mi band

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 1

Приклади розв’язання задач з фізики.

Вступ до задач

Розв’язування задач з фізики слід проводити в певній послідовності і виконуючи вказані нижче вимоги.

1. Виписати данні задачі у прийнятому буквеному зазначенні. Якщо необхідно позначити схожі величини, то вводять великі і малі букви або індекси (наприклад, різні опори в електричній мережі можливо позначити (R1, R2, R3, r).

2. Усі величини записати в одній системі одиниць (краще в СІ).

3. Згадати фізичні закони, на основі яких слід проводити розв’язування задачі. Сформулювати ці закони, записати відповідні їм формули.

4. Якщо потрібно, зробити схематичне креслення (рисунок, графік, схему), яке пояснює зміст задачі. Наприклад, накреслити тіло з прикладеними силами, схему електричного кола, хід променів в оптичних системах та інше.

5. Розв’язання задач супроводити поясненнями.

6. Розв’язання більшості задач зводиться до складання алгебраїчних рівнянь, які відображають заданий фізичний процес. Тому задачу необхідно доводити до кінця не в чисельному, а у буквеному вигляді. Відповідь виходе у вигляді формули, яка дає можливість перевірити отриманий результат і зробити аналіз розв’язання. Можливо переконатись, що розмірності правої і лівої частини рівняння співпадають.

7. У отриману формулу підставити числові значення величин, які наведені в умові задачі. Слід користуватися правилами приблизних обчислень і проводити рахунки з тією кількістю значущих цифр, яка дається умовами задачі або до трьох значущих цифр.

8. При розв’язанні слід користуватися таблицями, які надаються у методичних вказівках.

Приклади виконання завдань самостійної роботи

Задача 1.Тіло кинули в гору з висоти 2м зі швидкістю 30 м/с. Визначити час польоту до падіння на землю та максимальну висоту, яку досягло тіло.

Дано

H= 2м

V0= 30м/с Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

T=? Hmax=?

h

Візьмемо вісь координат У, напрямлену вертикально в гору, з початком відліку у місці кидання тіла ( рис.1). Тоді кінематичні рівняння руху

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 (1)

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 (2)

Дають значення координати і швидкості у будь який момент часу. У найвищий точці підйому Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1Швидкість тіла Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1. З рівняння (2) знайдемо, що тіло досягає Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1Через час Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 (3) після кидання.

Визначимо час падіння, з формули висоти Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 , до землі. Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 ( т. я. у найвищій точці підйому Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1). Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1.

Час польоту до падіння на землю Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1.(4)

Підстановка числових даних у ці формули дає результат:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1=47,9 м, t=6,2 с.

Задача 2.Який шлях пройдуть сани по горизонтальній поверхні після спускання з гори висотою 15 м, яка має уклін 300. Коефіцієнт тертя 0,2.

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

S

Покажемо на рис.2 початкове і кінцеве положення саней. Спочатку вони мали потенціальну енергію Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1. Що до кінцевого положення, де у саней немає ні потенціальної, ні кінетичної енергії, „зникнення” Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 пояснюється просто: ця енергія була витрачена на виконання роботи проти сили тертя по похилої площини, та на горизонтальному шляху. На підставі закону збереження енергії маємо: Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 або Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 (1), де: (2)Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1— робота сили тертя по похилої площини, (3) Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1— робота сили тертя на горизонтальному шляху. Враховуючи, що при ковзанні сили тертя визначаються за формулами

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1; Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 (4)

І підставимо формули (2), (3) і (4) в рівняння (1), одержимо

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 (5)

З рис.2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1, рівняння (5) буде мати вигляд Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

Підстановка числових даних дає результат: S=49 м.

Задача 3 На похилій площини, з кутом нахилу Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 , лежить брусок, маса якого m. Похила площина рухається вправо з прискоренням Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1. Брусок рухається відносно похилої площини з деяким прискоренням Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1, причому коефіцієнт тертя дорівнює Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 . Знайти прискорення бруска відносно площини. y

Дано: Fтр N

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 mg

x

Сили, які діють на тіло, зображено на рис.

На підставі другого закону Ньютона Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1.(1)

Запишемо рівняння (1) в проекціях на вісь Х і У.

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

Сила тертя Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1. Сила реакції опори з рівняння (3) Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1. Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1. Рівняння (2) буде мати вигляд Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 і виконуючи алгебраїчні перетворення приходимо до формули

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1.

Задача 4. Навколо планети по круговій орбіті обертається супутник. Визначити радіус орбіти, якщо період обертання супутники дорівнює Т, маса планети М.

Дано: Т, М На супутник діє тільки сила всесвітнього тяжіння Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

R=? Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1, яка надає супутнику доцентрово прискорення. За другим законом Ньютона Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1(1), де R – радіус колової орбіти. Лінійна швидкість Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1(2). Формулу (2) підставимо в рівняння (1) і знайдемо радіус орбіти Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1. Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1— гравітаційна стала.

4. Два провідника з’єднанні послідовно і мають опір в 6,25 рази більший ніж при паралельному сполученні. Визначити в скільки разів опір одного провідника більший опору і іншого.

Задача 5. При нагріванні на 2 К тиск ідеального газу збільшився в 2 рази. Обчислити початкову температуру цього газу.

Дано:

∆Т= 2 К За законом Шарля Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 (1), де Т1-

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 початкове значення температури; Т2=∆Т+Т1 — кінцеве значення

Т1=? температури газу. Рівняння (1) буде мати вигляд

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 , і виконуючи алгебраїчні перетворення приходимо до формули Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1, знаходимо чисельно значення початкової температури газу: Т1=2К.

Задача 6. По газопровідній трубі проходить вуглекислий газ під тиском 50 Н/см2 і температурі t=170С. Яка середня швидкість руху газу в трубі, якщо за 5 хвилин проходить 2,5 кг вуглекислого газу і якщо площа перерізу каналу труби 6 см2.

Дано:Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1,Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1

З рівняння Менделєєва-Клапейрону Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1, враховуючи, що молярна маса вуглекислого газу Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 і газова стала Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1, знаходимо: Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 — цей об’єм газу проходить через площу Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1 труби за час Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1, тобто Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 1. Поділивши два останні рівняння одне на одне, дістанемо:

 

mi band