mi band mi band

Кадрове діловодство

6. Кадрове діловодство.

1. Огляд теми

Особливості складання і оформлення заяв з приводу прийому, переводу і звільненню, контрактів, резюме, характеристики, автобіографії, розписки, довідки. Вимоги до оформлення особової справи. Загальні вимоги до ведення трудових книжок.

Внесення відомостей про працівника. Внесення відомостей про роботу. Внесення відомостей про нагородження і заохочення. Внесення змін в трудову книжку. Видача дубліката трудової книжки. Облік та зберігання трудових книжок. Ведення трудових книжок на працівників, які працюють на фізичних осіб.

2. Типові завдання та приклади їх вирішення

Завдання 1.

Складіть заяву про прийняття на роботу з візами і резолюцією.

Завдання 2

Складіть проект наказу про переведення співробітника в інший структурний підрозділ.

Завдання 3

Складіть заяву про звільнення з роботи.

Складіть характеристику студента.

Завдання 4.

Складіть резюме особи, яка бажає зайняти посаду юрис-консульта.

Завдання 5.

Оформіть обкладинку особової справи.

Завдання 6.

Заповніть особову картку працівника.

Завдання 7.

Складіть наказ про заохочення.

Завдання 9.

Складіть наказ з комбінованою розпорядчою частиною(відображає прийняття, звільнення, переведення)

Завдання 10

Складіть характеристику студента.

Завдання 11.

Оформіть запис до трудової книжки про звільнення з роботи за власним бажанням

Завдання 12

Оформіть запис до трудової книжки про прийняття на роботу

Завдання 13

Оформіть першу сторінку трудової книжки.

Завдання 14.

Оформіть зміну прізвища на титульній сторінці трудової книжки.

Завдання 15.

Оформіть витяг з трудової книжки.

Завдання 16.

Заповніть книгу обліку руху трудових книжок і вкладок до них.

Завдання 17.

Складіть акт про списання бланків трудових книжок і бланків укладок до трудових книжок.

Завдання 18.

Виправте помилку у відомостях про звільнення ( невірно записана підстава звільнення).

Завдання 19.

Оформіть запис до трудової книжки про переведення на іншу посаду.

Завдання 20

Внесіть до трудової книжки відомості про нагородження особи орденом „За мужність”.

Приклад

1 Зразок заяви про прийняття на роботу

Генеральному директорові закритого акціонерного товариства “Деревобуд”

Кравчуку В. С.

Ткача Андрія Петровича,

Який мешкає за адресою:

Вул. Франка, 76/50,

02183, м. Київ – 183,

Тел.: 512-39-35

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду інженера деревообробного цеху.

Додаток:

1. Копія диплому про вищу освіту в 1 прим.

2. Трудова книжка.

3. Особовий листок з обліку кадрів в 1 прим.

15. 08. 96р. (підпис)

2. Зразок наказу щодо особового складу

ХАРКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

ІНСТИТУТ

НАКАЗ

18.06.95 №209-ВК

М. Харків

Щодо особового складу

ПРИЗНАЧИТИ:

1. ГРИГОРЕНКО Наталію Юхимівну на посаду асистента кафедри органічної хімії з 1 липня 1995 р., встановити посадовий оклад 120 грн.

ПІДСТАВА: заява Н. Ю. Григоренко з візами завідуючого кафедрою органічної хімії і декана географічного факультету.

НАДАТИ:

2. ОЛЕФІРЕНКО Ігорові Михайловичу, доценту кафедри психології чергову відпустку з 01.07.95р. по 28.07.95р. на 24 робочі дні за період роботи

ПІДСТАВА: графік відпусток і заява І. М.Олефіренка

ЗВІЛЬНИТИ:

3. КОВАЛЬЧУК Олену Василівну, лаборанта кафедри історії України із посади з 1 липня 1995 р. у зв’язку з виходом на пенсію

ПІДСТАВА: заява О. В.Ковальчук

Ректор (підпис) М. В.Васільєв

3. Питання для закріплення та самоконтролю

Як правильно скласти наказ з особового складу Види наказів з особового складу.
Мова наказів.
Реквізити наказів.
Вимоги до оформлення наказів.
Порядок підготовки наказів з особового складу.
Реєстрація та зберігання наказів.

3. Організаційні форми, структура та штатний склад кадрових служб сучасних підприємств

4. Нормативні документи, які регламентують діяльність кадрових служб та їх працівників (штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про кадрову службу, посадові інструкції та інше)

5. Планування потреб у кадрах та його забезпечення. Підбір та розміщення персоналу

6. Планування і забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів, підготовка і проведення атестації керівних працівників і спеціалістів

7. Основні вимоги до ведення кадрового діловодства, склад та види документації

8. Порядок, технологія підготовки та оформлення розпорядчих документів

9. Облік кадрів: формування та ведення особових справ. Ведення обліково-довідкових картотек

10. Оформлення, ведення та облік трудових книжок. Систематизація та зберігання документів

11. Підготовка встановленої статистичної звітності з кадрів

4. Довідковий матеріал

1.Iнструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях (витяг)Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. №58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за №110

Iз змінами, внесеними згідно з наказом Мінпраці №29 від 26.03.96 р

2.Законодавство України про працю: Зб. законодавчих матеріалів /Уклад. І. В. Зуб. — 2-е вид., доп. — К.: А. С.К., 2002. — 303 с. — (Нормативні документи та коментарі).

3.Матвєєва В. Кадрова документація. — 2-ге вид. — Х.: Фактор, 2002. — 307 с

4.Козоріз В. П., Лапицька Н. І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посіб. — К.: МАУП,

2002. — 168 с.

Реферати :

mi band