Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику – №1

Форми впровадження результатів наукового дослідження в практикуМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні

вказівки

До практичних занять на тему:

„ Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику ”

СУМИ

2010

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерних технологій харчових виробництв

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми Навчання

СУМИ

Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику2010

Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику

УДК 001.891 (075.8) ББК 72я73

Укладачі: Радчук О. В., к. т.н., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв; Казаков Д. Д. асистент кафедри інженерних технологій харчових виробництв.

Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 12 с.

В методичних вказівках викладені завдання та загальні рекомендації щодо їх виконання, а також приведені тестові питання для самоперевірки знань по даній темі.

Рецензенти: Шандиба О. Б. к. т.н., доцент кафедри охорони праці; Бондарчук В. М., к. с.-г. н., доцент кафедри технології харчування

Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерних технологій харчових виробництв О. В.Радчук.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 3 від “ 22” листопада 2010 року.

© Сумський національний аграрний університет 2010

Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику

Вступ

Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчові технології та інженерія» дозволяє студенту ознайомитися з організацією науково-дослідної роботи в Україні, навчитися методологічним основам наукового пізнання, використовуючи сучасні теоретичні та експе­риментальні методи моделювання, приймати нові технічні рішення та оцінити результат науково-дослідної роботи.

Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу при вивченні вище вказаної дисципліни. Вони поєднують теоретичні і практичні навчання, підвищують рівень індивідуальної фахової підготовки кожного студента.

Кількість завдань визначається робочою навчальною програмою, окремі завдання виконуються в процесі самостійної роботи студентів у позаурочні години.

В кінці проведення заняття проводиться опитування студентів усно, письмово, з використанням контрольних питань, які наводяться в кінці кожної теми.

Виконання практичних робіт оформляється у зошит за встановленою формою і подається викладачу для перевірки і отримання заліку з нарахуванням кількості балів по кожній роботі згідно робочої навчальної програми дисципліни.

Мета проведення практичних занять

В результаті вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студенти повинні знати закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, методи і основні стадії наукових досліджень, принципи подолання технічних протиріч і методи пошуку нових технічних рішень, а також вміти обробляти науково-технічну і патентну інформацію, застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи науково-технічної творчості, вести пошук нових технічних рішень.

Практичні заняття сприяють підвищенню зацікавленості студентів до даної дисципліни, поглиблюють професійні знання і уміння по спеціальності.

Організація проведення практичних занять

Практичні заняття проводяться з групою студентів в навчальній аудиторії. При цьому кожен студент повинен мати окремий зошит для оформлення практичних робіт, ручку, лінійку, олівець та калькулятор для інженерних розрахунків. Залік та нарахування балів, згідно робочої навчальної програми дисципліни, по практичному заняттю проставляється при пред’явленні студентом звіту про виконання роботи, наданні відповідей на питання по темі роботи та виконання вимог «Положення про організацію навчального процесу в Сумському НАУ».

Практичне заняття №6 (2 Години)

Тема: «Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику»

Мета: «Ознайомлення з формами звітів та порядком оформлення і впровадження завершених наукових досліджень у практику»

План

1. Поняття, функції та основні види наукових публікацій.

2. Характеристика основних видів наукової продукції.

3. Наукова монографія, наукова стаття, тези.

4. Методика підготовки та оформлення публікацій.

5. Форми звітності при науковому дослідженні та апробації результатів дослідження.

Навчальні завдання

Завдання 1. Ознайомитися з авторефератами захищених дисертаційних робіт. Визначити особливості написання автореферату, дати стислу характеристику його структурних елементів. За результатами роботи заповнити таблицю 1.

Таблиця 1. Структурні елементи автореферату та їх характеристики

Структурний елемент автореферату

Характеристика

1.Титульний аркуш

2.Друга сторінка титульного аркушу

3. Загальна характеристика роботи

4. Основний зміст роботи

5. Висновки

6. Список опублікованих праць

7. Анотація

Завдання 2. Оберіть тему дослідження, враховуючи власні наукові інтереси, і напишіть тези доповіді на наукову конференцію.

При підготовці тез слід дотримуватися таких правил:

– у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали; при необхідності вказують інші дані, які доповнюють відомості про автора (наприклад, місце навчання);

– назва тез складається з трьох-п’яти слів і відображає головну ідею, думку положення наукової роботи;

– виклад суті доповіді здійснюється за такою послідовністю тез: актуальність проблеми; наявність проблемної ситуації; необхідність у її вивченні; основна ідея; висновки дослідження, їх значення для розвитку теорії та практики;

– формулювання кожної тези починається з нового рядка. Кожна теза містить самостійну думку, що висловлюється в одному або кількох реченнях;

– виклад суті ідеї чи положення здійснюється без наведення конкретних прикладів.

Завдання 3. Підготувати оглядовий реферат на одну з запропонованих нижче тем:

1. Розвиток науки України з часів Київської Русі до ХV століття.

2. Наука в Україні у ХІХ – ХХ століттях.

3. Сучасні пріоритети розвитку науки в Україні.

4. Наукові школи на Україні (минуле і сьогодення)

При цьому, слід звернути увагу на те, що структура реферату повинна складатися з наступних елементів:

– вступ;

– розділ І (історія та теорія питання);

– розділ ІІ (вирішення проблеми в сучасних умовах);

– висновки;

– література.

Завдання 4. Скласти невеликий конспект з питання: “ Економічна, науково-технічна і соціальна ефективність наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт ”.

Завдання 5. Який прийом (послідовний, цілісний чи вибірковий) Ви застосовуєте при написанні наукової (курсової, дипломної) роботи? Чому? Які переваги і недоліки має кожен з цих варіантів написання наукової праці? Відповідь оформити у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2. Прийоми, які використовують при написанні наукових робіт

Прийом

Характеристика

Переваги

Недоліки

1.Послідовний

2.Цілісний

3. Вибірковий

Завдання 5. З’ясувати сутність і призначення таких документів:

– ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт, 1995. – 37 с.

– ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – К.: Держстандарт України, 1998. – 27с.

– ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення.

– ГОСТ 7.1.-94. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел // Бюлетень ВАК України, 1997. – №2. – С. 28-31.

– ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1993. – 17 с.

– ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. – К.: Держстандарт, 1997. – 14 с.

Тести

1. Стислий виклад наукової теми, складений на основі проведеного дослідження, огляду одного або декількох літературних та інших джерел – це:

А) інформативний реферат;

Б) науковий реферат;

В) звіт з науково-дослідної роботи.

2. Завершальний етап наукового дослідження – це:

А) визначення місця теми у науковій проблемі;

Б) розробка робочої гіпотези;

В) впровадження наукових досліджень у практику.

3. Стандартний авторський аркуш являє собою текст, який нараховує:

А) 25 000 знаків;

Б) 40 000 знаків;

В) 70 000 знаків.

4. Науково-дослідницька праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми з критичним його аналізом, визначенням вагомості та формулювання нових наукових концепцій, називається:

А) монографією;

Б) науковою статтею;

В) рефератом.

5. Коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки і положення наукової праці – це:

А) цитати;

Б) виписки;

В) тези.

6. В якому структурному елементі автореферату дисертаційної роботи обґрунтовується актуальність вибраної теми?

А) загальна характеристика роботи;

Б) основний зміст роботи;

В) висновки.

7. При написанні тез доповіді на наукову конференцію актуальність проблеми висвітлюють:

А) у висновках;

Б) в кінці викладення основного матеріалу;

В) на початку викладення основного матеріалу.

Ви прочитали: "Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору