Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт – №1

МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

Що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт

СУМИ 2011

МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Факультет харчових технологій

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

Щодо оформлення курсових та кваліфікаційних робіт

Для студентів всіх напрямків та спеціальностей

Факультету харчових технологій

Очної та заочної форми

навчання

СУМИ 2011

УДК 637.1(079)

ББК 36.95

Укладачі:Машкін М. І., професор, зав. кафедри технології молока і м’яса,

Радчук О. В.,доцент, зав кафедри інженерних технологій харчових виробництв

Бондарчук В. М., доцент, зав. кафедри технології харчування,

Баштова Н. К., ст. викладач факультету

Методичні вказівки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт студентами очної та заочної форми навчання для всіх напрямків та спеціальностей факультету харчових технологій // Машкін М. І., Радчук О. В., Бондарчук В. М.,Баштова Н. К.- Суми: Сумський національний аграрний університет. 2011. – 62 с.

В методичних вказівках наведені положення про правила оформлення курсових робіт, бакалаврських та дипломів спеціалістів і магістрів студентами очної та заочної форми навчання для всіх напрямків та спеціальностей факультету харчових технологій.

Рецензенти: Тарельник В. Б., доктор технічних наук, професор, СНАУ

Семерненко Ю. І., кандидат технічних наук, доцент, СНАУ

Друкується згідно рішенням вченої ради ННІТІ Сумського національного аграрного університету.

Протокол № 4 від 19 грудня 2011 р.

© Сумський національний аграрний університет, 2011 р.

ЗМІСТ

Розділ І

Оформлення курсових проектів (робіт), дипломних проектів (бакалавра і спеціаліста).

1.1. Структура роботи.

1.2. Правила оформлення курсових та дипломних проектів по ГОСТ 2.105-95.

1.2.1. Титульний аркуш.

1.2.2. Завдання

1.2.3. Реферат

1.2.4. Зміст

1.2.5. Основна частина

1.2.6. Список використаних джерел

1.2.7. Додатки

1.2.8. Оформлення графічної частини

Розділ ІІ

Оформлення науково-дослідних робіт (рефератів), магістерських робіт.

2.1. Структура роботи.

2.2. Правила оформлення робіт по ДСТУ 3008-95

2.2.1. Титульний аркуш.

2.2.2. Завдання

2.2.3. Реферат

2.2.4. Зміст

2.2.5. Основна частина

2.2.6. Список використаних джерел

2.2.7. Додатки

2.2.8. Оформлення презентації

Розділ ІІІ

Загальні вказівки по виконанню кваліфікаційних робіт.

Розділ ІV

Правила шифрування робіт.

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Ж

Додаток И

Додаток К

Розділ І

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ), ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (БАКАЛАВРА І СПЕЦІАЛІСТА)

Випускна кваліфікаційна робота – дипломний проект або робота, є завершальним етапом навчання студентів у вищому навчальному закладі. Основним завданням даних методичних вказівок є надання допомоги студентам, що навчаються на денній або заочній формі навчання, при роботі над курсовим проектом (роботою), дипломним проектом (роботою) і забезпечення стандартності в оформленні описової, розрахункової і графічної частин проектів (робіт).

1.1 Структура проекту (роботи)

Розрахунково-пояснювальна записка є найважливішою складовою частиною проекту (роботи) і відноситься до текстових документів. Вона повинна містити:

– титульний аркуш;

– завдання на проектування;

– реферат;

– зміст;

– основну частину проекту;

– список літератури;

– додатки (при необхідності).

1.2 Вимоги до змісту проекту (роботи)

1.2.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою документа. Він виконується по
ГОСТ 2.105-95 на аркушах формату А4 (210х297 мм). Приклад заповнення титульного аркуша для кваліфікаційних робіт приведений в додатках А, Б, В.

1.2.2 Завдання

Початковим документом на виконання курсового проекту (роботи), дипломного проекту (роботи) – бакалавра чи спеціаліста, є завдання, затверджене завідувачем кафедрою. У завданні, виданому студентові, чітко формулюється назва теми, наводяться необхідні початкові дані. Приклад заповнення завдання на проектування приведений в додатку Д та Д.1

1.2.3 Реферат

Реферат – короткий точний виклад змісту документа, що включає основні фактичні відомості і висновки, без додаткової інтерпретації або критичних зауважень автора реферату.

Реферат призначений для попереднього ознайомлення із пояснювальною запискою проекту (роботи). Він повинен бути стислим, інформативним. Реферат представляють на окремому аркуші формату А4 (210х297мм) на початку тексту записки.

Середній рекомендований об’єм тексту реферату 850 друкарських знаків (не більше 500 слів). Бажано, щоб він зайняв одну сторінку (ГОСТ7.9-95). Рекомендується вживати скорочення і абревіатури згідно ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.12-77 або прийняті в міжнародній практиці.

Реферат повинен містити:

– відомості про об’єм пояснювальної записки, кількість розділів, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, літературних джерел (приводять всі відомості, включаючи дані додатків);

– текст реферату;

Текст рефератуповинен відображати представлену в проекті інформацію і, як правило, в такій послідовності:

– об’єкт розробки;

– мета роботи;

– етапи розробки.

– перелік ключових слів.

Ключові слова, які є визначальними для розкриття суті пояснювальної записки, розташовуються після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих прописними (великими) буквами в називному відмінку в рядок через коми.

Приклад оформлення «РЕФЕРАТУ» для курсових проектів (робіт), бакалаврських проектів (робіт), проектів спеціалістів наведено в додатку Е.

1.2.4 Зміст

У текстовому документі об’ємом більше 10 сторінок поміщають зміст. Зміст виконують згідно ГОСТ 2.105-95.

Він містить найменування і номери початкових сторінок всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовки), які повинні точно повторювати заголовки розділів, підрозділів і так далі. Слово “ЗМІСТ” записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) прописними буквами. Найменування, що включені в зміст, записують рядковими буквами, починаючи з прописної букви.

Приклад оформлення «ЗМІСТУ» наведено в додатку Ж та Ж.1

1.2.5 Основна частина

Основна частина записки повинна починатися зі ВСТУПу. У ньому коротко характеризують сучаснийстан питання, якому присвячена робота, а також мета проекту. У вступі слід чітко сформулювати, в чому полягає новизна і актуальність описуваної роботи, і обґрунтувати по суті необхідність її проведення. Об’єм вступу 1…2 сторінки.

Основна частина складається із розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ повинен мати висновок.

Зміст основної частини проекту повинен строго відповідати завданню на проектуванняі закінчується «ВИСНОВКОМ».

«ВИСНОВОК» являє собою підсумок виконаної роботи. У нім повинні міститися:

– основні результати роботи;

– виводи по виконаній роботі;

– пропозиції по використанню отриманих результатів;

– напрями подальшої роботи в цій галузі або обґрунтування недоцільності її продовження.

Об’єм розрахунково-пояснювальної записки встановлюється методичними вказівками по виконанню курсових та дипломних проектів (робіт).

Приклад першої і наступних сторінок основної частини наведений в додатку Ж та додатку Ж-1.

1.2.6 Список використаних джерел.

В кінці текстового документа приводять «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», який повинен містити перелік літератури, використаної при виконанні проекту (роботи). Його необхідно розміщувати одним з таких способів: в порядку появи посилань в тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, в хронологічному порядку. Список літератури включають в зміст документа.

Список літератури складають відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006.

Приклади оформлення списку використаних джерел приведені у додатку И.

1.2.7 Додатки

При необхідності в додатки слід включати додатковий матеріал, необхідний для повноти сприйняття даного проекту (роботи):

– проміжні математичні докази, формули, розрахунки;

– таблиці додаткових цифрових даних;

– опис алгоритмів і програм вирішення завдань на ЕОМ;

– ілюстрації і таблиці допоміжного характеру;

– відомість і специфікації.

Додатки слід оформляти як продовження пояснювальної записки згідно ДСТУ3008-95.

1.2.8Оформлення графічної частини

Графічна частина оформляється відповідно до вимог розділу ІІІ.

Розділ ІІ

ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ), МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Ви прочитали: "Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору