mi band

Методічні вказівкі до дипломного проектування — №1

МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Факультет харчових технологій

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

До виконання дипломного проекту зі спеціальності 7.091707 Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

Студентами факультету харчових технологій денної та заочної форм навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Містять лише технологічну частину розрахунків!

СУМИ 2007

УДК 637.1(079)

ББК 36.95

Укладачі: Димитрієвич Л. Р., к. т. н. в. о. професора кафедри ТМЯ і МП

Касянчук В. В., д. в. н., професор кафедри ТМЛ і МП

Баштова Н. К., ст. викладач кафедри ТМЯ і МП

Липницький Р. Б., ст. викладач кафедри будівельних виробництв

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за професійним напрямком «Харчова технологія та інженерія» зі спеціальності 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» /

Укл.: Димитрієвич Л. Р., Касянчук В. В., Баштова Н. К., Липницький Р. Б., — Суми: Сумський національний аграрний університет 2006. С. .

В методичних вказівках наведені загальні положення про дипломний проект, тематика дипломних проектів, структура та зміст, правила оформлення, послідовність виконання та порядок захисту дипломного проекту.

Рецензенти: Перцевий Ф. В., професор, д. т. н., ХДУХТ

Шеліхов П. В., декан ФХТ, доц., ЛНАУ

Снєгур Ф. М., зав. каф. ТМЯ і МП, доц. ЛНАУ

Друкується згідно рішенням методичної ради Сумського національного аграрного університету.

Протокол №___ від ____________ р.

© Сумський національний аграрний університет, 2006 р.

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Дипломний проект є заключною випускною роботою, за результатом якої Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння студентові кваліфікації інженера-технолога.

Дипломне проектування є вирішальним етапом підготовки фахівців у вищому учбовому закладі та має своєю метою систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань студентів, розвиток навичок технологічних, інженерно-технічних і економічних розрахунків, інженерно-технологічних рішень. Під час дипломного проектування повинно бути продемонстровано вміння студента самостійно застосовувати отримані їм знання для вирішення практичних питань.

Дипломне проектування сприяє розширенню кругозору, розвитку ініціативи та творчих здібностей студента. При розробці дипломного проекту студент повинен орієнтуватися на основні плани та прогнози розвитку народного господарства і харчової промисловості України, застосовувати норми проектування промислових підприємств, використовувати передовий досвід роботи промисловості, а також придбати навички самостійного вивчення технічної та спеціальної літератури, які необхідні майбутньому інженеру-технологу в його практичній діяльності

Дипломний проект повинен відповідати сучасному рівню розвитку промисловості, носити творчий дослідницький характер, бути самостійною роботою студента. За прийняті в проекті рішення, а також за правильність і точність усіх розрахунків відповідає студент-автор проекту.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета дипломного проектування

Метою дипломного проектування є:

— закріплення та розширення теоретичних і практичних знань студентів з виробництва м’яса і м’ясопродуктів, а також використання набутих знань для вирішення конкретних наукових, технологічних і виробничих завдань;

— поглиблення у студентів навичок самостійної роботи та оволодіння методикою досліджень й експерименту під час розв’язання поставлених до розробки проблем і питань;

— визначення рівня готовності студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва;

— удосконалення вмінь студентів користуватися науково-технічною, довідковою та патентною літературою;

— виявлення знань студентами чинних стандартів України та інших нормативних документів.

Організація та контроль за виконанням дипломних проектів

Організація і контроль за процесом підготовки дипломних проектів покладається на завідувачів кафедр. Безпосереднє керівництво виконанням дипломного проекту здійснюється керівником з числа професорів, доцентів (викладачів) і наукових співробітників кафедри, на якій студент проводить дослідження. До керівництва дипломним проектом можуть також залучатися співробітники науково-дослідних установ, керівники і фахівці підприємств. Керівники дипломних проектів затверджуються за поданням завідувачів кафедр наказом ректора.

Керівник дипломного проекту:

— складає і видає студенту завдання на виконання дипломного проекту, затверджене завідувачем, із зазначеним терміном закінчення;

— дає студенту календарний план роботи на весь період із зазначенням черговості і термінів виконання окремих етапів;

— рекомендує студенту необхідну наукову та навчальну літературу, довідкові і архівні матеріали, типові проекти відповідно до теми дипломного проекту;

— систематично консультує студента;

— контролює виконання дипломного проекту.

Консультантами з окремих розділів дипломного проекту можуть призначатися викладачі інших кафедр. Вони надають допомогу студенту в роботі над відповідним розділом, перевіряють якість його виконання і ставлять на титульному аркуші свій підпис.

Робота над дипломним проектом виконується як у навчальному закладі, так і на підприємствах з наданням студенту визначеного місця і створенням необхідних умов для праці.

Закінчений дипломний проект підписується студентом і консультантами та подається керівникові. Дипломний проект, підписаний керівником, разом з його письмовим відгуком подається на розгляд завідувачу кафедри, який вирішує питання про допуск студента до захисту та робить при цьому відповідний запис на титульному аркуші пояснювальної записки.

У випадку, коли завідувач кафедри не вважає можливим допустити студента до захисту дипломного проекту, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри затверджується деканом факультету, подається ректору і є підставою для відрахування випускника із числа студентів.

Допущені до захисту дипломні проекти направляються деканатом факультету на рецензування.

До захисту дипломних проектів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та пройшли передзахист дипломної роботи, вимоги до передзахисту, такі ж, як і до самого захисту.

Захист дипломного проекту є формою перевірки рівня знань випускника та фактичної підготовленості його до роботи за фахом відповідно до вимог державного стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики).

Державній екзаменаційній комісії перед початком захисту дипломних проектів деканатом факультету (відділення) подаються такі документи:

— наказ ректора про затвердження складу ДЕК;

— наказ ректора про затвердження тем дипломних проектів;

— списки студентів, допущених до захисту дипломних проектів;

— зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, державних екзаменів;

— відгук керівника про дипломний проект;

— рецензія на дипломний проект (якщо проект подавався на рецензування) спеціаліста відповідної кваліфікації.

Студентом-випускником на захист подаються: пояснювальна записка проекту, графічний матеріал, ілюстративний матеріал (плакати, фотографії, первинні матеріали експериментів тощо), фактичний матеріал (макети, моделі, натурні зразки).

mi band