mi band mi band

Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботи – №1

Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботиМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки

До виконання бакалаврської роботи

Суми 2011

Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботиМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології харчування

Методичнi вказівки

До

mi band mi band
виконання бакалаврської роботи

Для студентів 4 курсу напряму підготовки

6.051701 “Харчові технології та інженерія”

Піднапряму “Технологія харчування”

Суми 2011

УДК 641.5

Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботи

Укладачі:

Москаленко О. В., к. т.н., доцент., зав. кафедри технології харчування

Димитрієвич Л. Р., к. т.н., доцент. кафедри технології харчування

Ківшик А. Ю., ст. викл. кафедри технології харчування

Степанова Т. М., ст. викл. кафедри технології харчування

Методичні вказівки щодо до виконання бакалаврської роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” піднапряму “Технологія харчування” денної та заочної форми навчання // Суми : СНАУ, 2011 рік, 78 с.

Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час написання бакалаврської роботи.

Рецензенти: Коваленко В. О., д. т.н., професор Харківського державного університету харчування та торгівлі,

Радчук О. В., к. т.н., доцент, директор навчально-наукового інженерно-технологічного інституту Сумського національного аграрного університету, зав. кафедри інженерних технологій харчових виробництв.

Відповідальний за випуск:

Москаленко О. В., к. т.н.. доцент, зав. кафедри технології харчування.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту Сумського національного аграрного університету. Протокол № _____ від «___» ____________ 201__ року.Р.

© Сумський національний аграрний університет, 2011 р.

Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботиЗміст

ВСТУП………………………………………………………

6

Розділ 1.

Технологічна частина………………………………………

9

1.1

Огляд літератури з вказаної тематики…………………….

9

1.1.1

Загальна характеристика групи страв/кулінарних (кондитерських) виробів, визначення їх харчової цінності, класифікація за сукупними ознаками………………………………

9

1.1.2

Розробка принципової схеми технологічного процесу виробництва зазначених страв/кулінарних (кондитерських) виробів…………………………………………………………

10

1.1.3

Аналіз рецептурного складу аналогу та технологічного процесу виробництва зазначених страв/кулінарних (кондитерських) виробів……………………………………………..

10

1.1.4

Вплив основних технологічних чинників на функціонально-технологічні властивості основної сировини продукту-аналогу (рецептурної суміші, напівфабрикату, готового виробу) під час етапу технологічного процесу/технологічної операції……………………………………

11

1.1.5

Визначення основних шляхів удосконалення рецептурного складу та/або технологічного процесу виробництва продукції, що аналізується……………………………………

11

1.2

Організація експериментальних досліджень………………

12

1.2.1

Об’єкт, предмет і матеріали досліджень…………………..

12

1.2.2

Методи досліджень.

12

1.3

Розробка нових технологій (за вказаною темою)…………

13

1.3.1

Розробка проекту нової технології заданої продукції у сучасних умовах. Аналіз рецептурного складу, технологія виробництва……………………………………………………

13

Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботи1.3.2

Проведення технологічних досліджень (втрати при механічній та тепловій обробці, контроль якості розробленої продукції, умови, термін зберігання та реалізації готової продукції)…………………………………………………

15

.3.3

Розробка технологічної карти на нову продукцію………..

15

Розділ 2

Проектна частина…………………………………………..

17

2.1

Розробка виробничої програми підприємства або цеху і розрахунок сировини…………………………………………

17

2.1.1

Розробка виробничої програми підприємства…………….

17

2.1.2

Розробка виробничої програми цехів……………………..

22

2.1.3

Виробнича програма холодного цеху……………………..

23

2.1.4

Виробнича програма гарячого цеху……………………….

24

2.2

Розрахунок сировини……………………………………….

24

2.3

Розрахунок складської групи приміщень…………………

26

2.4

Проектування цехів…………………………………………

28

2.4.1

Обґрунтування технологічних ліній та часу роботи цехів.

28

2.4.2

Обґрунтування часу роботи цехів………………………….

30

2.4.3

Розрахунок та підбір технологічного обладнання………..

30

2.4.4

Розрахунок робочої сили……………………………………

38

2.4.5

Розрахунок та підбір допоміжного обладнання…………..

39

2.4.6

Визначення площі цеху…………………………………….

40

2.5

Організація роботи цехів……………………………………

41

2.6

Розрахунок техніко-економічних показників……………..

42

Розділ 3

Охорона праці на підприємстві…………………………….

43

Розділ 4

Висновки та рекомендації………………………………….

44

4.1

Подання бакалаврської роботи на рецензію та її захист..

44

Список використаних джерел…………………………….

46

Додатки………………………………………………….

49

Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботиВСТУП

Бакалаврська робота є важливою формою самостійної роботи студента, у процесі якої він одержує знання, вміння та навички у проведенні дослідних, проектних. розрахункових та інших видів робіт, притаманних інженеру-технологу.

Призначення даних методичних розробок – надання студентам допомоги у виконанні, оформленні, підготовці до захисту та захисту бакалаврської роботи.

У методичних вказівках на основі широкого науково-методологічного аналізу літературних джерел, нормативних актів, на основі власного досвіду з цих питань, розглядаються вивчення основних структурних елементів досліджень – об’єкту, предмету, мети, проблем, основних завдань та гіпотез досліджень.

Дано також практичні рекомендації щодо підготовки, структури, оформленню та захисту роботи.

Методичні вказівки розроблені для студентів факультету харчових технологій студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” піднапряму “Технологія харчування”.

Під час виконання бакалаврської роботи студент повинен отримувати консультації у керівника, призначеного кафедрою.

На період виконання бакалаврської роботи складається графік консультацій керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і керівника над бакалаврською роботою. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника є запорукою її успішного захисту.

Бакалаврська робота має виконуватися студентом у повній відповідності із завданням, наданим керівником-консультантом, та подаватися на кафедру згідно з терміном, який зазначається у завданні на бакалаврську роботу та відповідно з календарним планом її виконання (дод. А).

Реферати :

Вам буде цікаво:

Ви прочитали: "Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботи – №1"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору