mi band mi band

Політика і релігія — №3

Секуляризація – процес вивільнення різних сфер суспільного життя, держави від впливу релігії та церкви.

Секта – релігійна група, община, що відокремилася від офіційної церкви або конфесії.

Політизація церкви – втягування церкви, віруючих в активну політичну боротьбу.

Цезаропапизм (лат. саеізаг — цезар, рара — папа). Виявляє себе як політика світської влади, спрямована на підпорядкування собі всього церковного життя; поєднання в особі державного правителя вищої світської духовної влади. Передбачає повну залежність церкви від держави, одержавлення і підпорядкування світській владі церков їх структур.

Тоталітарні секти – псевдорелігійні структури, які застосовуючи технології психологічного зомбування, руйнують особистість і сім’ю.

Церква – тип релігійної організації

3. Рекомендована література

Лубський В., Козленко В., Горбаченко Т. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія / За ред. В. Лубського. – К.:Тандем, 1999.

Практикум з політології /Ред. Ф.М. Кирилюк. – К.: „Комп’ютерпрес”, 2004.

Політологія / За ред. О. В.Бабкіної, В. П.Горбатенка. — К.: Вид. центр «Академія» 2010.

Піча В. М. Політологія / В. М.Піча, Н. М.Хома. — К., Львів: «Каравела»: «Новий світ-2000»,2008.

Рибачук М. Державно–церковні відносини. – Віче. — № 4, — 2004. – С.40-50.

Русская церковь на рубеже веков. – С – Петербург: Царское дело. — 2001.

Рудакевич О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота : Навчальний посібник. — 2-ге вид., перероб., доп. — Тернопiль : Вид-во «Астон», 2007.

mi band