mi band mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Напрям підготовки 6.051701… – №3

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

План:

2.1. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку

2.2. Господарські засоби підприємства. Їх характеристика та класифікація

2.3. Джерела надходження та формування господарських засобів. Їх класифікація

2.4. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку

2.5. Метод бухгалтерського обліку. Характеристика основних його елементів

4

1.1.3.

Тема 3. Бухгалтерський баланс закладів ресторанного

mi band mi band
господарства

План:

3.1. Поняття і види балансів

3.2. Зміст і будова бухгалтерського балансу

3.3. Типи змін балансу під впливом господарських операцій

3.4. Значення балансової інформації для управління закладами ресторанного бізнесу та аналізу їх фінансового стану

4

1.1.4.

Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація

План:

4.1. Сутність, призначення та побудова бухгалтерських рахунків.

4.2. Класифікація бухгалтерських рахунків.

4.3. Сутність подвійного запису та його значення. Поняття кореспонденції рахунків. Синтетичні рахунки, субрахунки та аналітичні рахунки. Їх взаємозв’язок.

4.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

4

1.2.

Модуль 2.

Методологічні особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

18

Усне опитування, написання реферату

3,0 – 5,0

1.2.1.

Тема 5. Оцінка і калькуляція

План:

5.1. Оцінка як система вартісного виміру

5.2. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку

4

1.2.2.

Тема 6. Методологія обліку основних господарських процесів.

План:

6.1. Облік процесу постачання. Витрати на заготівлю ТМЦ та їх систематизація. Обчислення собівартості придбаних ТМЦ.

6.2. Облік процесу виробництва. Склад і класифікація витрат. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих витрат і виходу продукції та відображення на них господарських операцій

6.3. Калькуляція собівартості продукції і порядок закриття рахунків обліку виробництва.

6.4. Облік процесу реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг. Рахунки по обліку реалізації та взаєморозрахунків з покупцями та замовниками.

10

1.2.3.

Тема 7. Інвентаризація

План:

7.1. Завдання інвентаризації, її значення та види

7.2. Порядок проведення і оформлення інвентаризації

7.3. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку

4

2. Індивідуальні завдання

2.1.

Модуль 1.

Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку

20

Усне опитування

2,0 – 5,0

2.1.1.

Тема 1. Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

План:

1.1. Бухгалтерський облік: основний зміст курсу і зв’язок з іншими дисциплінами

1.2. Види обліку

1.3. Вимірники, що застосовуються в обліку

1.4. Завдання та функції бухгалтерського обліку

1.5. Історія виникнення та розвитку господарського обліку

5

2.1.2.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

План:

2.1. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку

2.2. Господарські засоби підприємства. Їх характеристика та класифікація

2.3. Джерела надходження та формування господарських засобів. Їх класифікація

2.4. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку

2.5. Метод бухгалтерського обліку. Характеристика основних його елементів

5

2.1.3.

Тема 3. Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства

План:

3.1. Поняття і види балансів

3.2. Зміст і будова бухгалтерського балансу

3.3. Типи змін балансу під впливом господарських операцій

3.4. Значення балансової інформації для управління закладами ресторанного бізнесу та аналізу їх фінансового стану

5

2.1.4.

Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація

План:

4.1. Сутність, призначення та побудова бухгалтерських рахунків.

4.2. Класифікація бухгалтерських рахунків.

4.3. Сутність подвійного запису та його значення. Поняття кореспонденції рахунків. Синтетичні рахунки, субрахунки та аналітичні рахунки. Їх взаємозв’язок.

4.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

5

2.2.

Модуль 2.

Методологічні особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

24

Усне опитування

3,0 – 5,0

2.2.1.

Тема 5. Оцінка і калькуляція

План:

5.1. Оцінка як система вартісного виміру

5.2. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку

5

2.2.2.

Тема 6. Методологія обліку основних господарських процесів.

План:

6.1. Облік процесу постачання. Витрати на заготівлю ТМЦ та їх систематизація. Обчислення собівартості придбаних ТМЦ.

6.2. Облік процесу виробництва. Склад і класифікація витрат. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих витрат і виходу продукції та відображення на них господарських операцій

6.3. Калькуляція собівартості продукції і порядок закриття рахунків обліку виробництва.

6.4. Облік процесу реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг. Рахунки по обліку реалізації та взаєморозрахунків з покупцями та замовниками.

14

2.2.3.

Тема 7. Інвентаризація

План:

7.1. Завдання інвентаризації, її значення та види

7.2. Порядок проведення і оформлення інвентаризації

7.3. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку

5

Разом:

78

Х

10,0 – 20,0

Навчально-методична література

Основна:

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Методичні рекомендації про впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування та побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157.

Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затверджений постановою КМУ від 23.08.2000 р. № 1336.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 01.06.2000 р. № 1776-III.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.

Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Про податок на прибуток підприємств: Закон України у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Додаткова:

Атамас, П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. -2-е вид. / Атамас П. Й. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.

Бухгалтерський облік (загальна частина) : навчальний посібник / Бачинський В. І. та інш. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 319 с.

Бухгалтерський облік у готельному та ресторанному господарстві : опорний конспект лекцій / укл. : В. Г.Горєлкін, С. Я.Король. – К : КНТЕУ, 2009. – 63 с.

Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.- практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 536 с.

Дзюба Н. Громадське харчування: від документообігу до обліку.//Податки та бухгалтерський облік.– 7 серпня 2008 р.-№63.

Дзюба Н. Особливості обліку в закладах ресторанного господарства.//Податки та бухгалтерський облік.–2007.-№71. – с.10-18.

Дзюба Н. Ціноутворення та документообіг у громадському харчуванні.//Податки та бухгалтерський облік.– 16 липня 2007 р.-№57.

Кім Г., Сопко В. В., Кім С. Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення : Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.

Кузнецов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 320 с.

Куцик П. О. Бухгалтерський облік у торговлі та ресторанному господарстві: навч. посіб./ П. О.Куцик, Л. І.Коваль, Ф. Ф.Макарук.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 504 с.

Михайлов М. Г., Глушаченко А. І., Гончар В. П., Болмат Г. А. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / За ред. професора Михайлова М. Г.: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 248 с.

Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. – Суми : Ун. кн., 2010. – 128 с.

Перетятко, Т. И..Основы калькуляции и учета в общественном питании: учеб. пособ. / Т. И. Перетятко. — 7-е изд. перераб. и доп. — М. : Дашков и К, 2010. — 232 с.

Савченко В. М., Смірнова Н. В. Особливості формування фінансових результатів на підприємствах громадського харчування // Наукові праці КДТУ. Економічні науки. – Кіровоград: КДТУ, 2002. – Вип. 3. – С. 202-207 (Особистий внесок – обґрунтування варіантів формування собі – вартості та фінансових результатів підприємств ресторанного господарства в залежності від поєднання функцій діяльності).

Сергеєв Ю. Г. Особливості обліку у ресторанному бізнесі / Ю. Г.Сергеєв // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспирантів та студентів Сумського НАУ (28-29 жовтня 2010 р.). – Суми Видавництво «Довкілля», 2010. – С.123.

Сергеєв Ю. Г. Оцінка та калькуляція у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / Ю. Г.Сергеєв // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (2-29 квітня 2011 р.) – В 3 т./Т. І. – Суми, 2011. – С. 304. – Режим доступу: http://www. snau/images/site/nauka/konfer/04_2011_1.pdf

Сергеєв Ю. Г. Системний підхід та фактори впливу на кінцевий розмір ціни // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008 р.). – В 3 т./Т. І. – Суми: Видавництво „Довкілля”, 2008. – с.178-179.

Сергеєв Ю. Г. Теоретичні аспекти обліку доходів підприємства / Актуальні питання економічних наук в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених: у 2-х томах, м. Львів, 1-2 квітня 2011 р. – Львів: Львівська економічна фундація, 2011. – Т. ІІ. – с. 92-94.

Смірнова Н. В. Облікові моделі в громадському харчуванні // Вісник соціально-економічних досліджень / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ОДЕУ, 2005. – Вип. 19 . – С. 307-313.

Смірнова Н. В. Облікові моделі в ресторанному бізнесі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Збірник наукових праць. – Харків: ХДУХТ, 2006 р. – Ч. 1. – С. 80-92.

Реферати :

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Напрям підготовки 6.051701… – №3"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору