mi band

Глосарій

Глосарій.

Харчовий продукт – будь-який продукт, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною в їжу або для життя.

Продовольча сировина – продукція рослинного, тваринного, мікробіологічного походження, що використовується для виробництва харчових продуктів

Контроль харчових виробництв – це система організаційних закону довго правових правлінських заходів для забезпечення стабільності виробництва продукції належної якості і безпеки.

Відомчий контроль – здійснюється контрольними службами міністерств та відомств галузей промисловості з метою дотримання вимог нормативних документів.

Державний контроль – здійснюється державними органами контролю з метою перевірки дотримання законодавчої політики, відповідності продукції вимогам нормативних документів.

Недержавний контроль – здійснюється недержавними організаціями, які мають високий статус громадського впливу на державну політику в сфері контролю за якістю продукції.

Виробничий контроль – здійснений на виробничому підприємстві, з метою забезпечення високої якості безпеки продукції на всіх стадіях її життєвого циклу.

Якість продукції – сукупність властивостей здатних Задовольняти потреби споживача у відповідності з призначенням.

Показники якості – кількість характеристики однієї або декількох Властивостей продукції.

Властивість – об’єктивних особливість продукції що проявляється при її розробленні, виготовленні та реалізації.

Рівень якості – це визначення досягнутої якості базового зразка або Еталона.

Управління якістю – комплекс організаційних, нормативних, законодавчих, правових заходів, спрямованих на розроблення, впровадження, підтримання якості продукції на всіх стадіях її життєвого циклу.

Однорідна партія – це продукція, вироблена в одну зміну, з однією сировиною, за однією технологією, упакована однорідну тару оформлення одним документом про якість.

Вибірка це кількість одиниць упаковки, відібраних за одним прийомом від партії для складання середньої проби.

Точкова проба – це частина вибірки упакованої продукції чи частина упакованої продукції, відібраної для складання середньої проби.

Об’єднана проба – це проба сукупність всіх крапкових проб.

Середня проба – це мінімальна кількість продукту від партії для контролю якості

Сенсорний аналіз – це наука про вимірювання і оцінку споживчих властивостей продукту через відповідні показники якості за допомогою органів чуття людини.

Дегустація – це метод контролю виробництва і оцінку якості продукту за органолептичними показниками.

Поріг чутливості – мінімальна кількість подразнювала смаку, запаху яку відчуває досліджував, але не може чітко визначити його якісний зміст.

Поріг вразливості – мінімальна кількість подразнювача органу чуття, яке дає змогу визначити його якісний зміст.

Смаковитість продукту – комплекс відчуттів смаку, запаху, зовнішнього виду продукту при його опробуванні.

Вхідний контроль – це контроль якості сировини, допоміжних матеріалів не відповідність встановленим вимогам.

Операційний (технологічний контроль) – це контроль виробничих процесів з застосуванням періодичності контролю з схемою дотримання всіх технологічних операцій.

Вихідний контроль – це контроль готової продукції на відповідність вимогам нормативних документів.

Схема контролю – це встановлений порядок і послідовність здійснення контролю якості продукції.

Періодичний контроль – це встановлена частота контрою за показниками якості і безпеки.

Термогравіметричний метод – заснований на висушуванні наважки продукту.

Сухий залишок – різниця в масі наважки продукту до і після висушування.

Наповнювачі – речовини, що додають до наважки продуктів перед висушуванням для надання рихлої консистенції.

Експрес метод – це метод прискореного висушування.

Показники надломлення – відношення синуса кута падіння до кута надломлення.

Рефракція (Надломлення світла) – зміна напряму світлових променів при переході з одного середовища в інше.

Густина – це відношення маси продукту до об’єму.

Ареометр – це прилад для визначення густини продукту.

Зола – залишок, який утворюється внаслідок спалювання і прокалювання органічних речовин, що входять до складу досліджуваного об’єкта.

Чиста зола – мінеральні речовини, що безпосередньо входять до складу продукту.

Сира зола – зола, що містить домішки, які потрапили в продукт випадково.

Метод Кьєльдаля – арбітражний метод визначення масової частки білку у харчових продуктах по кількості загального азоту.

Біуретова реакція — специфічна на білок, її дають поліпептидні зв’язки.

Метод формольного титрування – метод визначення білків в молочних продуктах з використанням титрометричного аналізатора.

Метод Сокслета – метод визначення масової частки сирого жиру.

Апарат Сокслета – прилад для визначення сирого жиру, складається з екстрактора, холодильника, приймальної колби.

Жиромір – прилад для визначення масової частки жиру в молочних продуктах кислотними методами.

Поляриметр – прилад для визначення цукрози, заснований на вимірюванні кута повернення площини поляризації септично активними речовинами.

Цукромір – прилад, який застосовують для вимірювання цукрі аерометричним методом.

Метод Бертрана – метод визначення цукру, застосований на здатності редукуючичих цукрів відновлювати в лужному середовищі двовалентну мідь у розчині Фенінга в одновалентному

Редукуючі цукри – це рівна суміш глюкози і фруктози, яка Утворюється при інверсії цукрози.

Інверсія цукрів – це процес утворення глюкози і фруктози при розщепленні цукрози в присутності кислот.

Йодометричний, перманганатометричний, фотометричний Методи – які використовують для визначення редукуючих речовин і цукрози.

Титрометричний метод – це метод заснований на реакції титрування розчинів продукту розчинами лугів.

Градус Тернера – кількість мл 0,1Н розчину NaOH, затраченого на нейтралізацію 19Глосарій молока.

Градус кислотності – кількість мл 1н або 0,1н лугу необхідне для нейтралізації кислоти чи кислих солей в 100г чи 100мл досліджуваного продукту.

Активна кислотність – кислотність, що характеризується концентрацією дисоційованих іонів водню.

Потенціонометричний метод – це метод визначення активної кислотності з застосуванням різниці потенціалів між двома електродами.

mi band