mi band

Анотація «Основи підприємницької діяльності і агробізнесу” Навчальний…

Анотація

«Основи підприємницької діяльності і агробізнесу”

Навчальний курс «Основи підприємницької діяльності і агробізнесу” передбачає формування знань та вмінь студентів щодо організації та забезпечення функціонування підприємств у сільськогосподарському виробництві України та пов’язаних з ним сферах підприємницької діяльності. Автор – к. е.н., доцент кафедри виробничого менеджменту і підприємництва Мороз С. М.

Загальна кількість годин по дисципліні – 54, в т. ч.: лекцій – 14годин, лабораторно-практичних занять – 16 годин, самостійної роботи – 24 годин. Форма контролю знань студентів – залік.

Зміст дисципліни:

1. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР ПІДПРИЄМНИЦТВА І АГРОБІЗНЕСУ

2. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

3. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4. МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ

5. ПОДАТКОВА ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА У СФЕРІ АГРОБІЗНЕСУ

6. ОРЕНДА І ЛІЗИНГ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчення курсу студенти

Мають знати: сутність підприємництва, організаційно-правові форми підприємництва та їх характеристику, типи підприємницької діяльності, особливості реформування відносин власності на селі, поняття реструктуризації сільськогосподарських підприємств, особливості створення та функціонування підприємницьких структур аграрного сектору, сутність та функції бізнес-плану, особливості бізнес-планування у сільськогосподарському виробництві, методику складання бізнес-плану та його структуру, порядок державної реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, порядок реєстрації бізнесової структури в органах податкової служби, пенсійного фонду та статистичного управління, умови припинення діяльності підприємницьких структур, особливості системи оподаткування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері; способи залучення фінансових ресурсів суб’єктами малого підприємництва; особливості банківського кредитування та організація розрахунків суб’єктів малого підприємництва;

— мають уміти: проводити аналіз товарного ринку, визначати напрями діяльності підприємницьких структур малого бізнесу, розробляти основні розділи бізнес-плану (план маркетингу, виробничий план, фінансовий план), розробляти договори з реалізації агропродукції та купівлі матеріально-технічних ресурсів, тощо.

Навчально-методична література

№ п/п

Вид

Назва

1

Основна

Підприємницька діяльність та агробізнес: Підручник / за ред. М. М. Ільчука, Т. Д. Іщенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 543 с.

2

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./ Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 474с.

3

Основи реформування аграрного сектора економіки: : Навч. посібник./ Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- К.: Учбово-методичний центр., 2000 – 112 с.

4

Основи формування та функціонування аграрного ринку: Навч. посібник./ Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 228с.

1

Додаткова

Організація підприємницької діяльності та агро бізнесу: Методичні рекомендації та завдання щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи – СНАУ, 2002, — с.56

2

Підприємництво в аграрній сфері економіки./ За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка.- К.:ІАЕ, 1998.-514с.

3

Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

4

Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов.- М.:ИНФРА — М, 1997.-608с.

mi band