Глосарій Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової… – №4

Політична_економія – наука про економічні відносини між людьми та закони, що виникають з приводу виробництва, обміну, розподілу, привласнення і споживання матеріальних благ і послуг.

Попередільний_попроцесний_метод використовується у послідовних виробництвах (коли один технологічний процес настає за іншим) де він розділяється на окремі частини – переділи (процеси) і за кожним із них окремо обчисляються витрати.

Порівняльний_Рахунок

рахунок, який отримується в результаті закриття номінальних рахунків в кінці звітного періоду (79 «Фінансові результати»).

Послідовність – принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.

Поточний_архів створюється в бухгалтерії для зберігання документів за поточний рік чи місяць, по яких складено і подано за встановленими адресами бухгалтерську звітність і ті, до яких працівники бухгалтерії часто звертаються.

Поточний_баланс – це баланс підприємства на певну дату, що характеризує наявність засобів і джерел.

Поточні_зобов_язання зобов’язання, що підлягають погашенню протягом операційного циклу або протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу.

Початкове_сальдо_активного_рахунка – це залишок господарських засобів на початок звітного періоду.

Початкове_сальдо_пасивного_рахунка – це залишок джерел формування господарських засобів на початок звітного періоду.

Правдивість – вимога до бухгалтерського балансу, зміст якої полягає у тому, що всі дані бухгалтерського балансу заповнюються на підставі перевірених даних бухгалтерського обліку про здійснені господарські операції, які в свою чергу відображаються в обліку тільки на підставі первинних документів.

Превалювання_сутності_над_формою – принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Предмет_бухгалтерського_обліку економічні процеси, які супроводжуються змінами в складі господарських засобів і їх джерел утворення в підприємствах, організаціях і установах в процесі розширеного відтворення, тобто це кількісна та якісна характеристика наявності й руху господарських засобів, джерел їх утворення в процесі виробничої діяльності та її результатів.

Предмети_праці – це активи підприємства, що використовуються в процесі виробництва протягом одного виробничого циклу і переносять свою вартість на виготовлену продукцію одразу.

Принцип_однаковості_оцінки полягає в тім, що на всіх підприємствах протягом тривалого періоду однакові засоби мають однаковий порядок оцінки, який регулюється органами, що здійснюють керівництво бухгалтерським обліком.

Продажна_вартість – вартість, за якою підприємство реалізовує (продає) товар.

Простий_метод використовується моновиробництвах (виробництво електроенергії, видобування нафти, вугілля та ін.) де всі витрати безпосередньо відносяться на виготовлений продукт.

Прості_записи це записи, виконані в одному примірнику.

Прості_затрати є однорідними і не потребують розчленування на окремі складові частини.

Процес_виробництва – це виробнича діяльність, де господарські засоби або оборотні активи сфери виробництва з’єднуються з робочою силою.

Процес_постачання це виробнича діяльність підприємства починається із забезпечення його необхідними засобами виробництва.

Процес_реалізації – завершальна стадія кругообігу господарських засобів.

Прямі_витрати – такі, що відразу включаються в собівартість конкретного виду продукції на підставі відповідних документів;

Разові_Документи це документи, які використовуються для оформлення однієї або кількох однорідних операцій, які записують до документа одночасно.

Рахунки_бухгалтерського_обліку – це спосіб поточного відображення і економічного групування господарських операцій, а також господарських засобів і джерел їх утворення з метою оперативного контролю за їх наявністю і рухом.

Реальність_оцінки відображає відповідність грошового виразу вартості об’єкта затратам живої та уречевленої праці, вкладеної в нього.

Регістри_кількісного_обліку – це такі форми, які пристосовані для обліку руху ТМЦ тільки в кількісному вимірнику.

Регулюючі_Рахунки призначені для регулювання (уточнення) оцінки господарських засобів або джерел їх формування.

Регулюючі_статті – це такі, які уточнюють (регулюють) величину основної статті, зменшують її чи збільшують.

Річний_баланс – це баланс станом на 31 грудня.

Розподільчий_баланс – складається для підприємства, що розділяється на декілька. При цьому розділяється майно і борги для кожного окремо створеного підприємства.

РозпорядчІ_Документи – це документи, що містять наказ або завдання на здійснення господарської операції.

Розрахункові_Рахунки призначені для обліку і контролю взаєморозрахунків між нашим підприємством та його партнерами, фізичними особами чи державою.

Сальдовий_баланс відображає тільки залишки засобів і джерел на певну дату.

Синтетичні_регістри – це регістри, які призначені для відображення економічно однорідних господарських операцій на синтетичних рахунках у грошовому вимірнику.

Синтетичні_регістри – це регістри, які призначені для відображення економічно однорідних господарських операцій на синтетичних рахунках у грошовому вимірнику.

Система_Рахунків – спосіб систематизації та поточного відображення стану та руху господарських засобів і їх джерел, господарських процесів і їх результатів для оперативного контролю за ними.

Систематичні_облікові_регістри – призначені для однорідного групування господарських операцій, які записуються у відповідності з їх економічним змістом на рахунках бухгалтерського обліку. Наприклад, Головна книга, Журнали-ордери.

Складний_запис – це бухгалтерський запис, при якому дебетують кілька рахунків і, на загальну суму записів по дебету, кредитують один рахунок, або навпаки, – на загальну суму записів по кредиту декількох рахунків дебетують один рахунок.

Складні_комплексні_затрати складаються із різноманітних за економічним змістом елементами (затрати на утримання основних засобів, затрати по організації виробництва і управління).

Собівартість – сума виробничих та інших витрат на виготовлення конкретної продукції на конкретному підприємстві.

Спосіб_додаткової_проводки застосовується тоді, коли допущено помилку при запису суми (сума менша, ніж повинна бути насправді), а кореспондуючі рахунки міняти не слід.

Статистичний_Облік це система вивчення та контролю кількісної сторони масових суспільних явищ в їх нерозривному зв’язку з якісною стороною.

Субрахунки – це проміжна ланка між синтетичним і аналітичним обліком. За їх допомогою здійснюється додаткове групування даних аналітичного обліку з метою одержання узагальнених даних про окремі об’єкти усередині певного синтетичного рахунка.

Суцільна_інвентаризація – це перевірка фактичної наявності всіх ТМЦ, що перебувають в місцях зберігання (на складах, коморах, відділеннях тощо)

Теорія_Бухгалтерського_Обліку це наука про завдання, предмет, метод, техніку, форми та організацію бухгалтерського обліку.

Третій_тип_операцій операції, в яку вступає одна активна стаття і одна пасивна, в результаті чого збільшується вартість активів та вартість джерел, а значить підсумок балансу теж збільшується на одну й ту саму суму – суму операції.

Трудові_Баланси – характеризують кількість і склад трудових ресурсів, їх розподіл та використання. Складаються в середньосписковій кількості працівників, як на рівні підприємства так і галузі, народного господарства в цілому.

Трудові_Вимірники – вимірники, які використовуються для визначення кількості затраченої праці в одиницях робочого часу.

Управлінський_Облік це облік про хід процесів виробництва і його результати.

Реферати :

Ви прочитали: "Глосарій Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової… – №4"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору