mi band

АНОТАЦІЯ 1. Інформаційні технології в системах якості, стандартизації, сертифікації…

АНОТАЦІЯ

1. Інформаційні технології в системах якості, стандартизації, сертифікації

(«Інформаційні технології в галузі», п. т.)

2. Автор – ст. викладач кафедри кібернетики та інформатики Курило А. О.

3. Всього: 108, ЛПЗ – 16, СР – 92 години.

4. Вид підсумкового контролю – Залік

5. АНОТАЦІЯ

Предмет навчальної дисципліни „Інформаційні технології в системах якості, стандартизації, сертифікації” — автоматизовані системи управління якістю, бази даних, що пов’язані зі стандартизацією, сертифікацією та управлінням якістю, спеціалізовані системи прийняття рішень.

Під час вивчення курсу передбачається систематична практична робота студентів за комп’ютерами як під керівництвом викладача, так і самостійно.

Дисципліна знайомить майбутніх фахівців з можливостями використання прикладного програмного забезпечення

6. МЕТА вивчення дисципліни — допомогти студентам оволодіти сучасними інформаційними технологіями ведення та керування технологічними процесами за допомогою комп’ютерних систем з метою розв’язання різноманітних задач підвищення та управління якістю, стандартизацією, сертифікацією у процесі навчання в навчальному закладі та діяльності за фахом.

7. Зміст КУРСУ

Тема 1. Роль інформаційних технологій в управлінні харчовою промисловістю. Класифікація і зага-льна характеристика інформаційних технологій.

Тема 2. Побудова інформаційних мереж для систем управління якістю, стандартизацією, серти-фікацією в Україні

Тема 3. Маркетинг і таргетинг — інформаційна модель конкурентоспроможної харчової продукції.

Тема 4. Загальні інформаційні технології управління в системах якості, стандартизації, сертифікації.

Тема 5. Інформаційні системи підтримки прийняття рішень під час управління якістю, стандартизацією, сертифікацією.

Тема 6. Інформаційні засоби та методологічні основи для статистичного аналізу якості продукції, стандартизації, сертифікації.

Тема 7. Інформаційні технології прогнозування ефективності роботи СУЯ, стандартизації, сертифікації.

Тема 8. Використання глобальних комп’ютерних мереж для забезпечення та управління якістю, стандартизацією, сертифікацією.

8. ЩО СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ І УМІТИ

Студенти повинні знати :

Модуль 1: класифікацію та загальну характеристику інформаційних технологій, стан і перспективи розвитку інформаційних технологій на підприємствах харчової галузі, принципи побудови інформаційної діяльності систем управління якістю в Україні, принципи створення динамічних інформаційних систем, основні ресурси інформаційних технологій: технічні ресурси (устаткування); програмні ресурси; бази даних; телекомунікації, інформаційні технології сучасного підприємства харчової промисловості, основи створення комп’ютерних технологій.

Модуль 2: суть і етапи створення, принципи побудови і структуру управлінських інформаційних систем, інформаційні технології підтримки прийняття рішень безпосередніми користувачами-технологами у процесі аналітичного моделювання на основі певного набору технологій, сутність і компоненти СППР, сфери застосування і приклади використання СППР, статистичний аналіз як інструмент систем управління якістю, стандартизацією, сертифікацією, експертні системи в харчовій промисловості, сучасні концепції формування і розвитку інформаційних технологій прогнозування діяльності підприємства харчової галузі, Internet для управління якістю продукції, стандартизацією, сертифікацією: основні напрями і статистику розвитку, структуру інформаційно-пошукових систем і особливості їх використання в харчовій промисловості.

Студенти повинні вміти:

Модуль 1: характеризувати інформаційні технології, стан і перспективи розвитку інформаційних технологій на підприємствах харчової галузі, використовувати ресурси інформаційних технологій: технічні ресурси (устаткування); програмні ресурси; бази даних; телекомунікації, характеризувати та оцінювати інформаційні технології сучасного підприємства харчової промисловості.

Модуль 2: за допомогою ЕОМ формувати інформаційну базу для вирішення окремих задач управління в системах якості, стандартизації, сертифікації, розробляти постановки технологічних задач, розв’язувати ці задачі та користуватися одержаними даними в роботі, застосовувати інформаційні технології підтримки прийняття рішень безпосередніми користувачами-технологами у процесі аналітичного моделювання на основі певного набору технологій, наводити приклади використання СППР, здійснювати статистичний аналіз систем управління якістю, стандартизацією, сертифікацією: використовувати вбудовані функції табличного редактора MS Excel для аналізу якості виробленої продукції; використовувати MS Excel для побудови розподілу показників якості по якісній ознаці; використовувати MS Excel для аналізу точності технологічного процесу; засобами MS Excel будувати графіки, діаграми розсіювання, гістограми; будувати контрольні карти по кількісних та якісних ознаках в MS Excel та ППП STATISTICA.

9. ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

1. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / Под ред. О. П. Глудкина. — М.: Горячая линия-Телеком, 2001. — 600 с.

2. Грищенко В. И., Паньшин Б. Н. Информационная технология: вопросы развития и применения. — К.: Наук. думка, 1998. – 156 c.

3. Качество продукции, испытания, сертификация. Терминология. — М.: Изд-во стандартов, 1989. — 144 с.

4. Кондрашова С. С. Информационные технологии в управлении. — К.: МАУП, 1998. – 241 с.

5. Лавров Є. А., Смоляров Г. А., Курило А. О. Інформаційні технології в системах якості, стандартизації, сертифікації. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: СНАУ, 2010. – 122 с.

6. Ларсен Р. У. Инженерные расчеты в Excel. – М.: Вильямс, 2002. – 76 с.

7. Нестеров В. П. Информационные аспекты стандартизации и управления качеством продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1989. — 152 с.

8. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.

9. Осипов Б. В., Мировская Е. А. Математические методы и ЭВМ в стандартизации и управлении качеством. — М.: Изд-во стандартов, 1990. — 168 с.

10. Свириденко С. С. Современные информационные технологии. — М.: Радио и связь, 1999. – 163 с.

11. Системи підтримки прийняття рішень / За ред. В. Ф. Ситник та ін. — К.: Техніка, 1995. – 114 с.

12. Ситніченко В. Тенденції якості у новому тисячолітті // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2000. — № 3. — С. 42—51.

13. Смоляров Г. А., Курило А. О. „Інформаційні технології в системах якості, стандартизації, сертифікації”, методичні вказівки щодо виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів 4 курсу за напрямом підготовки «6.051701 Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання. – Суми: СНАУ, 2010. – 58 с.

14. Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Анализ данных на компьютере. — М.: Финансы и статистика, 1995. –254 с.

Реферати :

mi band