mi band mi band

Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства — №1

Практичне заняття 3.

Тема 3. Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства

3.1. Поняття і види балансів

3.2. Зміст і будова бухгалтерського балансу

3.3. Типи змін балансу під впливом господарських операцій

3.4. Значення балансової інформації для управління закладами ресторанного бізнесу та аналізу їх фінансового стану

1. Мета роботи: навчитися складати баланс, в тому числі по розділах. Типи балансових змін.

Студенти повинні знати: бухгалтерський баланс, типи балансових змін.

Студенти повинні уміти: розподілити господарські засоби за класифікаційними групами; визначити типи балансових змін, зміст бухгалтерського балансу.

2. Типові завдання, ситуаційні задачі і т. п.

Для забезпечення ефективного управління підприємством необхідна достовірна інформація про наявні у ньому господарські засоби (активи) за їх складом і розміщенням, а також джерела формування і цільове призначення. Така інформація подається в бухгалтерському балансі.

Форми бухгалтерського балансу у спрощеному вигляді модна представити так:

Баланс

Актив (розділи)

Пасив (розділи)

I Необоротні активи

I Власний капітал

II Оборотні активи

II Забезпечення наступних виплат та платежів

III Витрати майбутніх періодів

III Довгострокові зобов’язання

IV Необоротні активи та групи вибуття

IV Поточні зобов’язання

V Доходи майбутніх періодів

Баланс

Баланс

Завдання 1.

Використовуючи наведені дані скласти баланс ТОВ “Мир” на початок звітного періоду (в гривнях)

№ пп

Найменування

Варіанти

1

2

3

Основні засоби

230000

460000

368000

Продукція с.-г. виробництва

40000

80000

64000

Статутний капітал

270000

540000

432000

Додатковий капітал

29080

70000

56000

Сировина та матеріали

2000

4000

3200

Тварини на відгодівлі

4250

8500

6800

Короткострокові позики

7960

2000

1600

Розрахунки з покупцями та замовниками (дебіторами)

4600

9200

7360

Розрахунки з постачальниками (кредитори)

4750

1500

1200

Розрахунки за виплатами працівникам

4230

6500

5240

Рахунки в банках

47500

95200

76160

Каса

3170

145

200

Довгострокові кредити

7800

15650

12500

Заборгованість перед бюджетом за податками

5500

7000

5600

Паливо-мастильні матеріали

2200

4400

3500

Запасні частини

3900

7800

6200

Заборгованість перед пенсійним фондом

2300

650

500

Резерв оплати відпусток

4300

8600

6880

Прибуток нерозподілений

1500

23000

18400

Капітальні інвестиції

2800

5655

4500

Завдання 2

Використовуючи нижченаведені дані скласти баланс ТОВ “Мир” на початок звітного періоду (в гривнях).

№пп

Найменування

Варіанти

1

2

3

Сума

Сума

Сума

1

Основні засоби

41000

49000

55000

2

Природні ресурси

18000

21000

26000

3

Статутний капітал

137050

142700

107000

4

Цільове державне фінансування

7400

6500

25100

5

Виробництво (рослинництво)

29000

26450

21300

6

Готова продукція

38000

41000

27000

7

Рахунки в банках

18400

16900

21850

8

Неоплачений капітал

18400

10400

19830

9

Довгострокові позики

30000

25500

21600

10

Резерв оплати відпусток

2400

1850

1920

11

Виробничі запаси

5500

4950

4680

12

Дебіторська заборгованість хлібоприймального пункту

38950

31860

24250

13

Розрахунки за виплатами працівникам

4200

5270

6380

14

Кредиторська заборгованість за ТМЦ перед постачальниками

1400

1750

1890

15

Поточні біологічні активи

1900

2600

2560

16

Векселі одержані

2380

1460

2260

17

Кредиторська заборгованість перед органами соціального забезпечення

1650

1430

1270

18

Дебіторська заборгованість підзвітних осіб

170

180

90

19

Інший додатковий капітал

18400

20800

39660

ТИПИ БАЛАНСОВИХ ЗМІН

1.Кожна господарська операція вносить зміни не менш ніж у дві статті балансу. Це зумовлено особливістю кругообігу засобів, у процесі якого відбуваються зміни або в складі засобів господарства, або в складі їх джерел, або одночасно і в складі засобів і в складі джерел їх формування.

2.Усі господарські операції за характером змін, які вони викликають у складі засобів та джерелах їх формування (тобто в активі та пасиву балансу), поділяються на 4 типи.

Операції першого типу, що характеризують зміни у складі господарських засобів, зумовлюють такі зміни у активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу при цьому не змінються. Цей тип змін в балансі можна відобразити за такою схемою:

Реферати :

mi band