зф

1

Модуль І: Теоретико-методологічні основи політики та основні віхи історії політичної думки

4/4/4

Контрольна робота

10-15

1.1.

Тема 1. Предмет та історія науки про політику

План

1. Політика як соціальне явище.

2. Основні віхи світової політичної думки:

А) політичні ідеї Стародавнього часу та

Середньовіччя.

Б) політичні вчення епохи Відродження та Нового часу

3. Сучасна зарубіжна політична думка

2/2/2

Усне опитування, виконання письмових завдань, контрольна робота, термінологічний диктант

1.2.

Тема 2. Розвиток політичної думки в Україні

План

1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до ХVІІІ ст.

2. Українська політична думка ХІХ ст.

3. Українська політична думка ХХ ст.

2/2/2

2

Модуль 2: Теорія політичного процесу та функціональні основи політичної системи суспільства

8/2/4

Контрольна робота

10-15

2.3.

Тема 3: Держава в політичній системі суспільства. Правова держава

План.

1. Походження і сутність держави, її функції.

2. Правова держава : основні принципи та ознаки.

3. Проблема прав людини

2/2/2

Усне опитування, виконання письмових завдань, контрольна робота, термінологічний диктант

2.4.

Тема 4 Громадянське суспільство

План

1. Розвиток ідеї громадянського суспільства.

2. Основні ознаки та структура громадянського суспільства.

3. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.

2/-/2

2.5.

Тема 5 Сучасні політичні режими

План

1. Сутність і класифікація політичних режимів

2. Основні ознаки політичних режимів

3. Політичний режим в Україні на сучасному етапі

2/-/-

2.6.

Тема 6 Політичні партії в Україні

План

1. Особливості формування багатопартійності в Україні.

2. Класифікація політичних партій України, аналіз партійних програм.

3. Вибори та виборча система

2/-/-

3

Модуль 3. Духовні основи політики та глобальні проблеми сучасності.

6/-/-

10-20

3.7.

Тема 7. Політика і релігія

План

1. Релігія та церква в історико – політичному процесі.

2. Релігія та церква в українському суспільстві: від минулого до сьогодення.

2/-/-

Усне опитування, виконання письмових завдань, контрольна робота, термінологічний диктант

3.8

Тема 8. Етнонаціональні відносини й національна політика

План

1. Сутність етнонаціональних відносин в сучасних умовах.

2. Націоналізм:теорія та політика

3.Особливості етнонаціональних відносин в Україні.

2/-/-

3.9

Тема 9 Геополітичне становище та зовнішньополітична діяльність України.

План

1. Геополітика і перспективи розвитку людства.

2. Україна в умовах сучасного геополітичного простору.

2/-/-

Разом:

18/6/8

Х

30 – 50

4.4. Самостійна робота

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф/зф

Сума балів

Дф/зф

Самостійна підготовка до занять

72/94/94

Контрольна робота

10-20

1

Модуль І: Теоретико-методологічні основи політики та основні віхи історії політичної думки

20/24/24

3-7

1.1

ТЕма 1 Становлення української політології

Зростання ролі і місця науки про політику на сучасному етапі. Ранні соціалістичні утопії Т. Мора та Т. Кампанелли. Сутність консерватизму, лібералізму і соціалізму. Розвиток і особливості політико-правової думки в Росії.

10/12/12

Усна доповідь,

Реферат

1.2

Тема 2: Становлення і розвиток української національної ідеї. Ідея волі та демократії в політичних документах козацької держави.

Політична історія української Конституції.

10/12/12

2

Модуль 2. Теорія політичного процесу та функціональні основи політичної системи суспільства

32/36/36

Контрольна робота

3-7

2.3

Тема 3. Політична система суспільства

Формування правової держави і утвердження громадянського суспільства в Україні. Поняття «політична система суспільства». Основні елементи та функції політичної системи. Моделі, типи політичних систем. Тенденції розвитку та протиріччя політичної системи в Україні.

8/9/9

Усна доповідь

Контрольна робота

2.4.

Тема 4. Політичні дії і політичні рішення

Поняття політичних дій та політичних рішень. Типи та класифікація політичних дій та політичних рішень. Сутність і роль демократії в політичному житті суспільства. Історичні типи і ознаки демократії. Основні концепції демократії. Характерні риси демократії. Сутність і основні напрями демократизації в Україні.

8/9/9

2.5.

Тема 5. Політичні конфлікти та шляхи їх подолання

Поняття суспільно-політичного конфлікту. Об’єкти і суб’єкти конфлікту. Типологія політичних конфліктів. Вибори і виборчі системи. Основні виборчі системи сучасності. Виборча система в Україні. Роль прикладної політології у передвиборній кампанії. Політична еліта і лідерство

Поняття «політична еліта». Теорії еліт. Особливості становлення політичної еліти України. Сутність політичного лідерства, його функції і типологія. Проблеми формування політичного лідерства в Україні.

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Спеціальність для студентів… – №2"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору