mi band mi band

Контрольні завдання

Методичні вказівки до виконання самостійної контрольної роботи з дисципліни «Науково-практичні основи технології молока і молочних продуктів»

1. Порядок отримання завдання для виконання Та захисту контрольної роботи

Мета контрольної роботи полягає в поглибленні та перевірці знань з дисципліни «Науково-практичні основи технології молока і молочних продуктів», покращенні розуміння шляхів вирішення технологічних питань під час виготовлення молочних продуктів, накопичення досвіду роботи з навчальною, методичною та науковою літературою, для становлення студента компетентним фахівцем у галузі харчових технологій.

Завдання на виконання контрольної роботи студент отримує у відповідального викладача перед навчальним семестром. Задля запобігання непорозумінь перед початком виконання контрольної роботи студент з’ясовує всі незрозумілі питання з викладачем.

Робота виконується студентом у вигляді письмових відповідей на запропоновані теми чи запитання і здається на перевірку викладачеві кафедри не пізніше, як за тиждень до початку сесії. У разі виникнення зауважень з боку викладача робота повертається студентові на доопрацювання.

Студент, який не виконав контрольну роботу, до іспиту з дисципліни «Науково-практичні основи технології молока і молочних продуктів» не допускається.

2. Загальні вимоги До порядку викладення матеріалів, змісту і структури контрольної роботи

Контрольна робота може бути виконана як державною — українською, так і російською мовою.

Завдання на контрольну роботу за варіантом видає відповідальний викладач. Студент повинен записати отримане ним завдання у контрольній роботі перед початком відповіді.

Відповіді на запитання повинні розкрити суть запитань, супроводжуватися за необхідності рисунками, таблицями, графіками, формулами.

Перелік джерел, на які посилається виконавець, повинен бути наведений у кінці відповідей на всі запитання контрольної роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту повинні бути посилання.

Бібліографічний опис у переліку посилань приводять у порядку, в якому вони вперше згадуються у тексті (номерні посилання) мовою оригіналу.

Бібліографічний опис в переліку посилань приводять згідно з діючими стандартами з бібліотечної та видавницької справи.

Література:

Технология молока и молочных продуктов. П. Ф. Дьяченко, М. С. Коваленко, А. Д Грищенко, А. И.Чоботарев, М. Пищевая промышленность, 1971, Потратый А. П., Аристова В. П. Справочник для работников предприятий молочной промышленности.- М. Пищевая промышленность, 1980 Власенко В. В., Машкин М. І., Бігун П. П. Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів. Вінниця „ГІПАНІС” 2000 р. Ромоданова В. О., Костенко Т. П. “Лабораторний практикум з технохімічного конторолю підприємств молочної промисловості”,-К.:-1997, 102с.

3. Правила оформлення контрольної роботи

Контрольну роботу виконують в зошиті рукописом або друкують на аркушах формату А4 (210×297 мм).

Текст відповіді на запитання викладається рукописом з обох сторінок аркуша чітким і розбірливим почерком чорними, синіми або фіолетовими чорнилами. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однакового кольору.

У разі оформлення контрольної роботи друком через півтора інтервали, з полями по 20 мм з усіх боків, слід рівномірно заповнювати сторінку текстом. Дискета з текстом здається разом з контрольною роботою.

Помилки, описки і графічні недоліки припускається виправляти підчисткою або замальовуванням білою фарбою (коректором) з написанням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення. У тексті відповіді на запитання слід уникати повторень та логічних протиріч. Контрольна робота, що надрукована, брошурується з лівого боку.

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати у відповіді на запитання безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання.

Ілюстрація може мати назву, яку розташовують під нею.

У разі необхідності під ілюстрацією розміщують пояснюючі дані. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами наскрізною порядковою нумерацією.

Якщо у відповідях на запитання тільки одна ілюстрація, її також нумерують.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Горизонтальні та вертикальні лінії, що обмежують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю ліворуч, праворуч і знизу треба обов’язково проводити. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання у тексті відповіді. Нумерують таблиці арабськими цифрами наскрізною порядковою нумерацією.

Цитати, цифрові та інші матеріали запозичення (перефразовані положення), отримані іншими авторами і наведені з літературних джерел, повинні мати посилання на ці джерела. Посилання приводять всередині тексту з зазначенням порядкового номера джерела (за переліком посилань). Номер джерела виділяють квадратними дужками.

Реферати :

mi band