Робоча навчальна програма Отримання доброякісного молока

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна   Отримання доброякісного молока

Спеціальність:   6.051701 – Технологія зберігання, консервування

Та переробки молока

Кафедра  Технологія молока і молочних продуктів

Факультет  Харчових технологій

КРЕДИТІВ  4,5

МОДУЛІВ  2

РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Форма

навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього  годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Практичні заняття

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова робота (проект)

Залік

Екзамен

 Денна

3

5

18

36

108

162

5

5

Заочна

3

5

12

10

140

162

5

5

Розділ 1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Отримання доброякісного молока” є дисципліна спеціального циклу, що формує інженера-технолога молочної промисловості. Предметом дисципліни є теоретичні основи молокоутворення і виведення молока: ветеринарні та санітарні правила одержання доброякісного молока та його первинної обробки на молочнотоварних фермах.

Метою викладання дисципліни є набуття знань щодо утворення молока і молоковіддачі; факторів, які впливають на надої; якість та технологічні властивості молока; видів і різновидів доїння; особистої та виробничої гігієни працівників молочнотоварних ферм; епідеміологічного значення молока; основних джерел його контамінації сторонніми речовинами та мікроорганізмами; первинної обробки молока на фермах.

Розділ 2. ТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів, розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

 навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф

1.

Модуль 1. Будова вимені корови, основи секреції молока. Фактори що впливають на молочну продуктивність корів, якість та безпеку молока

10/6

18/6

54/70

82/82

15-25

1.1

Вступ. Будова вимені корови, фізіологія молокоутворення, секреція молока, види доїння корів, доїльні апарати.

5

2/2

4/2

10/14

16/18

1.2

Молочна продуктив­ність корів та факто­ри, що впливають на неї та на склад і технологічні власти­вості молока

2/2

4/2

12/14

18/18

1.3

Сучасні вимоги до якості та безпеки моло­ка.

2/2

4/2

12/14

18/18

1.4

Хвороби, що пере­дають­ся через молоко

2/0

2/0

10/14

14/14

1.5

Вплив захворювання корів на фізико-хіміч­ні, санітарні, органо­леп­тичні властивості молока.

2/0

4/0

10/14

16/14

2.

Модуль 2. Ветеринарно-санітарні вимоги до молочних ферм, пунктів збору молока та індивідуальних власників корів.

8/6

18/4

54/70

80/80

15-25

2.1

Ветеринарно-санітар­ні правила для ферм по виробництву молока

4

2/2

4/2

14/18

20/22

2.2

Санітарні та ветери­нар­ні вимоги до пунктів збору молока, для присадибних ділянок населення – виробників сирого товарного молока.

2/2

4/0

14/18

20/20

2.3

Вимоги до техноло­гічних процесів доїн­ня та первинної об­роб­ки молока на фер­мах (малих, середніх, великих). Правила машинного доїння ко­рів. Значення охолод­ження молока. Бакте­ри­цидна фаза молока.

2/2

6/2

14/18

22/22

2.4

Гігієна доїння корів. Гігієна персоналу мо­лочних ферм, пункту збору молока.

2/0

4/0

12/16

18/16

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни:

9

18/12

36/10

108/140

162/162

60-100

Розділ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Лекції

№№

П/п

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Будова вимені корови, основи секреції молока. Фактори що впливають на молочну продуктивність корів, якість та безпеку молока

10/6

Письмове тестування опитуван-ня

7-12

1.1

 № 1. Вступ. Будова вимені корови, фізіологія молоко-утворення, секреція молока, види доїння корів, доїльні апарати.

1. Будова вимені корів.

2. Фізіологія молоко утворення.

3. Види доїння корів.

4. Характеристика машинного доїння корів.

2/2

1-2

1.2

 № 2. Молочна продуктивність корів та фактори, що впливають на неї та на склад і технологічні властивості молока.

1.Вплив на склад молока породи та віку корів.

2. Зміни продуктивності корів та складу молока за місяцями лактації.

3.Вплив віку корів, годівлі, умов доїння на склад та властивості молока.

2/2

1-2

1.3

 № 3. Сучасні вимоги до якості та безпеки молока.

1. Молоко найбільш контрольована продукція на показники якості та безпеки.

2. Вимоги ДСТУ 3662-97 до сирого молока.

3. Вимоги СОТ до сирого молока.

4. Джерела контамінації молока шкідливими речовинами та мікроорганізмами.

5. Правили відбору проб молока для дослідження.

2/2

1-2

1.4

 № 4. Хвороби, що передаються через молоко.

1. Захворювання, які можуть виникати при споживанні людиною недоброякісного молока.

2. Мікроорганізми, що можуть бути у молоці, які викликають харчові отруєння.

3. Значення захворювання корів маститом в санітарна-епідеміологічному благополуччі молока.

2/0

2-3

1.5

 №5. Вплив захворювання корів на фізико-хімічні, санітарні, органолептичні властивості молока.

1. Вплив інфекційних захворювань корів на технологічні властивості молока, його якість і безпеку.

2. Анормальне молоко та методи його визначення.

3. Особливості виробництва молока в господарствах неблагополучних за інфекційними захворюваннями.

4. Пастеризація молока.

2/0

2-3

2

Модуль 2: Ветеринарно-санітарні вимоги до молочних ферм, пунктів збору молока від індивідуальних власників корів.

9/6

Письмове тестування опитуван-ня

8-13

2.1

 № 1 Ветеринарно-санітарні правила для ферм по виробництву молока.

1. Ветеринарно-санітарні вимоги до дійних корів.

2. Ветеринарно-санітарні вимоги до території ферм.

3. Ветеринарно-санітарні вимоги до приміщень ферм.

4. Ветеринарно-санітарні вимоги до обладнання.

5. Ветеринарно-санітарні вимоги до технології доїння та первинної обробки молока.

2/2

2-3

2.2

 № 2. Санітарні та ветеринарні вимоги до пунктів збору молока, для присадибних ділянок населення – виробників сирого товарного молока.

1. Ветеринарно-санітарні вимоги до пункту збору молока.

2. Ветеринарно-санітарні вимоги до присадибних ділянок населення, звідки здається молоко.

2/2

2-3

2.3

 № 3. Вимоги до технологічних процесів доїння та первинної обробки молока на фермах (малих, середніх, великих). Правила машинного доїння корів. Значення охолодження молока. Бактерицидна фаза молока.

1. Фізіологічний процес що відбувається у вимені корови при доїнні.

2. Підбір корів для машинного доїння.

3. Технологія доїння корів.

4. Первинна обробка молока на фермі.

5. Транспортування молока.

2/2

2-3

2.4

 № 4. Гігієна доїння корів. Гігієна персоналу молочних ферм, пункту збору молока.

1.Вимоги до атестації молочних ферм, пунктів збору молока.

2. Правила машинного доїння корів.

3. Особиста гігієна працівників ферм.

4. Санітарна обробка молочного обладнання.

2/0

2-4

Разом:

18/12

Х

15-25

3.2. практичні заняття

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Будова вимені корови, основи секреції молока. Фактори що впливають на молочну продуктивність корів, якість та безпеку молока

18/6

Захист робіт

7-12

1.1

 № 1. Оцінка санітарного стану доїльного обладнання на молочній фермі.

1. Оцінка санітарного стану доїльного обладнання на молочній фермі: візуальна, хімічними методами, мікробіологічними методами.

2/2

1.2

 № 2. Оцінка санітарного стану доїльного обладнання на  пункті збору молока.

1. Оцінка санітарного стану доїльного обладнання на пункті збору молока: візуальна, хімічними методами, мікробіологічними методами.

2/0

1.3

 № 3. Визначення активності миючих та дезінфікуючих розчинів.

1. Вивчення активності миючих та дезінфікуючих розчинів.

2/2

1.4

 № 4. Визначення активності миючих та дезінфікуючих розчинів.

1. Визначення активності миючих та дезінфікуючих розчинів: вмісту активного хлору, концентрації розчину NaOH.

2/0

1.5

 № 5. Відбір проб молока. Визначення органолептичних показників молока.

1. Відбір проб молока.

2. Консервування проб молока.

2/2

1.6

 № 6. Відбір проб молока. Визначення органолептичних показників молока.

1.Відбір проб молока.

2.Визначення органолептичних показників молока, вад молока.

2/0

1.7

 № 7. Визначення фальсифікації молока.

1. Визначення фальсифікації молока водою.

2. Визначення фальсифікації молока содою.

3. Визначення фальсифікації молока хлором.

4. Визначення фальсифікації молока перекисом водню.

2/0

1.8

 № 8. Визначення анормального молока.

1. Визначення анормального молока.

2/0

1.9

 № 9. Визначення анормального молока.

1.Визначення маститу корів.

2.Соматичні клітини молока.

2/0

2

Модуль 2: Ветеринарно-санітарні вимоги до молочних ферм, пунктів збору молока та індивідуальних власників корів.

18/4

Захист робіт

8-13

2.1

 № 1. Визначення натуральності молока.

1. Відбір проб молока

2. Визначення густини молока.

2/2

2.2

 № 2. Визначення натуральності молока.

1.Відбір проб молока

2.Визначення сухих речовин молока.

3. Визначення жиру молока.

4. Визначення білку молока.

2/0

2.3

 № 3. Вивчення принципу дії обладнання для доїння корів.

1. Вивчення принципу дії обладнання для доїння корів.

2/0

2.4

 № 4. Вивчення принципу дії обладнання для первинної обробки молока.

1. Освоїти технологічні процеси первинної обробки молока.

2/0

2.5

 № 5. Визначення ґатунку молока у відповідності ДСТУ 3662-97.

1. Визначення ґатунку молока за сумою показників у відповідності ДСТУ 3662-97.

2/2

2.6

 № 6. Визначення бактеріального забруднення молока. Постанова редуктазної проби з метиленовим синім і резазурином. Контроль пастеризації молока: фосфатазна і пероксидазна проби молока.

1. Засвоїти методики визначення бактеріального забруднення молока за допомогою редуктазної і резазуринової проб

2/0

2.7

 № 7. Контроль пастеризації молока

1. Виявлення пероксидази за реакцією з йодисто-калієвим крохмалем

2/0

2.8

 № 8. Вивчення основних положень щодо атестації молочних ферм, пунктів збору молока.

1. Вивчення основних положень Закону України «Про молоко і молочні продукти».

2/0

2.9

 № 9. Вивчення основних положень щодо атестації молочних ферм, пунктів збору молока.

1.Основні положення щодо атестації молочних ферм.

2.Ветеринарно-санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока.

2/0

Разом:

36/10

Х

15-25

3.3. Самостійна робота

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1. Самостійна підготовка до занять

1

Модуль І: Будова вимені корови, основи секреції молока. Фактори що впливають на молочну продуктивність корів, якість та безпеку молока

40/50

Написання рефератів

10-20

1.1

Тема 1. Визначення основних показників хімічного складу молочної сировини.

1. Ознайомитись та засвоїти основні правила відбору проб молочної сировини (молока незбираного, знежиреного, відновленого, вершків, сколотин і молочної сироватки) та підготовки їх до проведення аналізу.

2. Визначити вміст сухих речовин у молоці та інших видах молочної сировини за допомогою арбітражного та прискореного методів.

3. Засвоїти експрес-методи визначення масової частки сухих речовин та вологи у молочній сировині.

4. Визначити масову частку сухого знежиреного молочного залишку у молочній сировині рефрактометричним методом за допомогою приладу АМ-2.

5. Визначити вміст сухих речовин, вологі та сухого знежиреного молочного залишку у молочній сировині розрахунковим методом.

6. Ознайомитись із основними методами визначення масової частки білка у різних видах молочної сировини. Визначити масову частку білка у молоці та інших видах молочної сировини методом формольного титрування, рефрактометричним та колориметричним методами.

7. Ознайомитись із особливостями визначення масової частки жиру в різних видах молочної сировини. Визначити масову частку жиру в молоці незбираному, знежиреному, відновленому, вершках, сколотинах та молочній сироватці.

8/10

1.2

Тема 2. Умови отримання молока високої якості

1.Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень і тварин.

2.Особиста гігієна працівників тваринницьких ферм.

3.Гігієна годівлі корів.

4.Догляд за вим’ям корови.

5.Профілактика маститів.

8/10

1.3

Тема 3. Фактори впливу на склад і властивості молока

1.Індивідуальні особливості тварин, їх фізіологічний стан і стан здоров’я

2.Добовий ритм секреції молока.

3.Лактаційний період, або лактація

4.Вік тварин.

5.Пори року та сезон отелення.

6.Умови утримання молочної худоби

8/10

1.4

Тема 4. Біохімічний склад та мікроструктура молока

1. Хімічний склад коров’ячого молока  (за Г. С. Ініховим)

2. Вода молока

3. Сухі речовини молока

4.Молочний жир (ліпіди).

5.Хімічні та фізичні властивості молочного жиру

6.Хімічний склад білків молока, % (за М. І. Книгою)

7. Амінокислотний склад білків молока, % (за О. І. Овчинниковим та К. К. Горбатовою)

8/10

1.5

Тема 5.  Фізико-хімічні та бактерицидні властивості молока

1. Органолептичні показники молока

2. Фізико-хімічні властивості молока

3. Бактерицидні властивості молока

8/10

2

Модуль 2: Ветеринарно-санітарні вимоги до молочних ферм, пунктів збору молока та індивідуальних власників корів.

40/40

Написання рефератів

4-10

2.1

 1. Джерела, які забруднюють молоко.

1. Вивчити вплив стану санітарної обробки вим’я корови, доїльного обладнання, рук доярок на показники якості та безпеки молока.

2. Вивчити значення чистоти в приміщеннях, де утримуються корови, для отримання якісного молока.

3. Вплив захворювання корів маститом на санітарні показники молока.

4. Вплив захворювання корів маститом на технологічні показники молока та його якість і безпеку.

5. Вивчити вплив довкілля на показники безпеки молока.

10/10

1-2

2.2

 2. Підрахування абсолютної кількості чистого жиру в молоці та вершках.

1. Вирахування абсолютної кількості жиру

2. Визначення вмісту жиру у вершках

3. Перерахування молока на 4%-ве

4. Визначення середнього відсотка жиру в декількох партіях молока

5. Обчислення кількості жиру, що перейшов у знежирене молоко при сепаруванні

6. Обчислення кількості жирових одиниць, кількості жиру і середньої жирності вершків.

7. Перерахування кількості вершків на молоко базисної жирності

8. Контроль за витратою сировини.

10/10

1-2

2.3

 3. Вивчити методику перерахування кількості молока з см3 в кг і навпаки.

1. Провести перерахування кількості молока з об’ємного вирахування у вагове і назад.

2.Провести порівняння всіх методів обліку в молочній справі.

10/10

1-3

2.4

 4. Порядок реалізації молока на переробних підприємствах.

1. Вивчити основні положення інструкції по якій проводяться розрахунки між молокопереробним підприємством та здавальниками молока.

10/10

1-3

2. Індивідуальні  завдання

28/50

Захист

Робіт

8-10

1

Модуль І:

Виконання РГЗ

14/25

4-5

2

Модуль ІІ:

Виконання рефератів, наочних посібників.

14/25

4-5

Разом:

108/140

Х

18-30

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Вид

Назва

1.

Основна

Алексеева Н. Ю. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности. Справочник / Алеексеева Н. Ю.; под редакцией Я. И. Костина. – М., Агропромиздат, 1986. – 239 с.

2.

Барабанщиков Н. В. Молочное дело / Барабанщиков Н. В. – М.: Колос, 1983. – 414 с.

3.

Машкін M. I. Первинна обробка i переробка  молока / Машкін М. І. – К.: Урожай, 1994. – 237 с.

4.

Машкін М. І. Молоко і молочні продукти / Машкін М. І. – К.: Урожай, 1996. – 336 с.

5.

Хоменко В. И. Гигиена получения и ветсанконтроль молока по государственному стандарту/ Хоменко В. И. – К.: Урожай, 1990. – 399 с.

6.

Шидловская В. П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов. Справочник / Шидловская В. П. – М.: Колос, 2000. – 280 с., ил.

7.

Додаткова

Бабкин В. П. Механизация доения коров и первичной обработки молока. / Бабкин В. П. – М.: Агропромиздат, 1986. – 271 с.

8.

Босин И. Н. Охлаждение молока на комплексах и фермах / Босин И. Н. – М.: Колос, 1993. – 46 с.

9.

Галат Б. Ф. Справочник по технологии молока / Галат Б. Ф., Машкин Н. И., Козача Л. Г. – К.: Урожай, 1980. – 216 с.

10.

Галат Б. Ф. Справочник по технологии молока / Галат Б. Ф., Машкин Н. И., Козача Л. Г.  – К.: Урожай, 1990. – 192 с.

11.

Давидов Р. Б. Молоко / Давидов Р. Б. – М.: Колос, 1969. – 325 с.

12.

Диланян З. Х. Молочное дело / Диланян З. Х. – М.: Колос, 1967. – 296 с.

13.

Ивашура А. И. Гигиена производства молока / Ивашура А. И. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 237 с.

14.

Кугенев П. В. Практикум по молочному делу / Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. – М.: Колос, 1968. – 287 с.

15.

Молоко та молочні продукти. Нормативні документи: Довідник / за редакцією В. Л. Іванова. – Львів: НІЦ Леонорм., 2000. – т.1. – 402 с.

16.

Методична

Методичні вказівки по виконанню лабораторних занять з дисципліни «Отримання доброякісного молока» зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» для студентів очної та заочної форм навчання. СНАУ 2009 р.

17.

Методичні вказівки по вивченню та виконання самостійної і контрольної робіт з дисципліни «Отримання доброякісного молока» зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» для студентів очної та заочної форм навчання. СНАУ 2009 р.

5. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

86 – 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

76 – 85

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

71 – 75

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

66 – 70

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

30 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

<30

1.  86-100 балів (“відмінно”) –  (за ECTS  –  А –  майже без помилок – 95 – 100 балів;  допускається незначна кількість помилок  – 86 – 94 бали):

Теоретична частина – студент систично  дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ  (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття  та високий прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій.  Захист ЛПЗ обов’язковий.

Самостійна робота – своєчасне, повне і  якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання –  своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,  рефератів, наочних посібників тощо. Прояв  власної ініціативи  у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

2. 71-85 балів (“добре”) ( за ECTS –  В – вище середнього рівня з кількома помилками –  76 – 85 балів; С – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок –  71 -75 балів):

Теоретична частина – студент  дає повні, конкретні  відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову  інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100% присутність та  відпрацювання пропущених ЛПЗ.  Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань.  Захист ЛПЗ  обов’язковий.

Самостійна робота – своєчасне, повне і  якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 – 85 %.

Індивідуальні завдання –  своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв  власної ініціативи  у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

3. 60-70 балів («задовільно») – (за ECTS – D – непогано, але із значною кількістю  недоліків – 66-70 балів;  E – виконання задовольняє мінімальні критерії –  60 – 69 балів.)

Теоретична частина – студент  дає достатні  відповіді як усні так і письмові.  Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ  відповідно до методичних вказівок.  Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань Захист ЛПЗ  не обов’язковий.

Самостійна робота – своєчасне  виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на 60 – 70 %.

Індивідуальні завдання –  своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,  рефератів, наочних посібників тощо. 

30 – 59 балів  («незадовільно») –  (за ECTS  – FX –  потрібно працювати перед тим,  як отримати позитивну оцінку ).

0 -29 балів («незадовільно»)  –  (за ECTS  – F –  необхідна серйозна подальша робота ).

Ви прочитали: "Робоча навчальна програма Отримання доброякісного молока"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору