mi band mi band

Основні поняття та визначення в галузі патентознавства міжнародна класифікація винаходів — №3

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протистав лені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення за кладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому Установою порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміні свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов’язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу патенту.

В Україні встановлена система так званої відстроченої (від кладеної) експертизи розгляду заявок на видачу патентів на винаходи. Суть цієї системи полягає в тому, що діловодство за заявкою складається з двох етапів:

— експертизи за формальними ознаками, що закінчується публікацією відомостей про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, в офіційному бюлетені Установи;

— кваліфікаційної експертизи або експертизи заявленого винаходу по суті.

Розгляд заявки починається з дати її подання. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

— заявку — у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою;

— відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

— матеріал, що справляє враження опису винаходу, і час тину матеріалу, яку можна прийняти за

Формулу винаходу, викладені українською або іншою мовою. Якщо опис і формулу винаходу виконано іншою мовою, то для збереження дати по дання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

Після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за її подання проводиться формальна експертиза заявки.

3.9. Експертиза заявки на винахід за формальними ознаками

Формальна експертиза(експертиза за формальними ознаками) — це експертиза, під час якої:

— встановлюється дата подання заявки на підставі ст. 13 Закону;

— визначається належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку об’єктів, які можуть бути визнані винаходами;

— перевіряється відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам;

— перевіряється на відповідність встановленим вимогам документ про сплату збору за подання заявки.

Експертизу за формальними ознаками ще називають попередньою.

3.10. Кваліфікаційна експертиза.

За клопотанням заявника або будь-якої зацікавленої особи проводиться експертиза заявки по суті або кваліфікаційна експертиза.

За проведення кваліфікаційної експертизи сплачується збір: Якщо документ про сплату збору не надійшов разом із клопотанням, клопотання вважається недоданим.

Кваліфікаційна експертиза(експертиза по суті) — це експертиза, що встановлює відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Експертиза на локальну новизну— складова частина кваліфікаційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу.

Локальна новизна — новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками на видачу патентів.

При позитивному результаті експертизи заявки на локальну новизну Установа надсилає заявнику рішення про видачу деклараційного патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається рішення про відмову у видачі деклараційного патенту.

По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати и пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона невід кликана або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Експертиза заявки на винахід по суті включає такі етапи: перевірка формули винаходу;

Перевірка винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

Рішення про видачу або відмову у видачі патенту на винахід надсилається заявнику.

Заявник повинен протягом трьох місяців від дати одержання рішення про видачу патенту надіслати до Установи документ про сплату збору за видачу патенту

На підставі рішення про видачу патенту на винахід та за на явності документа про сплату збору Установа публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

4. Промислові зразки, їх правова охорона.

4.1. Поняття промислового зразка

Промисловий зразок — це нове конструктивне вирішення ви робу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом, тобто це рішення естетичної та декоративної сторони виробу і є результатом творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Суспільні відносини, що складаються у процесі створення і використання промислового зразка, регулюються Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 груд ня 1993 р. Відповідно до цього Закону об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Правова охорона надається промисловому зразку, що несуперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий і промислово придатний.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до по дання заявки до Установи. Не визнається обставиною, що впливає на патентоспроможність промислового зразка, розкриття інформації щодо нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, упродовж шести місяців до дати подання заявки до Патентного відомства України або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Обов’язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, зацікавлену в застосуванні цієї пільги.

Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або іншій сфері діяльності (п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Цей критерій патентоспроможності найбільшою мірою пов’язаний із патентною формою охорони промислових зразків. Саме можливість виготовлення примірників промислового виробу такого самого зовнішнього вигляду надає актуальності патентно-правовій формі охорони оригінального художньо-конструкторського рішення. Якщо рішення стосовно зовнішнього вигляду промислового виробу практично неможливо відтворити, наприклад, коли йдеться про високомистецьку ручну роботу, то необхідність у його патентній охороні здебільшого відпадає. В цьому разі права автора творчого результату добре охороняються нормами авторських і суміжних прав.

Визначення промислової придатності охоплює будь-які, а не лише промислові способи відтворення зовнішнього вигляду промислового виробу. В принципі це виправданий підхід, за який можливо охороняти як промисловий зразок художньо-конструкторські рішення зовнішнього вигляду і тих виробів, при виготовленні яких більше застосовується ручна праця. Акцент робиться на самій можливості багаторазового відтворення відповідних виробів, а не на способі їхнього відтворення. При цьому масштаби використання художньо-конструкторського рішення за умови визнання його промислово придатним значення не мають. Промислові вироби можуть свідомо випускатися виробниками невеликими партіями, що не перешкоджає визнанню їх промисловими зразками. При оцінці промислової придатності промислового зразка перевіряється і саме його здійснення за допомогою описаних у заявці або відомих вже засобів і методів.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 15 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більше як на п’ять років.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу.

Відповідно до закону про промислові зразки його дія не поширюється на:

— об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

— друковану продукцію як таку;

— об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

4.2. Заявка на реєстрацію промислового зразка

Право на подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок має будь-яка фізична або юридична особа чи об’єднання осіб.

Для отримання патенту на промисловий зразок необхідно подати заявку, оформлену згідно з вимогами «Правил складання і подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок» (далі — Правила), а також сплатити збір за подання за явки в установлених положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. № 701 поряд у і розмірі.

mi band