mi band mi band

Глосарій Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової… – №3

Купівельна_вартість – вартість, за якою підприємство придбало товарно-матеріальні та інші цінності.

Ліквідаційний_баланс складається у випадку ліквідації підприємства з різних причин. Він складається ліквідаційною комісією після реалізації певної частини майна для погашення боргів підприємства. Відрізняється тим, що оцінка його активів здійснюється за реалізаційною вартістю, яка може бути значно нижча ніж початкова вартість.

Лімітно_Забірні_Картки

mi band mi band
– підстава для одержання нафтопродуктів, запасних частин зі складу.

Макроекономіка розділ економічної теорії, який вивчає закони і суперечності розвитку економіки країни в цілому, механізм взаємодії різних сфер суспільного відтворення та способи впливу держави на функціонування економічної системи.

Матеріальні_Рахунки – призначені для обліку наявності та руху матеріальних цінностей.

Мета_ведення_бухгалтерського_обліку_І_складання_фінансової_звітності – надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та об’єктивної інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Метод_бухгалтерського_обліку – це сукупність прийомів і способів, які відображають стан та рух господарських засобів і їх джерел в процесі господарської діяльності підприємств.

Метод_калькулювання – це сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво та прийомів обчислення собівартості калькуляційних об’єктів.

Метод_червоного_сторно – це метод, який його застосовують для виправлення помилок виправлених вже після підбиття підсумків в облікових регістрах і необхідності виправити записи в кількох місцях одного і того ж регістру одночасно, або у випадку помилки пов’язаною з неправильною кореспонденцією рахунків.

Мікроекономіка розділ економічної теорії, що вивчає поведінку окремих економічних суб’єктів (підприємства, фірми, домашні господарства, споживачі, працездатні індивіди) в ринковій системі господарювання, а також основи механізму ціноутворення та особливості його дії на різних видах ринків (ринок товарів і послуг, ринок природних ресурсів, ринок робочої сили тощо).

Мінливі_затрати це витрати виробництва, розмір яких знаходиться у прямій залежності від кількості виробленої продукції або обсягу виконаних робіт (наприклад, сума вартості насіння, добрив, заробітної плати та ін.).

Накладні_витрати – це витрати, пов’язані з організацією і управлінням цехів, бригад.

Накопичувальні_Документи цедокументи, які служать для оформлення однорідних операцій, які здійснюються на підприємстві в різні періоди часу.

Нарахування_та_відповідність_доходів_і_витрат – принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівнювати доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Натуральні_Вимірники – вимірники, що дають змогу отримати інформацію про господарські засоби і процеси в їх натуральному виразі.

Натуральні_Матеріальні_Баланси – це система показників і розрахунків, які характеризують джерела формування матеріальних ресурсів та напрямки їх використання.

Незавершене_будівництво – розпочате, але незакінчене будівництво об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які ще не здані замовнику, не здані в експлуатацію.

Необоротні_активи – основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові біологічні активи та фінансові інвестиції.

Непрямі_витрати – це витрати, що пов’язані з одночасним виробництвом кількох видів продукції, а тому включаються до собівартості шляхом їх розподілу по відповідній методиці (наприклад, пропорційно прямим витратам або основній заробітній платі працівників, тощо).

Несподівана_інвентаризація проводиться по розпорядженню керівника підприємства або керівного органу, на вимогу ревізора та слідчих органів, які в цей час проводять ревізію в господарстві, у випадках пожеж, псування чи нестач цінностей, стихійного лиха та ін.

Нетто_баланс – це такий, до підсумку якого регулюючі статті не включені.

Номінальні_рахунки – рахунки для обліку собівартості реалізації (90), витрат і доходів від звичайної діяльності (92, 93, 94, 95, 96, 97, 70, 71, 72, 73, 74), а також надзвичайних витрат (99) і доходів (75).

Нормативний_метод полягає в визначенні фактичної собівартості виробленого продукту як алгебраїчна сума витрат за нормами, відхилень від норм, а також змін норм.

Об_єднувальний_баланс – складається при злитті двох і більше підприємств. Відображає засоби і джерела підприємств, що об’єднались.

Обачність – принцип, що застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Облікові_регістри – це носії інформації спеціального формату і будови (паперові, автоматизовані), призначені для реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами.

Оборот_по_дебету_активного_рахунка – це сукупність господарських операцій по надходженню господарських засобів за певний період часу, тобто їх збільшення.

Оборот_по_кредиту_активного_рахунка – це сукупність господарських операцій по вибуттю господарських засобів за певний відрізок часу, тобто їх зменшення.

Оборотний_баланс – складається для перевірки облікових записів, по суті це робочий баланс складений по даний бухгалтерських рахунків і включає дані про залишки на початок періоду, обороти за період та залишки на кінець періоду.

Оборотні_активи – це засоби, які використовуються підприємством повністю в одному виробничому циклі.

Однопозиційні_Документи цедокументи, в яких відображаються операції стосовно надходження або витрачання одного виду матеріалів.

Оперативно_Технічний_Облік це система спостережень і контролю за окремими господарськими операціями і процесами з метою управління ними.

Операційні_Рахунки – призначені для обліку господарських процесів і результатів діяльності підприємства.

Основне_балансове_рівняння: А=П

Основні_витрати – витрати, без яких неможливо здійснити виробничий процес (це оплата праці робітників, які приймали безпосередню участь у технологічних процесах, нарахування на заробітну плату, вартість матеріалів, насіння, добрив, пального тощо);

Основні_засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основні_Рахунки призначені для обліку господарських засобів та їх джерел, які є основою господарської діяльності і які характеризують майновий стан підприємства.

Основні_Статті – це такі, на яких відображена інформація про наявність певних видів засобів чи джерел.

Оцінка – це спосіб вираження з допомогою гро­шового вимірника наявності та руху господарських засобів.

Пасивні_Рахунки – рахунки, призначені для обліку джерел господарських засобів і коштів за їх цільовим призначенням і відображають зміст пасивної частини Балансу.

Первинні_Документи – це документи, які складають в момент здійснення господарської операції (акти на приймання робіт, накладні на здачу продукції на склад).

Періодичність – принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в можливості розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Перший_тип_операцій операції, що викликають зміни у двох активних статтях. Вони призводять до зміни структури активу балансу але валюта балансу при цьому не змінюється.

План_рахунків – це систематизований перелік рахунків, які у відповідності з їх економічним змістом згруповані у класи і цим самим забезпечують отримання однорідної інформації необхідної для управління і контролю на підприємстві, в установах та організаціях.

Планова_інвентаризація проводиться згідно раніше складеного графіку, виходячи із доцільності і найкращих умов їх проведення.

Платіжне_Доручення – це підстава для перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку нашого підприємства на рахунок іншого підприємства.

Повна_інвентаризація – охоплює без виключення всі об’єкти підприємства і передбачає перевірку усього майна та стану розрахункових відносин.

Повне_висвітлення – принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Повторні_та_додаткові_інвентаризації проводяться, як правило, через незадовільне проведення основних за рішенням керівництва підприємства чи правоохоронних органів.

Податковий_Облік – облік, що ведеться з метою оподаткування, точніше визначення суми яку необхідно сплатити до бюджету у вигляді технічних чи інших податків, або обов’язкових платежів.

Подвійний_запис – це господарські операції, що безперервно здійснюють на підприємстві, спричиняють взаємопов’язані і взаємозумовлені зміни в розміщенні засобів і їх джерел; здійснюється шляхом запису суми кожної операції одночасно на двох рахунках.

Позабалансові_Рахунки – це рахунки, які не являються джерелом для складання балансу підприємства.

Позамовний_метод – використовується у складних паралельних виробництвах, коли в ряді основних цехів паралельно виготовляють окремі частини, вузли, а потім збирають у загальному цеху.

Реферати :

Ви прочитали: "Глосарій Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової… – №3"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору