mi band

Інформаційно-довідкові документи

4. Інформаційно-довідкові документи.

1. Огляд теми

Особливості складання оформлення та реквізити: договори, протоколи, акти, доповідні і пояснювальні записки.

2. Типові завдання та приклади їх вирішення

1. Типові завдання

Завдання 1.

Оформіть протокол загальних установчих зборів про заснування благодійного фонду, про затвердження статуту благодійного фонду, про обрання керівних органів фонду.

ПРОТОКОЛ №1

загальних установчих зборів «_» _______ 2005 року

ПРИСУТНІ: ____ чоловік
Голова зборів: Собіна Д. В.

Секретар: Бездітько Р. Б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про заснування благодійного фонду «Назва», юридична адреса фонду.
ІІ. Про затвердження статуту благодійного фонду «»Назва»».
III. Про обрання керівних органів фонду.

І. СЛУХАЛИ: Лушпенко Т. І. — підприємця, яка обґрунтувала мету створення благодійного фонду «»Назва»». Для забезпечення навчальним закладом сучасних цивілізованих умов здобуття загальної середньої освіти, що виходять з основного освітянського закону «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України за № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст освіти», структуру і 12-річний термін навчання, «Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті на період 2001-2004 років» потрібно залучити широке коло зацікавлених осіб, в першу чергу батьків, підприємців до фінансування наукових і навчальних проектів, укладання вигідних для нас угод з вищими навчальними закладами України, розвитку науково-пошукової діяльності талановитої молоді ліцею, забезпечення доступу до міжнародної інформації через «Інтернет», до бібліотек, архівів України, вивчення рідного краю через туристично-екскурсійні заходи. Програми по реформуванню навчального процесу потребують сучасного методологічного та технічного забезпечення, яке сьогодні не може фінансувати держава. Тому благодійний фонд — це вирішення проблем сучасного розвитку освіти в місті, в освітньому закладі, зокрема. Було запропоновано учасником зборів освітнього закладу підтримати ініціативу створення благодійного фонду «»Назва»».

ВИСТУПИЛИ: Собіна Д. В., Петренко Л. І., Клименко О. О., Феденко Н. М., Злобіна Л. О., Шишкін В. В., які підтримали пропозицію Лушпенко Т. І. про створення благодійного фонду «»Назва»».
(Підтримано одноголосно)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Створити благодійний фонд «»Назва»», як місцеву недержавну благодійну організацію.
2. Визнати юридичну адресу фонду вул.________, приміщення загальноосвітнього навчального закладу.

ІІ. СЛУХАЛИ: Грищенко В. О. (Зачитала проект статуту благодійного фонду)
Доповнення: допомога хворим дітям з малозабезпечених сімей.

ПОСТАНОВИЛИ: Статут благодійного фонду «»Назва»» з доповненням затвердити.
(Прийнято одноголосно)

III. СЛУХАЛИ: Лушпенко Т. І., яка запропонувала склад правління фонду та склад наглядової ради.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити правління благодійного фонду «»Назва»» в складі: Собіна Д. В., Петренко О. Б., Ставренко О. М., Миколайчук С. М.. Гаврилюк В. М.. Головою правління призначити Собіна Д. В.

Створити наглядову раду в складі:
1. Коваленко Надія Іванівна — бухгалтер;
2. Кирбань Олекснндр Вікторович — вчитель історії;
3. Лушпенко Т. І.- підприємець
4. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити запропонований склад наглядової ради, призначивши Коваленко Н. І. — головою.
(Прийнято одноголосно)

Голова зборів: Собіна Д. В.

Секретар зборів: Бездітько Р. Б.

Завдання 2

Складіть проект доповідної записки з приводу порушення трудової дисципліни.

Завдання 3

Складіть формуляр-зразок повного протоколу засіданя ради директорів

Завдання 4.

Складіть акт ( внутрішнього призначення) з кутнім розташування реквізитів.

Завдання 5.

Складіть лист-заявку про участь у виставці.

Завдання 6.

5.Оформіть довідку про те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі.

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА

ДОВІДКА № 152

Від 19 квітня 2005 року.

Петренко Микола Володимирович є студентом 3 курсу факультету менеджменту і права денного відділення Сумського національного аграрного університету.

Рік вступу до навчального закладу — 01.09.2002 р.

Термін закінчення навчального закладу — 01.07.2007 р.

Студент навчається на комерційній основі.

Довідку видано для подання до Відділу у справах громадянства та еміграції і реєстрації фізичних осіб Зарічного відділу СМВ УМВС України в Сумській області.

Декан факультету Іванов І. І.

Завдання 7.

Складіть доповідну записку про підготовку профілактично-оздоровчого комплексу до прийому дітей.

Завдання 8.

Складіть пояснюючу записку про невиконання завдання керівника відділу

4. Довідковий матеріал

1. Бондарева Т. М. Секретарское дело. — М. :Вища школа., 1995.

2. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навч. посібник.-К,:Центр навчальної літератури, 2005.

Веселов П. В. Профессия — секретарь. — М. Маркетинг,1996.

4. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери.-К.: А. С.К.,2003.

Головач А. С.Зразки оформлення, документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 1999.

6. Діденко А. Н.Сучасне діловодство.-К.:Либідь,2004.

7. Кузнєцова Т. В.Степанов Е. А., Филиппов Н. Г. Делопроизводство и техническая документация.-М.:Высшая школа, 1991.

8. Кузмичева В. И. Делопроизводство без проблем К.,1997

9. Кулініченко ВЛ. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. — К.; 1996.

Молдованов М. І., Сидоров Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.:Техніка, 1992. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К., МАУП, 1997. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – К., 2002.

13. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики.-К.: Довіра, 2003.

14. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /Уклад.: С. П.Бибик, І. Л.Михно, Л.О. Пустовіт.-К.: Довіра,1999.

Стенюков М. В. Пустозерова В. М. Делопроизводство в управлении персоналом.-М.,2001

Реферати :

mi band